Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BRŇOVJÁK, Jiří a Marek STARÝ. Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands. In GAŁĘDEK, Michał, KLIMASZEWSKA, Anna. Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism. Volume 2: Public Law. Studies in Comparative Legal History. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill Nijhoff, 2020. s. 1-32. Legal History Library 36. ISBN 978-90-04-41715-1.
 2. 2019

 3. STARÝ, Marek. Několik námětů de lege ferendae z oblasti komunálního práva. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2019, roč. 27, č. 7, s. 258-261. ISSN 1210-6410.
 4. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Subjektivní stránka v zákoně o odpovědnosti za přestupky, záležitost plná otazníků. In S. Skulová, A. Kliková, D. Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univertita, 2019. s. 239-252. ISBN 978-80-210-9360-7.
 5. 2018

 6. STARÝ, Marek. Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2018. 757 s. ISBN 978-80-87284-67-4.
 7. 2016

 8. STARÝ, Marek. Die Familie von Schönberg im Königreich Böhmen. Neues Archiv für sächsische Geschichte. Germany: Weimar : H. Böhlaus., 2016, roč. 87, č. 1, s. 1-38, 39 s. ISSN 0944-8195.
 9. STARÝ, Marek. Dva reverzy k zemi ve fondu Úřad desk zemských. Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2016, roč. 46, č. 1, s. 45-59. ISSN 0079-4929.
 10. STARÝ, Marek. Inkolát. In SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek D – J. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 806-812. svazek II. ISBN 978-80-7380-587-6.
 11. STARÝ, Marek. Korkové Cholovští z Korkyně. K otázce původu rodu a jeho českého inkolátu. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016, roč. 7, č. 2, s. 130-141. ISSN 1803-7550.
 12. STARÝ, Marek. Nařízení českého zemského soudu ohledně usazování obyvatel vedlejších korunních zemí v Čechách z roku 1617 (Příspěvek k normotvorné působnosti většího zemského soudu Království českého a k informačnímu potenciálu desk zemských). Opera historica. České Budějovice: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2016, roč. 17/2016, č. 1, s. 34-48. ISSN 1805-790X.
 13. STARÝ, Marek. Případ hraběte Vejkarta ze Salmu (Drobný příspěvek k obyvatelskému právu v zemích České koruny). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensus. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2016, neuveden, č. 9, s. 11-27. ISSN 1803-411X.
 14. STARÝ, Marek. Rod Pruskovských z Pruskova a jeho příslušnost k české a moravské šlechtě v době předbělohorské. Slezský sborník. Opava: [Matice opavská], 2016, roč. 113, 2015, č. 2, s. 231-270. ISSN 0037-6833.
 15. 2015

 16. STARÝ, Marek. Dva reverzy hraběte Fürstenberka. In Bibliotheca Antiqua 2015. Sborník z 24. konference 4.–5. listopadu 2015. Brno: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 36-40. ISBN 978-80-7053-309-3.
 17. 2014

 18. STARÝ, Marek. Čtyři reverzy k zemi z doby jagellonské ve fondu Archiv České koruny. Právněhistorické studie 38. Praha: Karolinum, 2014, č. 2, s. 97-107. ISSN 0079-4929.
 19. STARÝ, Marek. Decline of Nobleman from the Perspective of Bohemian Land Law in the early modern times. Indirect Reflection of the social Perspection? In Vymětalová, K., Jirásek, Z. Historisation of Central Europe. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014. s. 215-234. ISBN 978-80-7510-098-6.
 20. STARÝ, Marek. Právní záležitosti našich předků. In Hásek, V. a kol. Učebnice pro začínající rodopisce. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2014. s. 137-150. ISBN 978-80-905500-1-8.
 21. STARÝ, Marek. Soustava státních archivů, zákon o archivnictví, badatelská etika. In Hásek, V. a kol. Učebnice pro začínající rodopisce. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2014. s. 25-35. ISBN 978-80-905500-1-8.
 22. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Marek STARÝ. Svazkové školy: perspektiva k zachování venkovských škol? In Klímová. V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 293-298. ISBN 978-80-210-6840-7.
 23. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Základy správního práva procesního. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 176 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-088-3.
 24. 2013

