B_AJ_5 Anglický jazyk 5

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Richard Blažek (cvičící)
Mgr. Pavla Duplinská (cvičící)
Mgr. Štěpánka Hronová, MBA (cvičící)
Mgr. Jindřiška Kabele (cvičící)
Mgr. Ivona Kuželíková (cvičící)
Mgr. Ing. Petra Ležáková, MBA (cvičící)
Mgr. Martina Pagáčová (cvičící)
Garance
Mgr. Ivona Kuželíková
Katedra jazyků (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_AJ_5/vBSRRMO: So 23. 9. 8:00–9:30 M15, 9:45–11:15 M15, So 21. 10. 8:00–9:30 M27, 9:45–11:15 M27, So 2. 12. 8:00–9:30 M27, 9:45–11:15 M27, R. Blažek
B_AJ_5/vKKV: Pá 29. 9. 14:00–15:30 KV206, 15:45–17:15 KV206, 17:30–19:00 KV206, So 25. 11. 8:00–9:30 KV206, 9:45–11:15 KV206, 11:30–13:00 KV206, P. Ležáková
B_AJ_5/vPH: So 23. 9. 8:00–9:30 E004, 9:45–11:15 E004, 11:30–13:00 E004, So 21. 10. 8:00–9:30 E004, 9:45–11:15 E004, 11:30–13:00 E004, I. Kuželíková
B_AJ_5/1APH: Út 10:30–11:14 E404, Út 11:15–12:00 E404, I. Kuželíková
B_AJ_5/1BSKPH: každý sudý čtvrtek 8:45–9:29 E227, každý sudý čtvrtek 9:30–10:15 E227, každý sudý čtvrtek 10:30–11:14 E227, každý sudý čtvrtek 11:15–12:00 E227, M. Pagáčová
B_AJ_5/1BSMO: každou sudou středu 8:45–9:29 M16, každou sudou středu 9:30–10:15 M16, každou sudou středu 10:30–11:14 M16, každou sudou středu 11:15–12:00 M16, Š. Hronová
B_AJ_5/1EKFPH: Út 8:45–9:29 E404, Út 9:30–10:15 E404, I. Kuželíková
B_AJ_5/1EKPPKV: každou lichou středu 10:30–11:14 KV204, každou lichou středu 11:15–12:00 KV204, každou lichou středu 12:15–12:59 KV204, každou lichou středu 13:00–13:45 KV204, P. Ležáková
B_AJ_5/1KKV: každou lichou středu 14:45–15:29 KV206, každou lichou středu 15:30–16:15 KV206, každou lichou středu 16:30–17:14 KV206, každou lichou středu 17:15–18:00 KV206, P. Ležáková
B_AJ_5/1KPH: každou sudou středu 8:45–9:29 S26, každou sudou středu 9:30–10:15 S26, každou sudou středu 10:30–11:14 S26, každou sudou středu 11:15–12:00 S26, P. Duplinská
Předpoklady
B_AJ_4 Anglický jazyk 4
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu B_AJ_4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle kurzu jsou zaměřeny na praktické uplatnění absolventa a sledují osvojení lexikálních jednotek, frazeologických vazeb profesního jazyka, fixaci gramatických struktur, porozumění přímému i reprodukovanému projevu, komunikaci ve firemním prostředí a zdokonalení písemného projevu.

Cíle předmětu platí i pro kombinované studium.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti:
- schopni správně používat modální slovesa
- schopni správně tvořit a používat minulý čas prostý, minulý čas průběhový a předminulý čas
- schopni správně tvořit a používat nulový, první i druhý kondicionál
- znát slovní zásobu týkající se osobních financí, finančních center, obchodování na burze, přestupků a zločinů ve finanční sféře a ekonomických indikátorů
- schopni používat tuto terminologii v praxi
Osnova
 • Náplň kurzu:
  International Express - Intermediate: Units 5-7
  Business Vocabulary in Use - Intermediate, Units 35-40

  Obsah cvičení:

