B_BPEM_1 Bakalářský projekt EM 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2024
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Konupková
Předpoklady
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu B_BSeEM.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vytvořit text první (obecné) části bakalářské práce a psát odborný text včetně dodržování pravidel etiky odborné tvůrčí práce. Ukončení předmětu je předpokladem pro další úspěšné zpracování bakalářské práce v navazujícím předmětu B_BPEM_2.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - vytvořit text první (obecné) části bakalářské práce se zaměřením na literární rešerši a zhodnocení existujících teoretických názorů, - zpracovat teoretická východiska zvolené problematiky, - psát odborný text včetně dodržování pravidel etiky odborné tvůrčí práce.
Osnova
 • 1. Volba a zdůvodnění formy zpracování a metody zkoumání problémů v rámci tématu závěrečné práce.
 • 2. Výběr a studium literatury a dalších pramenů, kompozice textu první (obecné) části, návrh teoretických východisek řešení problémů tématu práce.
 • 3. Vypracování textu první (obecné) části, včetně seznamu bibliografických citací.
 • 4. Analýza problémů a formulace východisek k řešení podle stanoveného cíle práce.
Literatura
  povinná literatura
 • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č. 252/2020: Bakalářské a diplomové práce. Praha, 2020.
 • ŠIMÚNEK, Miroslav. Metodický pokyn prorektora pro legislativu a studijní programy č. 4/2021: Metodika zpracování bakalářské a diplomové práce platná pro AR 2021/2022 a 2022/2023. Praha: VŠFS, a.s., 2021.
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. [online]. Praha: VŠFS, 2020. 2. přepracované vydání. ISBN 978-80-7408-205-4.
  doporučená literatura
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
Výukové metody
Kurz probíhá formou individuálních konzultací s  vedoucím bakalářské práce v  průběhu semestru. Obsahem konzultací je hodnocení výsledků samostatné práce studenta v etapách podle Osnovy kurzu. Pokud bude znemožněna kontaktní výuka a konzultace za osobní přítomnosti studenta v prezenční a kombinované formě studia, je výuka nahrazena distanční formou studia.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí bakalářské práce na základě:
1)splnění programu konzultací,
2)textu první (obecné) části bakalářské práce.
Podmínky úspěšného absolvování předmětu studenty ISP jsou stejné.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.