B_KD Komunikační dovednosti

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Kopáček (cvičící)
Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr (cvičící)
Ing. Pavel Rosenlacher, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Kopáček
Sekce managementu a marketingu (FES, KEM) – Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_KD/cBSPH: každé liché úterý 8:45–9:29 S24, každé liché úterý 9:30–10:15 S24, každé liché úterý 10:30–11:14 S24, každé liché úterý 11:15–12:00 S24, P. Kopáček
B_KD/c1BSMO: Čt 12:15–12:59 M17, Čt 13:00–13:45 M17, O. Petr
B_KD/c2BSMO: Čt 14:00–14:44 M17, Čt 14:45–15:30 M17, O. Petr
B_KD/vBSMO: Pá 16. 2. 14:00–15:30 M17, 15:45–17:15 M17, So 2. 3. 15:30–17:15 M17, 17:30–19:00 M17, Pá 5. 4. 14:00–15:30 M17, 15:45–17:15 M17, P. Rosenlacher
Předpoklady
Nejsou vyžadovány žádné speciální předpoklady. Důvodem je dosavadní spontánní i řízená edukace v oblasti sociální (emoční) inteligence a schopnost používat běžné komunikační dovedností.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základy efektivní komunikace, nacvičí si některé standardní komunikační situace, s využitím audiovizuálního záznamu a jeho analýzy získá přehled o podstatných komunikačních modelech, taktikách a nejčastějších chybách, které hrozí ve standardních komunikačních situacích. V rámci výuky student získá elementární přehled v teorii tzv. měkkých dovedností.Výuka směřuje k posílení kompetencí v dané oblasti a umocnění kvalitativního osobnostního profilu účastníků kurzu (eliminace trémy a dalších mnohdy až patologicky se projevujících jevů - červenání se apod.).
Osnova
 • 1. Potenciál a limity osvojení si komunikačních dovedností jako podstatné součásti soft skills – ambivalence mezi "být svůj" a "být v roli", 2. komunikace jako výměna informací,jako nástroj získávání respektu a vlivu a jako nástroj akceptace (navázání a posilování kooperace), 3. mýty, omyly a chyby v lidské komunikaci, mylná očekávání, deklarované a reálné požadavky, 4. komunikace a její éthos, nevyslovená sdělení, úskalí meritorních interpretací, spravedlnost vz. nepotismus, 5. právo na praktické (účelové) chování, pravda a lež v komunikaci. 6. Osobní marketing, sebeprezentace, sebereflexe, 7. komunikační prostor,komunikační aktéři, chování, osobnost, autentičnost/spektakulárnost vystupování, 8. zvládání ambivalence, antipatie, trémy, asertivní komunikace, 9. jak čelit agování (acting out), nejčastější poruchy v komunikaci, (mimo komunikaci, v komunikaci). 10. Verbální, paraverbální, nonverbální komunikace, 11. prvky a funkce, standardní komunikační situace – 12. krizová komunikace.
Literatura
  povinná literatura
 • Peters - Kühlinger, G., Friedel, J.: Komunikační a jiné „měkké“ dovednosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2145-3
 • Kanitz, A.: Umění úspěšné komunikace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1222-9
 • Pease, A.: Řeč těla. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-582-2
  doporučená literatura
 • Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-223-9
 • Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení u studentů s volitelným předmětem, a to věnovaných především nácviku praktických dovedností, a přednáškou u povinného předmětu (MK). Její součástí je TV záznam výkonů studenta a jeho vyhodnocení (praktická cvičení v TV studiu). Další modelovou situací vhodnou k procvičování je audiozáznam a jeho rozbor (zaměření na paralingvistiku). Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičení / semináři v prezenčním studiu je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu, například vytvoření seminární práce v rozsahu běžném, tj. cca 9 až 15 normostran A4 v souladu s Metodikou VŠFS). Na závěr kurzu studenti absolvují vědomostní test z probíraného učiva. Podmínkou pro přiznání zápočtu tak jest: minimální předepsaná účast na cvičeních, úspěšné zvládnutí testu (min. na 80%) a účast va videotréninku s následnou analýzou výkonu.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: z (zápočet; 3 kredity) Aktivní účast na cvičeních, absolvování cvičných tréninků a analýzy výsledků. Písemný test základní teorie v rozsahu 20 otázek typu a, b, c, znalosti povinné literatury, individuální prezentování konkrétní komunikační situace před videokamerou. U povinné formy výuky vyplývá úspěšné ukončení předmětu z úspěšného zvládnutí komunikačně obtížné situace na videozáznamu.
Informace učitele
Předpoklady: U studentů se očekávají základní znalosti z obecné psychologie (případně sociální psychologie) a elementární orientace v sociologii. Očekává se ochota absolvovat audiovizuální záznam cvičného výkonu (tréninku), aktivní účast při praktických cvičeních. Vedle audiovizuálního záznamu se studenti podrobí i audiozáznamu. Prerequisites: U ~ students with basic knowledge of the expected   General Psychology (or social psychology) and elementary orientation   sociology. Expected willingness to complete audiovisual record of performance practice (training), active participation in practical exercises. Besides the audiovisual recording of the students subjected and audio recording. Garant předmětu: PhDr. Marek Matějka
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/B_KD