  1-2 IE-I Unit 5: Fashion and function - Modal and related verbs: have to, must, need to, be allowed to, can
  3-4 IE-I Unit 5: Vocabulary - Colours and colour idioms, prefixes; Work skills - telephoning;
  5-6 IE-I Unit 5- Functions: Giving advice and suggestions; Review
  7-8 BViU: Unit 35 - Personal finance, Unit 36 - Financial centres
  9-10 IE-Int Unit 6: Using innovation - Past Simple, Past Continuous, Past Perfect
  11-12 IE-I Unit 6: Vocabulary - Water footprint, Noun formation, Work skills - Presentations
  13-14 IE-I Unit 6: Functions - Describing problems and finding solutions; Review
  15-16 BViU: Unit 37 - Trading, Unit 40 - Wrongdoing and corruption
  17-18 IE-I Unit 7: Work styles and careers - Zero, First and Second Conditional
  19-20 IE-I Unit 7: Vocabulary - Money and finance; Work skills - Emails
  21-22 IE-I Unit 7: Functions - Discussing and reaching agreement; Review
  23-24 BViU: Unit 38 - Indicators 1, Unit 39 - Indicators 2
Literatura
  povinná literatura
 • MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use Intermediate SECOND EDITION, CUP, 2010, ISBN 978-0-521-74862-9
 • HARDING, Keith a LANE, Alastair. International Express Intermediate, Third Edition: Student's Book with Pocket Book and DVD-ROM, OUP, 2014, ISBN 978 0 19 459786 9.
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 9780521537629.
Výukové metody
Výuka probíhá pouze formou cvičení výhradně v prezenčním studiu. Minimální povinná účast na cvičení / semináři v prezenčním studiu je 75%.
Metody hodnocení
1. POVINNÁ ÚČAST VE VÝUCE Minimální povinná účast na semináři v prezenčním studiu je 75%; na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu je její rozsah stanoven minimálně na 50%. Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet osvědčuje splnění stanovených studijních povinností. 2. ZÁPOČTOVÝ TEST (CREDIT TEST) Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení alespoň 60 bodů ze 100. Student má nárok na jeden řádný a další opravné termíny k napsání zápočtového testu u svého kmenového vyučujícího. Pozn.: Studentům, kteří budou při psaní zápočtového testu usvědčeni ze zvlášť hrubého porušení Studijního a zkušebního řádu (zejména na základě nedovoleného použití mobilu, psacích potřeb vybavených kamerou apod.) se v hodnocení předmětu automaticky zapíše "podvodné jednání“ (tj. ztráta pokusu). 3. NEDOSTATEČNÁ DOCHÁZKA V případě nedostatečné docházky (mezi 75-40%) se studentovi v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "administrativní -“ a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. V případě účasti nedosahující 40% se v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "absolutně nedostačující docházka“ a student bude mít pouze jeden pokus ke složení testu. 4. STUDENTI S INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNEM Studenti prezenčního studia se schváleným ISP mají za povinnost kontaktovat nejpozději do tří týdnů od začátku aktuálního semestru svého kmenového vyučujícího, se kterým se domluví na alternativním způsobu plnění studijních povinností vyplývajícího z nepovinné docházky. V případě, že tak dotyčný student prokazatelně neučiní, zapíše mu následně vyučující do poznámkového bloku v IS poznámka "nekontaktní ISP"a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. Studentům, kterým bude přiznán ISP až v průběhu probíhajícího semestru, se ukládá za povinnost kontaktovat kmenového vyučujícího nejpozději do 14 dnů.
Navazující předměty
Informace učitele
V kombinované formě studia není v předmětu B_AJ_5 realizována výuka obvyklou formou řízených konzultací, nýbrž formou domácího samostudia podpořeného nástroji školního distančního vzdělávání. Ve složce "Studijní materiály" k předmětu B_AJ_5 v informačním systému je uložena "Studijní oporu B_AJ_5", která slouží jako průvodce samostatné průběžné přípravy k¨získání zápočtu, udělovaného na základě úspěšného složení elektronického testu.
V průběhu semestru lze rovněž využít konzultací v rámci konzultačních hodin garantky předmětu Mgr. Kuželíkové a dalších vyučujících daného předmětu.
V případě nutnosti dalších mimořádných opatření s ohledem na situaci spojenou se šířením COVID-19, popř. v případě jiných prokazatelných objektivních skutečností, Katedra jazyků zavádí níže uvedená pravidla pro ukončení předmětů anglického jazyka (B_AJ_1, B_AJ_3, B_AJ_5, B_AJA_1, B_AJA_3, B_AJA_5, N_AJ_1 a N_AJ_3) v zimním semestru akademického roku 2020-21. Pokud nebude možný vstup do budov a prostor VŠFS pro studenty či zaměstnance, a.s., bude alternativou písemných či elektronických testů v ZS 2020 napříč všemi obory ústní prověření znalostí studentů v online prostředí (např. MS Teams, ZOOM, Skype, Whatsapp apod.) v délce cca 10-15 minut, a to z látky, která je specifikována v ISu v informacích k předmětu. Termín ústní zkoušky online si domluví jednotliví pedagogové se studenty svých skupin, ve kterých probíhá prezenční a kombinovaná výuka, a vypíší zkušební termín do ISa. U studentů kombinovaného studia bez přímé výuky dojde k vypsání termínu centrálně Katedrou jazyků a studenti se na daný termín přihlásí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2023/B_AJ_5