B_BPBS_1 Bachelor Project BS 1

University of Finance and Administration
Winter 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Petr Novák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc
Department of Law – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Tereza Švestáková
Prerequisites
B_BSeBS Bachelor Seminar
The requirement for the completion of this course is completion of the course B_BSeBS.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
At the end of this course the student should be able to create a text theoretical (general) part of bachelor´s thesis and write academic texts, including compliance with the ethics rules of scientific work.
Learning outcomes
Upon completion of the course the student will be able to orientate in information sources, work effectively with the final thesis template and with other supporting tools (generator of quotations etc.), work with graphic elements including their proper identification, be aware of the necessity to adhere to ethical principles and legislative standards , which are tied to the creation of student works and the possible consequences of their violation
Syllabus
 • 1. Choice hypothesis and justification forms of treatment and methods of exploring problems within the thesis topic
 • 2. Selection and study of literature and other sources, the theoretical composition of the text (general) part design theoretical problems of the work
 • 3. Theoretical elaboration of the text (general) parts, including a list of bibliographic citations
 • 4. Problem analysis and formulation bases for resolution under the goal of thesis.
Literature
  required literature
 • Rozhodnutí rektorky 2016: Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. Praha, 2016. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/68079/
 • BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / 2018: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce VŠFS, 2018. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/d
 • • Rozhodnutí rektorky č. 60/2009. Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, o.p.s., 2009.
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele.
  recommended literature
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
 • ČÍRTEK, Pavel a Milan KAŠÍK. Marketingová komunikace podniku s médii. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008, 113 s. ISBN 978-807-4080-081.
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
  not specified
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
Teaching methods
The course takes the form of a minimum of four to individual consultation with thesis supervisor during the semester. Contents of the consultation is to evaluate the results of independent work of the student in four stages, depending on the course syllabus.
Assessment methods
Credit course is completed, based on:
1) Compliance with the consultation schedule
2) Text Theory (general) part
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 0.
Teacher's information
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/winter2021/B_BPBS_1