B_AJ_6 Anglický jazyk 6

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: SoZk.
Garance
Mgr. Ivona Kuželíková
Katedra jazyků (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Předpoklady
B_AJ_5 Anglický jazyk 5
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu B_AJ_5.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle kurzu jsou zaměřeny na praktické uplatnění absolventa a sledují osvojení lexikálních jednotek, frazeologických vazeb profesního jazyka, fixaci gramatických struktur, porozumění přímému i reprodukovanému projevu, komunikaci ve firemním prostředí a zdokonalení písemného projevu.
Nosnými tématy jsou časový management, pracovní pohovory, teleconferencing a videoconferencing, plánování či proces vývoje produktu.

Cíle předmětu platí i pro kombinované studium.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti:
- schopni správně tvořit a používat trpný rod ve všech časech
- schopni správně tvořit a používat vztažné věty vypustitelné i nevypustitelné
- schopni správně tvořit a používat třetí kondicionál
- schopni správně používat modální sloveso "should" s minulým infinitivem
- znát slovní zásobu týkající se etiky v podnikání, řízení času a stresu, kultury v podnikání
- schopni používat tuto terminologii v praxi
Osnova
 • Náplň kurzu:
  International Express - Intermediate: Units 8, 9, 10
  Business Vocabulary in Use - Intermediate: units 41,42,43,45

  Obsah cvičení:

  1-2 IE-I Unit 8: Processes- Passives: Present Simple, Preset Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, will
  3-4 IE-I Unit 8: Vocabulary - Product journey, Work skills - Time management
  5-6 IE-I Unit 8: Functions - Checking uderstanding and clarifying, Review
  7-8 BViU: Unit 41 - Business ethics, Unit 42 - Time and time management
  9-10 IE-I Unit 9: The business of sport: Relative clauses
  11-12 IE-I Unit 9: Vocabulary - Describing personal qualities at work, Work skills - Job interviews
  13-14 IE-I Unit 9: Functions: Changing plans, Review
  15-16 BViU: Unit 43 - Stress and stress management, Unit 45 - Business across cultures
  17-18 IE-I Unit 10: Great partnerships: 3rd Conditional, should / should not have
  19-20 IE-I Unit 10: Vocabulary - Changing carrers, -ing vs infinitive
  21-22 IE-I Unit 10: Work skills - Teleconferencing and videoconferencing
  23-24 IE-I Unit 10: Functions: Catching up, Review
Literatura
  povinná literatura
 • HARDING, Keith. International Express Third Ed. Intermediate Student's book with Pocket book and DVD-ROM Pack, 2014. ISBN 978-0-521-53762-9
 • MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use Intermediate SECOND EDITION, CUP, 2010, ISBN 978-0-521-74862-9
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: English Grammar in Use, Third edition (with answers and CD-ROM), Raymond Murphy, CUP, ISBN 978 0 521 53762 9
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení v prezenčním studiu. Minimální povinná účast na semináři v prezenčním studiu je 75%.
Metody hodnocení
Způsob zakončení předmětu: Předmět je zakončen zápočtem a soubornou zkouškou. Zápočet osvědčuje splnění stanovených studijních povinností.
1. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU
POVINNÁ ÚČAST VE VÝUCE
Její rozsah v prezenčním studiu je stanoven minimálně na 75%. V případě, že student bude mít účast mezi 40 a 75% (PS), bude muset splnit dodatečná zadání stanovená vyučujícím. Teprve poté je dotyčný připuštěn k vlastní souborné zkoušce. V případě účasti pod 40% (včetně), se k hodnocení zápočtu do poznámkového bloku v IS zapíše „---“ (tj. nezapočteno). V takovém případě si student bude muset nesplněný předmět převést do následujícího semestru/studijního roku a po zakoupení potřebných kreditů bude mít opět tři možnosti k zakončení předmětu (tj. napsání testu).
Studenti se schváleným ISP (z důvodu zdravotních, pracovních a sociálních) mají za povinnost kontaktovat nejpozději do tří týdnů od začátku aktuálního semestru svého kmenového vyučujícího, se kterým se domluví na alternativním způsobu plnění studijních povinností vyplývajícího z nepovinné docházky. V případě, že tak dotyčný student prokazatelně neučiní, zapíše mu následně vyučující do hodnocení zápočtu v poznámkovém bloku IS "N" (tj. nezapočteno). V takovém případě se student nemůže ucházet o složení SZK a naopak si bude muset nesplněný předmět převést do následujícího semestru/studijního roku.
Studentům, kterým bude přiznán ISP až v průběhu vlastního semestru, se ukládá za povinnost kontaktovat za stejným účelem kmenového vyučujícího nejpozději do 14 dnů.

2. PODMÍNKY SLOŽENÍ SOUBORNÉ ZKOUŠKY
2.1. PÍSEMNÁ ČAST SoZK
Student musí získat minimálně 60 bodů ze 100 možných, aby se kvalifikoval k absolvování následné ústní části. V případě neúspěšného složení testu v prvním řádném termínu následují v souladu se Studijním a zkušebním řádem dva opravné pokusy. V případě neúspěšného složení testu při druhém opravném termínu se v IS zapíše hodnocení "nevyhověl".
2.2.ÚSTNÍ ČÁST SoZK
Student si vylosuje jedno z dvaceti ústních témat a splní zadané komunikační úkoly. V případě neúspěšného splnění ústního zadaní v prvním řádném termínu následují v souladu se Studijním a zkušebním řádem dva opravné pokusy. V případě neúspěšného druhého opravného pokusu se v IS zapíše hodnocení "nevyhověl".
Východiskem pro výsledné hodnocení je bodový zisk v testu a míra splnění ústního zadání
Informace učitele
V kombinované formě studia není v předmětu B_AJ_6 realizována výuka obvyklou formou řízených konzultací, nýbrž formou domácího samostudia podpořeného nástroji školního distančního vzdělávání. Ve složce "Studijní materiály" k předmětu B_AJ_6 v informačním systému je uložena "Studijní oporu B_AJ_6", která slouží jako průvodce samostatné průběžné přípravy k¨získání zápočtu, udělovaného na základě úspěšného složení elektronického testu. V průběhu semestru lze rovněž využít konzultací v rámci konzultačních hodin garantky předmětu Mgr. Kuželíkové a dalších vyučujících daného předmětu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/B_AJ_6