Formulář přihlášky

 1. Postup práce
 2. Kola přijímacího řízení
 3. Mohu použít papírovou přihlášku?
 4. Můj formulář je jiný než kamarádův!
 5. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?
 6. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 7. Chtěl(a) bych změnit obor
 8. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?
 9. Chci se přihlásit na konkrétní studijní směr/specializaci, vidím jen studijní obory!

K platbě

 1. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?
 2. Chyby v platbě
 3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Ostatní

 1. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil jsem, nedošla, ...)
 2. Nerozumím některým pojmům v nabídce oborů

Formulář přihlášky

1. Postup práce
 • vyberte obor
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, nemusíte vepisovat znovu)
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte oborové rubriky, dokud přihláška neoznámí (oranžovou barvou), že je možno ji podat
 • nyní použijte Podání přihlášky – tímto krokem stvrdíte správnost údajů a přihlášku podáte
 • zaplaťte poplatek
 • zkontrolujte za 2 týdny, že platba správně dorazila
 • o termínu konání přijímacího řízení Vás budou informovat pracovníci Informačního centra VŠFS.
Dokud nekliknete na 'Podání přihlášky', můžete dělat libovolné změny.

Kliknutím na 'Podání přihlášky' se přihláška odešle, vytištěnou přihlášku již není třeba zasílat.

2. Kola přijímacího řízení

Přijímací řízení je organizováno v několika kolech, postupně pro skupiny přihlášených uchazečů. Zvolte kolo tak, aby do data "uzavření sběru" byl doručen na VŠFS doklad o zaplacení manipulačního poplatku, popř. doneste potvrzení o uhrazení poplatku přímo na přijímací řízení.

V založené přihlášce smíte nadále dělat změny, vyplňovat chybějící rubriky atd. i po datu ukončení sběru. Po převzetí/akceptování přihlášky školou už další vaše změny jsou pouze navrhované, které musí škola zvlášť odsouhlasit. Navrhněte např. změnu adresy, pokud se přestěhujete.

3. Mohu použít papírovou přihlášku?

K podání přihlášky lze použít i klasický papírový formulář přihlášky na VŠ, který zakoupíte v prodejnách SEVT, obdržíte v naší škole nebo si můžete stáhnout na našich webových stránkách. Prosíme, využijte raději elektronickou agendu a vyplňte si svoji elektronickou přihlášku zde -- je koncipována tak, aby ušetřila práci oběma stranám a pro uchazeče je levnější (300 Kč elektronická přihláška, 500 Kč klasická papírová přihláška). Pokud vás k volbě papírové přihlášky vede nějaká nejasnost, můžete zkusit položit dotaz na kontaktní adrese.

4. Můj formulář je jiný než kamarádův!

Přihlášky na různé obory se liší. Ve vašem formuláři může a nemusí být formulář pro vyplnění známek ze střední školy, potvrzení lékařské způsobilosti, žádost o přijetí bez zkoušky a další rubriky. Vyplňte vše, co váš formulář vyžaduje (viz červené křížky a červená barva). Úplně vyplněný formulář poznáte tak, že nabízí volbu "Podat přihlášku".

5. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Zpravidla u přijímacího pohovoru nebo je můžete zaslat poštou (letošní maturanti doloží vysvědčení po absolvování maturitní zkoušky, nejpozději u zápisu ke studiu). Pokud škola vyžaduje jinak, je to napsáno v přihlášce. Maturitní vysvědčení požadujeme úředně ověřené (notář nebo matrika). U zahraničních vysvědčení je třeba předložit úředně ověřenou kopii nostrifikace vysvědčení / diplomu.

6. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Z bezpečnostních důvodů hesla nesdělujeme telefonicky. Pokud máte ve Vaší přihlášce korektně vyplněný kontaktní e-mail, můžete si heslo změnit. Změna hesla je možná pouze u přihlášek v aktuálním přijímacím řízení. Pokud přihlášku nemáte úplně vyplněnou a podanou, založte si zcela novou. Pokud máte přihlášku již úplně vyplněnou, podanou a zaplacenou, heslo nadále nepotřebujete, informace o přijímací zkoušce a výsledcích přijímacího řízení zjistíte i bez hesla, po zadání čísla přihlášky a data narození.

