N_SAS Records and Archive Service

University of Finance and Administration
Summer 2022
Extent and Intensity
2/1. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
PaedDr. Bohumír Brom
Department of Regional Development and Public Administration - Departments - University of Finance and Administration
Contact Person: Ing. Barbora Ptáčková
Prerequisites
N_SD Document Management
The requirement for the completion of this course is completion of the course N_SD.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
At the end of this course the student will be able to understand and explain issues of Archives and Records Management (Document Management) as a part of public administration in the Czech Republic. Introduction is devoted to basic overview of the historical auxiliary sciences, history, tenure, relation   archives to the other memory institutions, profession and education archivist -   all with an emphasis on the area of the Czech lands in the past and in     present. In addition, students are acquainted with the history of   and its activities in the archives   Czech Republic (selection of archival records and their public disclosure, protection and use of archival documents). The last block is focused on issues of governance documents at   public and private agents in the Czech Republic, the relevant legislation by   Archives   and Records Service and the main related regulations. In addition to managing traditional (analog) documents, the attention paid to the issue of digital documents and current issues of the development of e-Government in the Czech Republic.
Learning outcomes
At the end of this course the student will be able to: -Orientate in the contemporary legislation of file and archive service. -Characterize the main events of the history of Czechoslovak archives. -Know the principles of the selection of archival documents. -Describe the rules of records and usage of archival documents -Apply the principles of the correct record management.
Syllabus
 • 1 Meaning of the auxiliary historical sciences and their relation to history   administration. 2 Concepts archive, archival, archive, document. - Looking for archives   other memory institutions. 3 Profession archivist. Archival education. 4 Types and forms of official documents in the Middle Ages and Modern Times 5 History and Czech organizations, respectively. Czechoslovak archives. 6 Pre-archival care and selection of archival materials. 7 Records, access, protection and use of archival documents in the archives in the Czech Republic. 8 Legislation file and archive services in the Czech Republic: Past and Present. 9 Records management (document management) at   public and private agents in the Czech Republic   present. 10 Computerization of public administration, 11 E-Government in the Czech Republic   12 The current state of the problem.
Literature
  required literature
 • Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu českého státu 1954 - 2004. Praha: Státní ústřední archiv, 2004
 • Brom, B.:Spisová a archivní služba ve veřejném a soukromém sektoru - Praktická příručka pro správu dokumentů. Praha: Linde, 2013
 • Lechner,T.: Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013
 • Kunt, M. - Lechner, T.: Spisová služba. Praha: Leges, 2015
 • Hajzlerová, I.: Spisová služba ve školství. jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty. Karviná: Paris, 2020
 • Bárta, S. a kol.: Digitální archivnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2019. přístupné z: www.cesarch.cz
 • Náhradní obsah: Typový skartační rejstřík. novelizované vydání. Ostrava: Montanex, 2016
  recommended literature
 • Šamberger, Z: Studie k dějinám československého archivnictví. Praha: Národní archiv, 2005
 • Mates, P., Smejkal, V.: E-government v České republice: právní a technologické aspekty. Praha: Leges, 2012
 • Archiváři ve XX. století. Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18. a 19. 9. 2001 v Jindřichově Hradci. J. Hradec: SOkA, 2002
 • Čechák, V.: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945 - 2004). Praha: Eupress, 2004
 • Hlaváček, I.: O mých předchůdcích i současnících. Praha: Národní archiv, 2011
 • Hlaváček, I. a kol.: Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H + H, 2001
 • Hoffmannová, J. - Pražáková, J.: Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: Libri, 2000
 • Kocourek, L.: Správa v českých zemích a v Československu v letech 1848 - 2005. Praha: Eupress, 2007
 • Kollmann, J.: Archiváři. Praha: Národní archiv, 2010
 • Kollmann, J.: Dějiny ústředního archivu českého státu. Praha: AS MV ČR, 1992
 • Pejšová, P. a kol.: Metodika zpracování, dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování šedé literatury v ČR na příkladu Národního úložiště šedé literatury. Praha: Národní technická knihovna, 2011. Přístupné z http://www.techlib.cz
 • Rameš, V.: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. Praha: Libri, 2005
 • Starý, M.: Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848. Praha: Eupress, 2007
 • Štouračová, J.: Úvod do archivnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2002
 • Zásady vydávání novodobých historických pramenů z období od počátku 16. stol. do současnosti. Praha: AS MV ČR, 2002
 • Janečková E., GDPR: praktická příručka implementace. Praha: Wolters Kluwer, 2018
 • Melotíková P., Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy. Praha: Leges, 2018
 • Polčák, R. a kol: Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018
 • Donát J., Nařízení eIDAS. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2017
 • Zajíček, Z. a kol.: Zákon o právu na digitální služby: komentář. Praha: C:H:Beck, 2021
Teaching methods
Type of teaching: Teaching consists of lectures and exercises in full-time studies and controlled group consultations in the form of study. The scope of compulsory participation in education: minimum compulsory attendance at lectures and exercises in full-time studies is 75%, the controlled group consultations in combined form 50%. Students who fail to meet the mandatory level of participation may be given during the semester additional study obligations (to the extent that will demonstrate academic achievement and acquired competencies necessary for successful completion of course).
Assessment methods
In the full-time study: For credit: Seminar work on a given subject lecturers / students the range in min. 4 - 5 pages and preparing a presentation on teacher assigned topic. Is expected to actively participate in exercises involving participation in facilitated discussions. Also successfully pass a writen test. Final test has questions mostly with variants ABCD, with the only correct answer. Required success rate for successful completion of the test - at least 65% correct answers. Students who do not meet the requirements for credit, they may receive a substitute teacher assignments. In the combined form of study: For credit: Successfully pass a writen test. Final test has questions mostly with variants ABCD, with the only correct answer. Required success rate for successful completion of the test - at least 65% correct answers. Students who do not meet the requirements for credit, they may receive a substitute teacher assignments. For both forms of study subject after obtaining the credit concluded with an oral exam. The exam includes the answers to 2 questions.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin KS/semestr.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Winter 2008, Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2022/N_SAS