B_Ma_1 Matematika 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2022
Rozsah
2/2/0. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
RNDr. Eva Ulrychová, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy lineární algebry a jejich vzájemnými souvislostmi, a s početními postupy užívanými při řešení soustav lineárních rovnic s užitím matic. Studenti se dále seznámí se základními vlastnostmi reálných posloupností a reálných funkcí jedné reálné proměnné, spec. s limitami, a se základy diferenciálního počtu funkce jedné reálné proměnné.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- vyřešit soustavu lineárních rovnic s užitím matic
- vypočítat limitu posloupnosti a funkce
- vypočítat derivaci funkce
- vypočítat limitu funkce s využitím l´Hospitalova pravidla
Osnova
 • 1. Základy matematické logiky. Množiny
 • 2. Vektory a vektorové prostory
 • 3. Matice. Hodnost matice
 • 4. Soustavy lineárních rovnic
 • 5. Operace s maticemi. Inverzní matice
 • 6. Determinanty
 • 7. Posloupnost. Limita posloupnosti
 • 8. Funkce a její vlastnosti
 • 9. Základní funkce. Spojitost a limita funkce
 • 10. Derivace a její vlastnosti
 • 11. Derivace složené funkce
 • 12. Aplikace derivace -- l'Hospitalovo pravidlo, rovnice tečny ke grafu funkce
Literatura
  povinná literatura
 • BUDINSKÝ, Petr a Ivan HAVLÍČEK. Matematika pro vysoké školy ekonomického a technického zaměření. Praha: VŠFS, 2005 (dotisk 2013). 131 s. ISBN 80-86754-45-6.
 • BUDINSKÝ, Petr a Ivan HAVLÍČEK. Sbírka příkladů z matematiky pro vysoké školy ekonomického a technického zaměření. Praha: VŠFS, 2005 (dotisk 2016). 121 s. ISBN 80-86754-52-9.
  doporučená literatura
 • BATÍKOVÁ, Barbora a kolektiv. Učebnice matematiky pro ekonomické fakulty, Praha: Oeconomica, 2009. 206 s. ISBN 978-80-245-1539-7.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia.
Minimální povinná účast je 75% na cvičeních v prezenční formě studia a 50% na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia.
Studenti s ISP místo účasti na výuce odevzdají do Odevzdávárny v ISu za každou zameškanou výuku 5 příkladů na příslušné téma.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Pro získání zápočtu je třeba úspěšně (alespoň na 60%) zvládnout zápočtovou písemku. Nutnou podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtu. Zkouška sestává z písemné a ústní části; nutnou podmínkou pro postup k ústní části je splnění písemné části alespoň na 50%.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2022/B_Ma_1