 25. STARÝ, Marek. Konference Wappenbriefe und Standeserhöhungsurkunden als Ausdruck europäischen Kulturtransfers? In Beiträge zur diplomatischen Norm und sozialen Praxis im späten Mittelalter. 2013.
 26. STARÝ, Marek. Soupis obyvatel vsi Bukovina u Čisté v materiálech frýdlantské dvorské komory. Genealogické a heraldické listy. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2013, roč. XXXII, č. 1, s. 50-63. ISSN 1212-9631.
 27. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Marek STARÝ. Zajišťování základního školství obcemi a městy: vybrané postřehy. In Klimova, V; Zitek, V. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Valtice, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 459-465. ISBN 978-80-210-6257-3.
 28. 2012

 29. STARÝ, Marek. Et Mutuum Date Nihil Desperantes? Credit Interest in the History of Czech Law. In Mikula, M., Stolarski, K. (eds.). Ex contractu, ex delicto. The History of the Law of Obligations. Krakov: Jagiellonian University Press, 2012. s. 169-176, 7 s. ISBN 978-83-233-3292-3.
 30. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Marek STARÝ. Přímá volba starostů – qui bono? In Sborník XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. s. 581-593, 12 s. ISBN 978-80-261-0094-2.
 31. STARÝ, Marek. Recenze knihy Pindur, D., Turóci, M. a kol. Šľachta na Kysuciach a jej susedia. Slezský sborník – Acta Silesiaca. 2012, 3-4/CX, s. s. 283-286. ISSN 0037-6833.
 32. 2011

 33. STARÝ, Marek. Recenze Glogovia Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, Edd. Bogusław Czechowicz, Małgorzata Konopnicka, Glogow – Zielona Góra. Urzed Miejski w Glogowie a Instytut Historii Uniwersytetu Zielenogórskiego. ISBN 978-83-7481-354-9. Slezský sborník – Acta Silesiaca. 2011, roč. 109, č. 1-2, s. 128-130, 2 s. ISSN 0037-6833.
 34. STARÝ, Marek. Recenze Horák, O. Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Praha, Libri 2010, 287 s. ISBN 978-80-7277-457-9. Slezský sborník – Acta Silesiaca. 2011, roč. 109, č. 3-4, s. 284-288, 4 s. ISSN 0037-6833.
 35. STARÝ, Marek. Rytíři a pochybní rytíři Slavkovští ze Skalice a Šonova. In Heraldická ročenka 2011. Praha: Heraldická společnost v Praze, 2011. s. 60-81, 21 s. ISBN 978-80-904942-0-6.
 36. 2010

 37. STARÝ, Marek. Dozor nad hospodařením obcí – historické impulzy. In Metamorfózy práva ve střední Evropě II. Dvacet let poté. 2010.
 38. STARÝ, Marek. Et mutuum date nihil desperantes? Credit interest in the history of Czech law. In Conference on the History of the Law of Obligations. 2010.
 39. STARÝ, Marek. Křešovský klášter jako nositel českého obyvatelského práva. Revue církevního práva. 2010, VL, č. 1, s. 81 - 88. ISSN 1211-1635.
 40. 2009

 41. STARÝ, Marek a A KOL. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009. 207 s. ISBN 978-80-87109-15-1.
 42. STARÝ, Marek. Frýdlantská léna v Českém ráji a jejich držitelé (stručný přehled a metodologické zamyšlení). Z Českého Ráje a Podkrkonoší – supplementum. Šlechtické rody a jejich sídla v Českém Ráji. 2009, č. 13, s. 281-286. ISSN 1211-975X.
 43. STARÝ, Marek. Historická zkušenost se spojeným a odděleným modelem veřejné správy v Čechách. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference [CD-rom]. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 44. STARÝ, Marek. Jmenování moravského zemského hejtmana v roce 1578. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2009, CXXVII, č. 2, s. 441-453. ISSN 0323-052X.
 45. STARÝ, Marek. "Protialkoholní“ vyhlášky a přístup Ústavního soudu. Moderní obec. Praha: Economia, a. s., 2009, roč. 15, č. 3, s. 41-42. ISSN 1211-0507.
 46. STARÝ, Marek. Příspěvek na konferenci Dny práva III. In Dny práva III. 2009.
 47. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Základy správního práva – obecná část. praha: VŠFS, 2009. 142 s. ISBN 978-80-7408-019-7.
 48. 2008

