B_BS_2 Bezpečnostní studia 2

Vysoká škola finanční a správní
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. (cvičící)
Jan Polišenský, MSc, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
Katedra práva (FPSS, KP) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_BS_2/cBSKV: každou lichou středu 14:00–14:44 KV202, každou lichou středu 14:45–15:30 KV202, J. Polišenský
B_BS_2/cBSMO: každou sudou středu 14:00–14:44 M15, každou sudou středu 14:45–15:30 M15, J. Polišenský
B_BS_2/cBSPH: každou sudou středu 17:30–18:14 S14, každou sudou středu 18:15–19:00 S14, J. Polišenský
B_BS_2/pBSKV: každou lichou středu 10:30–11:14 KV202, každou lichou středu 11:15–12:00 KV202, každou lichou středu 12:15–12:59 KV202, každou lichou středu 13:00–13:45 KV202, Š. Kalamár
B_BS_2/pBSMO: každou sudou středu 10:30–11:14 M15, každou sudou středu 11:15–12:00 M15, každou sudou středu 12:15–12:59 M15, každou sudou středu 13:00–13:45 M15, J. Polišenský
B_BS_2/pBSPH: Po 14:00–14:44 S14, Po 14:45–15:30 S14, Š. Kalamár
B_BS_2/vBSKV: Pá 25. 2. 17:30–19:00 KV202, 19:15–20:45 KV202, Pá 25. 3. 14:00–15:30 KV202, 15:45–17:15 KV202, Pá 8. 4. 14:00–15:30 KV202, 15:45–17:15 KV202, J. Polišenský
B_BS_2/vBSMO: Pá 4. 2. 14:00–15:30 M25, 15:45–17:15 M25, Pá 18. 2. 15:45–17:15 M25, 17:30–19:00 M25, Pá 4. 3. 14:00–15:30 M25, 15:45–17:15 M25, J. Polišenský
Předpoklady
B_BS_1 Bezpečnostní studia 1
Absolvování předmětu: B_BS_1 Bezpečnostní studia 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je na základě analýzy zkoumaného okruhu zákonitostí bezpečnostní činnosti vymezit systém nezbytných znalostí a vědomostí, které studentům umožní pochopit podstatu, obsah a hlavní organizačně taktické formy dané činnosti. Bezpečnostní studia se snaží za pomoci obecných výrazů jedinečné jevy, procesy a události v bezpečnostní činnosti pochopit, vysvětlit a prostřednictvím jejich zobecnění získané poznatky inkorporovat do systému dosavadních vědomostí o daném předmětu zkoumání. V konečném důsledku představuje systém poznatků předmětu Bezpečnostní studia, teoretický a metodologický základ ke studiu dalších studijních předmětů.
Výstupy z učení
Úspěšné složení zkoušky z předmětu.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky předmětu a systém předmětu (Základní teoretická východiska. Otázky vývoje bezpečnostní politiky a bezpečnostních studií.)
 • 2. Implementace poznatků bezpečnostní politiky a prevence kriminality (Teoreticko-metodologická východiska zkoumání. Podstata a determinanty bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Analýza charakteristických rysů bezpečnostní politiky.)
 • 3. Požadavky na osobnost bezpečnostního manažera, specialisty (Obecná teoretická východiska - pojmové vymezení. Rozbor podstaty a systému základních principů bezpečnostní činnosti. Vymezení jednotlivých prvků a vztahů mezi nimi.)
 • 4. Organizace ochrany osob (Specifické rysy ochrany osob. Pojem, podstata a druhy činnosti ochrany osob.)
 • 5. Organizace ochrany majetku (Specifické rysy ochrany majetku. Pojem, podstata a druhy činnosti ochrany majetku)
 • 6. Ochrana informací v systému činnosti organizace (Specifické rysy ochrany informací. Pojem, podstata a druhy činnosti ochrany informací.)
 • 7. Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zásady pro zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní legislativa).
 • 8. Bezpečnostní orgány ČR (Analýza systému bezpečnostních orgánů. Subsystémy státních a nestátních subjektů, jejich vzájemné vazby v daném systému a vnější vztahy.)
 • 9. Ochrana přepravy cenností (Specifické rysy ochrany osob. Pojem, podstata a druhy činnosti ochrany osob.)
 • 10. Bezpečnostní situace a identifikace (Pojem, podstata a charakteristické znaky bezpečnostní situace. Charakteristika základních prvků a metody dokumentování bezpečnostní situace. Základní otázky identifikace v bezpečnostní činnosti.)
 • 11. Bezpečnost počítačových systémů (základní pojmy, hardwarová bezpečnost, programová bezpečnost, personální bezpečnost, komunikační bezpečnost, kryptografie v informačních systémech).
 • 12. Informační systémy a informační bezpečnost (Obecné, civilně správní, policejní a zpravodajské informační systémy. Druhy policejních a zpravodajských informačních
Literatura
  povinná literatura
 • PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy: úvod do teorie a metodologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7380-658-3.
 • PORADA, Viktor a Květoň, HOLCR et al, Policejní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011 345 s. ISBN 978-80-7380-314-8
 • ERNEKER, Jaroslav a Viktor PORADA. Poznávání potřeb a transfer vědeckých poznatků do policejní praxe. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006. ISBN 80-725-1217-X.
  doporučená literatura
 • POŽÁR, Josef. Informační bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 80-868-9838-5.
 • PROCHÁZKOVÁ, Dana. Ochrana osob a majetku. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04843-6.
 • MACEK, Pavel a Antonín FILÁK. Základy teorie policejně bezpečnostní činnosti. Praha: Police History, 2004. ISBN 80-864-7721-5.
 • FILÁK, A. a kol. Základy teorie policejně-bezpečnostní činnosti II. Praha: Police history, 2006. 214 s. ISBN 80-86477-33-9.
  neurčeno
 • SAK, Petr. Úvod do teorie bezpečnosti: nekonvenční pohledy na minulost, přítomnost a budoucnost lidstva. Praha: Petrklíč, 2018. ISBN 978-80-7229-652-1.
 • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Krizový management: krizová komunikace. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0945-8.
 • ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového managementu. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-108-8.
 • SOUČEK, Vladimír, Eva STAŇOVÁ a Martin LINHART. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek: Krizové řízení. Odbor bezpečnostní politiky MV ČR. Praha, 2005.
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, přednášky a konzultace kombinované formě
Metody hodnocení
Požadavky na udělení zápočtu: 50% u studentů kombinované formy, 75% u prezenční zkoušky. - Písemný test Požadavky na udělení zkoušky: udělený zápočet. - Ústní přezkoušení
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2022/B_BS_2