B_AJ_4 Anglický jazyk 4

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Ivona Kuželíková
Katedra jazyků (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Předpoklady
B_AJ_3 Anglický jazyk 3
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu B_AJ_3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle kurzu jsou zaměřeny na praktické uplatnění absolventa a sledují osvojení lexikálních jednotek, frazeologických vazeb profesního jazyka, fixaci gramatických struktur, porozumění přímému i reprodukovanému projevu, komunikaci ve firemním prostředí a zdokonalení písemného projevu.
Nosnými tématy jsou sociální média a internet, práce v týmu, psaní emailů a prezentační dovednosti.

Cíle předmětu platí i pro kombinované studium.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti:
- schopni správně tvořit, používat a rozlišovat přítomný čas prostý a průběhový včetně použití stavových sloves
- schopni správně tvořit, používat a rozlišovat předpřítomný čas prostý, předpřítomný čas průběhový a minulý čas prostý
- schopni vyjádřit různé stupně pravděpodobnosti v budoucím čase
- schopni stupňovat a srovnávat přídavná jména
- znát slovní zásobu týkající se ziskovosti a neziskovosti, plateb zákazníků, aktiv, pasiv a rozvahy, hospodářského výsledku, kapitálu, úspěchu a neúspěchu (Fakulta ekonomických studií)
- znát slovní zásobu týkající se trestního práva a trestního řízení (Fakulta právních a správních studií)
Osnova
 • Náplň kurzu:
  International Express Intermediate, units 1-4
  Business Vocabulary in Use - Intermediate, units 28-33
  Angličtina pro právníky

  Obsah cvičení:

  1-2 IE-I Unit 1: Making connections - Present Simple and Present Continuous , Vocabulary - Social networks and the internet
  3-4 IE-I Unit 1: Work skills: Writing a professional profile, Functions - Networking, Review
  5-6 BViU: Unit 28 - Profitability and unprofitability, Unit 29 - Getting paid (Fakulta ekonomických studií), ApP: Criminal Law - Defences to Crimes (Fakulta právních a správních studií)
  7-8 IE-I Unit 2: International design - Past Simple, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Vocabulary - Starting a new business, phrasal verbs
  9-10 IE-I Unit 2: Work skills - Team meeting, Functions - Checking progress, delegating tasks, Review
  11-12 BViU: Unit 30 - Assets, liabilities and the balance sheet, Unit 31 - The bottom line (Fakulta ekonomických studií), ApP: Criminal Procedure - Pre-Trial Proceedings (Fakulta právních a správních studií)
  13-14 IE-I Unit 3: Future lifestyles - will, may, might, be likely / possible, Vocabulary - The speed of change, describing cause and effect
  15-16 IE-I Unit 3: Work skills - Emails, Functions - Making arrangements, Reviw
  17-18 BViU: Unit 32 - Share capital and debt, Unit 33 - Success and failure (Fakulta ekonomických studií), ApP: Criminal Procedure - Summary Trial, Trial on Indictment, Punishments (Fakulta právních a správních studií)
  19-20 IE-I Unit 4: Heritage - Making comparisons
  21-22 IE-I Unit 4: Vocabulary - City descriptions, -ing vs -ed adjectives, Work skills - Presentations, using visuals
  23-24 IE-I Unit 4 Functions - Giving opinions, Review
Literatura
  povinná literatura
 • HARDING, Keith. International Express Third Ed. Intermediate Student´s Book with Pocket Book and DVD-ROM Pack, 2014. ISBN: 978-0-19-459786-9
 • MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use – Intermediate SECOND EDITION, CUP, 2010, ISBN 978-0-521-74862-9
  doporučená literatura
 • English Grammar in Use, Third edition (with answers and CD-ROM), Raymond Murphy, CUP, ISBN 978 0 521 53762 9
 • HANKOVÁ, Lucie, Angličtina pro právníky, Aleš Čeněk, 2013, ISBN 9788073804169
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení v prezenčním studiu. Minimální povinná účast na semináři v prezenčním studiu je 75%.
Metody hodnocení
1. POVINNÁ ÚČAST VE VÝUCE Minimální povinná účast na semináři v prezenčním studiu je 75%; na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu je její rozsah stanoven minimálně na 50%. Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet osvědčuje splnění stanovených studijních povinností. 2. ZÁPOČTOVÝ TEST (CREDIT TEST) Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení alespoň 60 bodů ze 100. Student má nárok na jeden řádný a další opravné termíny k napsání zápočtového testu u svého kmenového vyučujícího. Pozn.: Studentům, kteří budou při psaní zápočtového testu usvědčeni ze zvlášť hrubého porušení Studijního a zkušebního řádu (zejména na základě nedovoleného použití mobilu, psacích potřeb vybavených kamerou apod.) se v hodnocení předmětu automaticky zapíše "podvodné jednání“ (tj. ztráta pokusu). 3. NEDOSTATEČNÁ DOCHÁZKA V případě nedostatečné docházky (mezi 75-40%) se studentovi v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "administrativní -“ a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. V případě účasti nedosahující 40% se v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "absolutně nedostačující docházka“ a student bude mít pouze jeden pokus ke složení testu. 4. STUDENTI S INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNEM Studenti prezenčního studia se schváleným ISP mají za povinnost kontaktovat nejpozději do tří týdnů od začátku aktuálního semestru svého kmenového vyučujícího, se kterým se domluví na alternativním způsobu plnění studijních povinností vyplývajícího z nepovinné docházky. V případě, že tak dotyčný student prokazatelně neučiní, zapíše mu následně vyučující do poznámkového bloku v IS poznámka "nekontaktní ISP"a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. Studentům, kterým bude přiznán ISP až v průběhu probíhajícího semestru, se ukládá za povinnost kontaktovat kmenového vyučujícího nejpozději do 14 dnů.
Navazující předměty
Informace učitele
V kombinované formě studia není v povinných jazykových předmětech počínaje B_AJ_4 realizována výuka obvyklou formou řízených konzultací, nýbrž formou domácího samostudia podpořeného nástroji školního distančního vzdělávání. Ve složce "Studijní materiály" k předmětu B_AJ_4 v informačním systému je uložena "Studijní oporu B_AJ_4", která slouží jako průvodce samostatné průběžné přípravy k¨získání zápočtu, udělovaného na základě úspěšného složení elektronického testu. V průběhu semestru lze rovněž využít konzultací v rámci konzultačních hodin garantky předmětu Mgr. Kuželíkové a dalších vyučujících daného předmětu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/B_AJ_4