Pokud neznáte ani číslo přihlášky, můžeme Vám jej sdělit e-mailem, ovšem pouze za předpokladu, že o něj požádáte z e-mailové adresy, kterou jste uvedl(a) ve své e-přihlášce jako kontaktní, a uvedete své celé jméno.

7. Chtěl(a) bych změnit obor

Založte si novou přihlášku, změna oboru v přihlášce není možná. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do ukončení podávání přihlášek, poté již dodatečná změna oboru není možná.

8. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

Ano, obě výše uvedené položky jsou povinné. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail pravidelně sledujte.

9. Chci se přihlásit na konkrétní studijní směr/specializaci, vidím jen studijní obory!

Studium na VŠ je organizováno následovně: Vysoká škola realizuje studijní programy, které se člení na studijní obory. Některé obory se ještě člení na studijní směry či specializace. Založte si přihlášku výběrem studijního oboru z nabídky. Studijní směry se volí pouze v magisterském studiu, a to až v průběhu studia.

K platbě

10. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba Poplatek za přijímací řízení v Sekci již založených přihlášek. Po rozkliknutí Vám systém sdělí výši poplatku, číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do poštovní poukázky typu A, platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně banky (zpravidla zpoplatněno dle ceníku banky).

11. Chyby v platbě

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu prihlaska@vsfs.cz.
 • Uvedl jsem špatný variabilní symbol nebo žádný: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu prihlaska@vsfs.cz.
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.
Pozor: při platbě ze zahraničí bankovním převodem je nutné vždy zvolit režim platby OUR (poplatky hradí odesílatel platby).

12. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 28. 2. Uhradíte-li poplatek 28. 2. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky 1. 3. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti 1. 3. resp. následující pracovní den po 28. 2. Poplatek je však nutné uhradit nejpozději 1. 3. typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti 1. 3. Pokud uhradíte 1. 3. pozdě odpoledne, bude vaše úhrada již po termínu splatnosti, protože bude mít splatnost 2. 3.

Podat přihlášku však smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla 28. 2.). Později lze přihlášku podat pouze do dalšího kola přijímacího řízení.

V přestupném roce končí podávání přihlášek až 29. 2., takže termín 28. 2. je v tomto roce nahrazen termínem 29. 2..

Ostatní

13. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil jsem, nedošla, ...)

Pozvánka k přijímacím zkouškám by měla k uchazeči dorazit nejpozději 2 týdny před termínem přijímací zkoušky. Není nutné mít s sebou u přijímacích zkoušek papírovou pozvánku, stačí pouze předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

14. Nerozumím některým pojmům v nabídce oborů
Nerozumíte některým pojmům týkajícím se vysokoškolského studia?

 1. Studijní program je jednotka pokrývající určitou ucelenou tematickou oblast studia, např. Ekonomika a management nebo Informatika. Student je na vysokou školu přijímán ke studiu určitého studijního programu. V rámci studijního programu může fakulta realizovat jeden nebo více studijních oborů.

 2. Studijní obor představuje upřesnění toho, jak se student profiluje v rámci svého studijního programu. Student může studovat jeden nebo více oborů. Některá studia jsou koncipována jednooborově, jiná víceoborově (např. dvouoborové kombinace vždy dvou předmětů učitelství). Studijní obory se liší také formou, viz též níže. V rámci jednoho studia (studia jednoho programu) lze za určitých okolností přestupovat mezi obory, tj. měnit svoje studijní zaměření či formu.

 3. Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání, při nichž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahují též vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně možné praxe je většinou tři roky. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul "bakalář" (Bc.).

 4. Magisterské studijní programy jsou zaměřeny jak na poznání ucelených teoretických základů příslušného oboru, tak na rozvoj schopností teorii prakticky využít. Navazujícím magisterským studiem absolvent získá úplné, plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. Standardní doba studia je dva roky. Absolventům ekonomických studijních programů se uděluje titul "inženýr" (Ing.), v ostatních případech "magistr" (Mgr.).

 5. Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba studia je tři roky. Absolventům se uděluje akademický titul "doktor" (Ph.D.).

 6. Prezenční forma studia je forma, která umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou účast na výuce, tj. na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky.

 7. Distanční forma studia umožňuje studium s využitím informačních prostředků bez pravidelné účasti na vzdělávacích aktivitách.

 8. Kombinovaná forma studia (dříve dálková) je kombinací prezenční a distanční formy studia.