Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2004

 1. CYHELSKÝ, Lubomír a Alena CYHELSKÁ. Aplikace kvantilů při vytváření velikostních kategorií v oblati ekonomiky. In Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům Euroregionu Nisa: Sborník prací výzkumného záměru, 4. díl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. 17 s. ISBN 80-7083-814-0.
 2. KUBÍČEK, Antonín. Co dál se samoregulací? Pojistný obzor: časopis českého pojišťovnictví. 2004, roč. 81, č. 9, s. 11-12. ISSN 0032-2393.
 3. KOSCHIN, F., T. FIALA, E. KAČEROVÁ, Vojtěch KREBS a J. LANGHAMROVÁ. Co s ekonomickými důsledky stárnutí naší populace? VŠE, 2004. 51 s.
 4. VYBÍHAL, Václav a T. JAROŠ. Daně z příjmů 2003/2004, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2004. 328 s. ISBN 80-247-0749-7.
 5. BERKA, Petr. ECML/PKDD 2004 Discovery Challenge Workshop Notes: Proceedings of 15th European Conference on Machine Learning and 8th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases. Pisa: University Pisa, 2004.
 6. VALENČÍK, Radim. Ekonomie produktivní spotřeby. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004.
 7. LACINA, Karel. Evropská veřejná správa. Praha: VŠFS, 2004. 86 s. ISBN 80-86754-10-3.
 8. BERKA, Petr a P. LAŠ. Expertní systém pro hodnocení rizika výskytu aterosklerózy: Výzkumná zpráva. Praha: EuroMISE-Kardio, 2004. 14 s.
 9. KOSCHIN, F., T. FIALA, E. KAČEROVÁ, Vojtěch KREBS a J. LANGHAMROVÁ. How to deal with economic consequences of the ageing of our population. Praha: VŠE, 2004. 50 s.
 10. ČECHÁK, Vladimír. Charakter vzdělání ve znalostní společnosti. In Znalostní ekonomika: Sborník z národního fóra. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2004. s. 25-31. ISBN 80-86754-16-2.
 11. SULITKOVÁ, Ludmila a Martin MARTINOVSKÝ. Informační společnost 21. století: Problémy úschovy a ochrany dat. Akademický bulletin. 2004, roč. 2004. ISSN 1210-9525.
 12. VYBÍHAL, Václav a V. ŠACHROVÁ. Investiční pobídky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí. Brno: MZLU, 2004. 134 s. ISBN 80-7157-758-8.
 13. ČEPEK, Ondřej a S. C. SUNG. Just-in-time scheduling with periodic time slots. Scientiae Mathematicae Japonicae. 2004, roč. 60, č. 2, s. 295-301, 6 s. ISSN 1346-0862.
 14. HRADEC, Milan a Karel DEUTSCHMANN. Likvidace pojistných událostí silničních vozidel. Praha: IBS Expert, 2004. 144 s. ISBN 80-239-0875-8.
 15. SCHEU, Harald Christian a Helena HÝBNEROVÁ. Mezinárodní a národní mechanismy proti mučení. Praha: Vodnář, 2004. 174 s. ISBN 80-85889-60-9.
 16. VALENČÍK, Radim. Mikroekonomie: Jak ji chápat a k čemu je? Praha: VŠFS, 2004. 114 s. ISBN 80-86754-20-0.
 17. VALENČÍK, Radim. Mikroekonomie: Průvodce distančním studiem [CD-ROM]. Praha: VŠFS, 2004. 24 s. ISBN 80-86754-27-8.
 18. LISSE, Luděk. Monokratické postavení ředitele Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Právní rádce. 2004, roč. 2004, č. 8, s. 47-50. ISSN 1210-4817.
 19. VYBÍHAL, Václav a ET AL. Mzdové účetnictví 2004, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2004. 372 s. ISBN 80-247-0767-5.
 20. MATES, Pavel. Několik poznámek k regulatorní funkci českého práva. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 11, s. 435-437. ISSN 1210-6410.
 21. LACINA, Karel. Několik poznámek k systémům státní služby v členských státech Evropské unie. Scientific Papers of the University of Pardubice, serie D. 2004, roč. 2004. ISSN 1211-555X.