 49. STARÝ, Marek. Vymření rodu Chlumů z Chlumu a zánik rytířského statku Újezdec. Středočeský sborník historický. 2008, roč. 2004-2007, 30-33, s. 62-87. ISSN 0585-4172.
 50. STARÝ, Marek. Zňovští z Korkyně. Tragické konce příslušníků jednoho rytířského rodu. Paginae historiae. 2008, roč. 2008, č. 16, s. 123-182. ISSN 1211-9768.
 51. 2007

 52. STARÝ, Marek. Rozšíření českého panského stavu v roce 1607. Právněhistorické studie 38. Praha: Karolinum, 2007, roč. 2007, s. 69-87. ISSN 0079-4929.
 53. STARÝ, Marek. Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848. Praha: VŠFS, 2007. 98 s. ISBN 978-80-86754-79-6.
 54. MATES, Pavel, Vladimír NOVOTNÝ a Marek STARÝ. Základy správního práva procesního. Praha: VŠFS, 2007. 104 s. ISBN 978-80-86754-82-6.
 55. 2006

 56. STARÝ, Marek. Ius incolatus. Několik poznámek k českému právu obyvatelskému v době předbělohorské. Právník. 2006, roč. 145, č. 12, s. 1452-1466. ISSN 0231-6625.
 57. STARÝ, Marek. Kníže Marek Basarab jako kandidát na udělení českého inkolátu v roce 1607. Společnost přátel starožitností českých. 2006, roč. 114, 3-4, s. 208-212. ISSN 0027-5255.
 58. STARÝ, Marek. Mathyseové v Hostinné. Genealogické a heraldické listy. 2006, roč. 26, č. 1, s. 18-37. ISSN 1212-9631.
 59. STARÝ, Marek. Příspěvek k dějinám a držitelům hradu Klenová v 18. století. Minulosti zapadočeského kraje 41. 2006, roč. 2006, č. 41, s. 127-140. ISSN 0544-3830.
 60. STARÝ, Marek. Rod pánů Černčických z Kácova v 16. století. Východočeský sborník historický 13. 2006, roč. 2006, s. 19-62. ISSN 1213-1733.
 61. 2005

 62. STARÝ, Marek a René PETRÁŠ. Právněhistorická bibliografie: Výběr českých a slovenských prací z let 1990 - 2000 k dějinám státu a práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 254 s. ISBN 80-246-1005-1.
 63. 2004

 64. STARÝ, Marek. Byl Václav Berka z Dubé sirotkem již za života svého otce? K pochybnostem ohledně datace jedné listiny. Olomoucký archivní sborník. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 108-111. ISSN 1214-4711.
 65. STARÝ, Marek. Čtyři roky krajů. CEVRO. 2004, roč. 2004, č. 7, s. 5-5. ISSN 1213-9521.
 66. 2003

 67. STARÝ, Marek. K vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě. Parlamentní zpravodaj. 2003, roč. 9, č. 9, s. 28-29. ISSN 1211-037X.
 68. STARÝ, Marek. Ke koncepci právního postavení vyšších stavů v Čechách v době předbělohorské: Disertační práce. Praha: PF UK, 2003.
 69. STARÝ, Marek. Nedochované funerální památky ve Šternberku. Genealogické a heraldické listy. 2003, roč. 23, č. 1, s. 2-29. ISSN 1212-9631.
 70. STARÝ, Marek. Příspěvek ke genealogii moravskošternberské větve pánů ze Šternberka. Střední Morava: Vlastivědná revue. 2003, roč. 9, č. 16, s. 84-92. ISSN 1211-7889.
 71. 2002

 72. STARÝ, Marek. Kněžna Anna ze Šternberka. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2002, roč. 51, č. 3, s. 193-202. ISSN 0323-0678.
 73. 2000

 74. STARÝ, Marek. K otázce původu Heleny Litevské, manželky vévody Jana II. Ratibořského. Genealogické a heraldické listy. 2000, roč. 20, 2-3, s. 41-44. ISSN 1212-9631.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2021 06:54