 22. MATES, Pavel. Novela zákona o Rejstříku trestů. Trestněprávní revue. 2004, roč. 3, č. 2, s. 62-63. ISSN 1213-5313.
 23. BERKA, Petr, Vladimír LAŠ a Vojtěch SVÁTEK. Nový expertní systém NEST. In Znalosti 2004. Ostrava: VŠB - TU, 2004. s. 256–267. ISBN 80-248-0456-5.
 24. VOPÁLKA, Vladimír. Nový správní řád - rozsah působnosti a vztahy k jiným právním předpisům. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 21, s. 785-788. ISSN 1210-6410.
 25. ČECHÁK, Vladimír. O konferenci VŠFS "Vzdělanostní ekonomika". Akademický Bulletin. Praha: AV ČR, 2004, roč. 12, č. 6. ISSN 1210-9525.
 26. HELÍSEK, Mojmír. O nezaměstnanosti a dalších aspektech trhu práce. Recenze publikace Brožová, D.: Společenské souvislosti trhu práce (Praha: SLON, 2003). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, roč. 52, č. 1, s. 140-141. ISSN 0032-3233.
 27. MATES, Pavel. Odpovědnost státu a orgánů územní veřejné samosprávy za správní delikty. Trestněprávní revue. 2004, roč. 3, č. 7, s. 207-208. ISSN 1213-5313.
 28. MATES, Pavel. Ochrana korespondence a telekomunikace ve správním právu. Daňová a hospodářská kartotéka. 2004, roč. 12, č. 7, s. 60-66. ISSN 1210-6739.
 29. BURÝŠEK, Slavomír a Věra BURÝŠKOVÁ. On some minimization problems for real functionals on Banach spaces. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2004, roč. 12, č. 1, s. 51-61, 10 s. ISSN 1210-809X.
 30. CYHELSKÝ, Lubomír a Alena CYHELSKÁ. Otázky objektivizace tvorby velikostních kategorií podle jedné numerické proměnné: Začátek. In Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům Euroregionu Nisa: Sborník prací výzkumného záměru, 4. díl. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2004. 8 s. ISBN 80-7083-853-1.
 31. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Partneři vysoké školy finanční a správní. Xadonia. 2004, roč. 2004, č. 1, s. 3-3, 3 s.
 32. KAHOUNOVÁ, Jana a Diana BÍLKOVÁ. Počet pravděpodobností. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2004. 133 s. ISBN 80-245-0714-5.
 33. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Podnikový marketing: Jak získat a udržet zákazníka. Praha: VŠFS, 2004. 192 s. ISBN 80-86754-31-6.
 34. MATES, Pavel a ET AL. Policejní právo: Právní předpisy s komentářem: Podle stavu k 1. 5. 2004. 2. vyd. Praha: Linde, 2004. 359 s. ISBN 80-7201-482-X.
 35. MAŘÍK, Vladimír. Pracovní právo - úvod do studia. Praha: VŠFS, 2004.
 36. MATES, Pavel. Právo na informace a územně samosprávné celky. Právní rádce. 2004, roč. 12, č. 1, s. 51-53. ISSN 1210-4817.
 37. ARLTOVÁ, Markéta, Diana BÍLKOVÁ a ET AL. Příklady k předmětu statistika A. Praha: Oeconomica, 2004. 197 s. ISBN 80-245-0730-7.
 38. GOMBÁR, Eduard. Recenze Robins, Philip: A History of Jordan (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). Archív Orientální. 2004, roč. 72, s. 358-360. ISSN 0044-8699.
 39. LACINA, Karel. Regionální rozvoj. 1. vyd. Pardubice: FES Univerzita Pardubice, 2004. 332 s. ISBN 80-7194-668-0.
 40. WAWROSZ, Petr. Rozbor českých zákonů, které byly harmonizovány s komunitárním právem v letech 2003 a 2004: Výzkumná zpráva. Praha: ICRE VŠE, 2004.
 41. GOMBÁR, Eduard. Sicílie pod dotekem arabské kultury. Nový Orient. 2004, roč. 59, č. 3, s. 24-27, 3 s. ISSN 0029-5302.
 42. VANČUROVÁ, Alena, Bojka HAMERNÍKOVÁ a ET AL. Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu. Praha: VŠE, 2004. 120 s.
 43. VOPÁLKA, Vladimír. Soudní řád správní: Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2004. 327 s. ISBN 80-7179-864-9.
 44. KADEŘÁBKOVÁ, Božena a M. SOJKA. Stručné dějiny ekonomických teorií. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004. 95 s. ISBN 80-86754-15-4.
 45. GOMBÁR, Eduard. Subjektivní paměti íránské císařovny. Lidové noviny. 2004, s. 14-14. ISSN 1213-1385.
 46. PAVLÁT, Vladislav. Tři role veřejné správy v energetice. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2004. 94 s. ISBN 80-86754-16-2.
 47. ŠKARPOVÁ, Beata. Účetní praktikum - pracovní sešit. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004. 120 s.
 48. SLAVÍK, Jan a Petr WAWROSZ. Umění zážitku, zážitek umění - teorie a praxe artefiletiky, 2. díl. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 303 s. ISBN 80-7290-130-3.
 49. BERKA, Petr. Úvod do data miningu a KDD. In Analýza dat 2003/II. Pardubice: TriloByte Statistical Software, 2004. s. 136–147. ISBN 80-239-2590-3.
 50. ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: VŠFS, 2004. 115 s. ISBN 80-86754-19-7.
 51. HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Květa KUBÁTOVÁ. Veřejné finance. 2. vyd. Praha: Eurolex, 2004. 355 s. ISBN 80-86432-88-2.
 52. HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Květa KUBÁTOVÁ. Veřejné finance. Pracovní sešit. Praha: Eurolex, 2004. ISBN 80-86432-99-8.
 53. BUDINSKÝ, Petr. VŠFS úspěšná v projektech. Xadonia. Praha: VŠFS, o.p.s., 2004, roč. 3, č. 1, s. 17-17.
 54. DVOŘÁK, Pavel. Vybrané problémy hospodářské politiky. 1. vyd. Praha: VŠE, 2004. ISBN 80-245-0793-5.
 55. ČECHÁK, Vladimír. Vysoká škola finanční a správní. AULA. Praha, 2004, č. 2. ISSN 1210-6658.
 56. ČECHÁK, Vladimír. Vysoká škola finanční a správní - v posledních dvou letech. Účetnictví. Praha, 2004, č. 8. ISSN 0139-5661.
 57. ČECHÁK, Vladimír. Vývoj studijních programů na VŠFS. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, roč. 3, č. 4, s. 6-7.
 58. ČECHÁK, Vladimír. Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945 - 2004). Praha: VŠFS, 2004. 264 s. ISBN 80-86754-22-7.
 59. ČECHÁK, Vladimír. Vzdělanostní společnost - vzdělanostní ekonomika. Akademický bulletin. Praha: Akademie věd ČR, 2004, roč. 12, č. 6. ISSN 1210-9525.
 60. HELÍSEK, Mojmír. Základy makroekonomie. Průvodce studiem. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2004. 92 s. ISBN 80-86754-18-9.
 61. HELÍSEK, Mojmír. Základy makroekonomie. Průvodce studiem. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004. 92 s. ISBN 80-86754-18-9.
 62. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Jiří HAVRÁNEK a ET AL. Základy zdravotnické statistiky. Č. Budějovice: ZSF JU, 2004. 100 s. ISBN 80-7040-663-1.
 63. ZICH, František. Znalostní ekonomika. In Karas, Petr. Národní fórum o znalostní ekonomice a znalostní společnosti. Praha: VŠFS, 2004. ISBN 80-86754-16-2.
 64. MATES, Pavel. Zpracování osobních údajů při ochraně veřejného zdraví. Zdravotnictví a právo. 2004, roč. 8, č. 1, s. 4-6. ISSN 1211-6432.
 65. 2003

 66. TOMEČKOVÁ, Marie, Jan RAUCH a Petr BERKA. Atherosclerosis Risk Factors Data for Discovery Challenge 2003. In ECML/PKDD 2003 Discovery Challenge Workshop Note. Zagreb. Ruder Boskovic Institute, 2003. s. 9-22. ISBN 953-6690-38-1.
 67. TÖPFER, Pavel. Celostátní kolo 52. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2003, roč. 13, č. 1, s. 61-63. ISSN 1210-1761.
 68. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová politika. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2003. 263 s. ISBN 80-86395-84-7.
 69. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Dopis generální ředitelky VŠFS. Xadonia. 2003, roč. 2003, č. 4, s. 5-5.
 70. PAVLŮ, Dušan. Ekonomika, kultura, etika, politika = společenská odpovědnost firem. Marketing & Komunikace. 2003. ISSN 1211-5622.
 71. ROUBAL, Ondřej. Etnická identita v mezigeneračním a národním srovnání. SOCIOweb. 2003, roč. 1, 19-20, s. 3-5. ISSN 1214-1720.
 72. BÍLKOVÁ, Diana a ET AL. Higher Content of 18.1 Trans Fatty Acids in Subcutaneous fat of Persons with Coronarographically Documented Atherosclerosis ofthe Coronary arteries. Annals of Nutrition and Metabolism. 2003, roč. 47, č. 5, s. 302-305, 3 s. ISSN 0250-6807.
 73. ČECHÁK, Vladimír a Václav NETOLICKÝ. Investice do lidských zdrojů v prováděných restrukturalizacích národohospodářských sektorů formou vzdělávacího procesu: Výzkumná zpráva. Most: VŠFS, VÚHU, BIC, 2003.
 74. PAVLŮ, Dušan. Jak připravit komunikující expozici. Hair & Beauty. 2003, roč. 7, č. 3, s. 52-53. ISSN 1211-8273.
 75. PAVLŮ, Dušan. Jak zajistit propagaci a spolupracovat s novináři. Hair & Beauty. 2003, roč. 7, č. 4, s. 48-49. ISSN 1211-8273.
 76. LISSE, Luděk. Jednání s odbornou péčí a trestněprávní odpovědnost. Právní rádce. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 22-24. ISSN 1210-4817.
 77. HELÍSEK, Mojmír. Ještě k dějinám inflace. Praha: Bankovnictví, 2003. ISSN 1213-7693.
 78. MATES, Pavel. K některým aspektům postihu smíšených správních deliktů v souvislosti s reformou správního trestání. Právní rozhledy. 2003, roč. 11, č. 7, s. 353-356. ISSN 1210-6410.
 79. MATES, Pavel. K povinnosti mlčenlivosti při výkonu správního dozoru. Daňová a Hospodářská Kartotéka. 2003, roč. 2003, č. 17, s. 155-175. ISSN 1210-6739.
 80. STARÝ, Marek. K vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě. Parlamentní zpravodaj. 2003, roč. 9, č. 9, s. 28-29. ISSN 1211-037X.
 81. ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita - regionální identita I. SOCIOweb. 2003, roč. 1, č. 9, s. 1-3. ISSN 1214-1720.
 82. ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita - regionální identita II. SOCIOweb. 2003, roč. 2003, č. 13. ISSN 1214-1720.
 83. ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita - regionální identita III. SOCIOweb. 2003, roč. 2003, č. 14. ISSN 1214-1720.
 84. VOSTATEK, Jaroslav. Ke státnímu dozoru nad soukromými pojišťovnami. Pojistný obzor. 2003, roč. 2003, č. 8. ISSN 0032-2393.
 85. LISSE, Luděk. Know-how v českém právním řádu. Právní rozhledy. 2003, roč. 2003, č. 10, s. 503-507. ISSN 1210-6410.
 86. PAVLŮ, Dušan. Konkurencia s inými médiami núti zvyšovať kvalitu výstav a vel´trhov. Trend. 2003. ISSN 1335-0684.
 87. PAVLŮ, Dušan. Kroky k efektívnějšej prezentácii. Trend. 2003. ISSN 1335-0684.
 88. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Letem světem, tentokrát do Finska. Xadonia. 2003, roč. 2003, č. 4, s. 5-5.
 89. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Letem světem, tentokrát zpátky do jižní Afriky. Xadonia. 2003, roč. 2003, č. 3, s. 24-25.
 90. ČECHÁK, Vladimír. Lidský kapitál - investice do vzdělání. Hospodářské noviny - Kariéra. 2003, říjen 2003. ISSN 0862-9587.
 91. ČECHÁK, Vladimír. Lidský kapitál - teorie a realita. In Lidský kapitál a investice do vzdělání: Sborník z 6. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2003. s. 21-28. ISBN 80-86754-08-1.
 92. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání: sborník z 6. ročníku mezinárodní konference. Praha: VŠFS, 2003. 152 s. ISBN 80-86754-08-1.
 93. KREBS, Vojtěch, M. MAREŠOVÁ, M. VLČEK, Ladislav PRŮŠA a A. SLANÝ. Modernizace sociální ochrany v zemích EU a její vliv na důchodový systém v ČR. Praha: VŠE, 2003. 72 s.
 94. KREBS, Vojtěch, M. KOTÝNKOVÁ, Jan MERTL a M. VLČEK. Modernizace sociální ochrany v zemích EU a její vliv na sociální politiku ČR. Praha: VŠE, 2003. 123 s.
 95. PAVLŮ, Dušan. Můžeme měřit efektivnost veletržní prezentace? Hair & Beauty. 2003, roč. 7, č. 6, s. 54-54. ISSN 1211-8273.
 96. URBÁNEK, Václav, Květa KUBÁTOVÁ a ET AL. Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání pro jednotlivce a podnik v České Republice. 1. vyd. Ústí nad labem: UJEP, 2003. 275 s. ISBN 80-7083-798-5.
 97. STARÝ, Marek. Nedochované funerální památky ve Šternberku. Genealogické a heraldické listy. 2003, roč. 23, č. 1, s. 2-29. ISSN 1212-9631.
 98. PAVLŮ, Dušan. Netaháme někdy / často v marketingové komunikaci za kratší konec? Marketing & Komunikace. 2003. ISSN 1211-5622.
 99. LISSE, Luděk. Nucená správa v družstevní záložně. Právní rádce. 2003, roč. 2003, č. 7, s. 52-56. ISSN 1210-4817.
 100. SCHEU, Harald Christian. O smysluplnosti současné koncepce práv dítěte. Správní právo. 2003, roč. 36, 5-6, s. 270-281. ISSN 0139-6005.
 101. LISSE, Luděk. Oprávnění správce konkursní podstaty ukládat peněžní prostředky z konkursní podstaty na účet vedený na jméno správce konkursní podstaty. Právník. 2003, roč. 2003, č. 11, s. 1076-1098. ISSN 0231-6625.
 102. LISSE, Luděk. Oprávnění správce konkurzní podstaty ukládat peněžní prostředky z konkurzní podstaty na účet vedený na jméno správce konkurzní podstaty. Právník. 2003, roč. 2003, č. 11, s. 1076-1098. ISSN 0231-6625.
 103. VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ, Barbora SLINTÁKOVÁ, Květa KUBÁTOVÁ a ET AL. Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí (teoretická studie a východiska analýzy). Praha: VŠE, 2003. 105 s. ISBN 80-86342-30-1.
 104. PAVLŮ, Dušan. Personál v expozici. Hair & Beauty. 2003, roč. 7, 1-2, s. 38-39. ISSN 1211-8273.
 105. KUBÍČKOVÁ, Dana a Pavel SCHRÁNIL. Podvojné účetnictví. Praha: VŠFS, 2003. 241 s. ISBN 80-86754-01-4.
 106. TÖPFER, Pavel. Pořadí programátorů (Úlohy z MO - kategorie P - 9. část). Matematika, fyzika, informatika. 2003, roč. 13, č. 8, s. 497-502. ISSN 1210-1761.
 107. BUDINSKÝ, Petr. Program MBA na VŠFS zahájen. Xadonia. Praha: VŠFS, o.p.s., 2003, roč. 2, č. 1, s. 8-8.
 108. LISSE, Luděk. Prohlášení konkurzu na majetek družstevní záložny. Právní rozhledy. 2003, roč. 2003, č. 2, s. 67-73. ISSN 1210-6410.
 109. STARÝ, Marek. Příspěvek ke genealogii moravskošternberské větve pánů ze Šternberka. Střední Morava: Vlastivědná revue. 2003, roč. 9, č. 16, s. 84-92. ISSN 1211-7889.
 110. LISSE, Luděk. Přistoupení nuceného správce k návrhu na prohlášení konkurzu. Obchodní právo. 2003, roč. 12, č. 4, s. 2-9. ISSN 1210-8278.
 111. MATES, Pavel. Reklama a ochrana soukromí. Daňová a hospodářská kartotéka. 2003, roč. 2003, 14.-15., s. 140-144. ISSN 1210-6739.
 112. LISSE, Luděk. Rozhodnutí nuceného správce. Správní právo. 2003, roč. 2003, č. 2, s. 127-143. ISSN 0139-6005.
 113. KUBÍČKOVÁ, Dana. Sbírka příkladů z podvojného účetnictví. Praha: VŠFS, 2003. 154 s. ISBN 80-86754-03-0.
 114. ROUBAL, Ondřej. Skupina-základní sociologický pojem. SOCIOweb. 2003, roč. 1, č. 6, s. 4-5. ISSN 1214-1720.
 115. KREBS, Vojtěch a M. KOTÝNKOVÁ. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. Praha: VŠE, 2003. 290 s.
 116. PAVLŮ, Dušan. Sociální marketing se má čile k světu. Strategie. 2003. ISSN 1210-3756.
 117. ROUBAL, Ondřej. Solidarita ve společnosti je základem sociálního státu, říká profesor sociologie Jan Keller. SOCIOweb. 2003, roč. 1, č. 4, s. 5-6. ISSN 1214-1720.
 118. BERKA, Petr. Současné trendy umělé inteligence. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: VŠE, 2003, roč. 11, č. 8, s. 41-46, 5 s. ISSN 0572-3043.
 119. HELÍSEK, Mojmír. Společná měna - alternativa měnových krizí. Praha: Euro, 2003. ISSN 1212-3129.
 120. KREBS, Vojtěch a M. BRDEK. Systém sociáního zabezpečení v České a Slovenské republice. 2003. 75 s.
 121. KREBS, Vojtěch. Systémy důchodového zabezpečení ve vyspělých zemích Evropy. Národní pojištění. 2003, roč. 2003, č. 3, s. 33-35. ISSN 0323-2395.
 122. BURÝŠEK, Slavomír a Věra BURÝŠKOVÁ. The existence of bifurcation points of the couple of nonlinear operators. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2003, roč. 11, č. 2, s. 197-204, 7 s. ISSN 1210-809X.
 123. ČICHOVSKÝ, Ludvík a Milan KAŠÍK. Typologie poskytovatelů vzdělávání MBA v ČR. Moderní řízení. Praha: Economia, 2003, č. 6, s. 87-88, 1 s. ISSN 0026-8720.
 124. STIBORKOVÁ, Zuzana, Štěpánka HRONOVÁ a Děvana KLÍČNÍKOVÁ. Už se nesnažím žáky nachytat: Czech teachers' experience form US high schools. Lidové noviny. Praha, 2003, s. 19-19. ISSN 0862-5921.
 125. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy jako komunikační médium? Marketing & Komunikace. 2003. ISSN 1211-5622.
 126. PAVLŮ, Dušan. Veletržní organizátor jako mediální instituce. In Výstavnictví. Praha. 2003. s. 106-115. ISBN 80-903068-1-0.
 127. PAVLŮ, Dušan. Vel´trh je špecifické komplexné médium ponúkajúce informácie aj pre masové médiá. Trend. 2003. ISSN 1335-0684.
 128. ČECHÁK, Vladimír. Veřejná správa - její charakter a problém přípravy kvalifikovaných pracovníků. druhý příspěvek: K problematice menagementu ve veřejné správě. In Konference k problematice vzdělávání ve veřejné sféře. Olomouc: UP: Centrum dist. vzdělávání UP, 2003. ISBN 80-244-0726-4.
 129. BUDINSKÝ, Petr. VŠFS získává nové partnery. Xadonia. Praha: VŠFS, o.p.s., 2003, roč. 2, č. 3, s. 6-6.
 130. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Zahájení akademického roku 2003/2004. Xadonia. 2003, roč. 2003, č. 3, s. 3-3.
 131. VOSTATEK, Jaroslav. Zákon o penzijním připojištění je jeden velký nesmysl. Profit. 2003, roč. 2003, č. 45. ISSN 1212-3498.
 132. SULITKOVÁ, Ludmila. Zkáza a naděje. Akademický bulletin. 2003, roč. 2003, č. 4, s. 30-30. ISSN 1210-9525.
 133. PAVLŮ, Dušan. Známe dobře svůj nástroj veletržní komunikace? Strategie. 2003. ISSN 1210-3756.
 134. VOSTATEK, Jaroslav. Životní pojištění jako zaměstnanecká výhoda. Právní rádce. 2003, roč. 2003, č. 3. ISSN 1210-4817.
 135. TÖPFER, Pavel. 15. Mezinárodní olympiáda v informatice - IOI 2003. Matematika, fyzika, informatika. 2003, roč. 13, č. 3, s. 187-188. ISSN 1210-1761.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 11. 2021 00:32