B_TPr_2 Trestní právo 2

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. JUDr. Markéta Brunová, PhD., LL.M.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Předpoklady
B_TPr_1 Trestní právo 1
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu B_TPr_1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům zvládnout základy trestního práva procesního. Tj. seznámit studenty se základními pojmy trestního práva procesního a především se základními zásadami, které představují vůdčí ideje a výkladová pravidla užití trestního řádu. Tedy tak, aby v rámci vymezené časové dotace získali potřebné základní teoretické znalosti. Zároveň též některé potřebné dovednosti pro možnost využívání některých prostředků trestního práva procesního. To vše pro možnost prvotní orientace při posuzování konkrétních situací či případů. Ve výuce bude zaměřena pozornost především na zvládnutí základních zásad trestního řízení, postavení subjektů a stran trestního řízení, stádií trestního řízení, možnosti řádných a mimořádných opravných prostředků, vykonávacího řízení. V této souvislosti pak následují příklady praktické aplikace v rámci seminářů některých vybraných institutů trestního řádu.
Výstupy z učení
Úspěšné složení zkoušky z předmětu.
Osnova
 • Obsah přednášek: 1: Výklad základních kategorií a terminologie. Předmět trestního práva procesního, prameny trestního práva procesního, působnost trestního řádu. Vztah trestního práva procesního a trestního práva hmotného, též k jiným právním odvětvím a disciplínám, které jsou využívány v trestním procesu. Stádia trestního řízení obecně, tak jak vyplývají z ustanovení § 12 odst. 10 TŘ. 2: Ústavně zaručená práva a svobody v trestním řízení 3: Základní zásady trestního řízení 4: Subjekty a strany trestního řízení, jejich postavení, práva a povinnosti, kontradiktornost řízení 5: Stádia trestního řízení. Podrobně přípravné řízení včetně zkrácené přípravné řízení. Předběžná opatření. Právní úprava zajištění osob a věcí v trestním řízení. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání a další postup v něm. 6: Dokazování a důkazy v trestním řízení 7: Rozhodnutí v trestním řízení. Způsoby a formy rozhodování v trestním řízení. 8: Řízení před soudem 9: Opravné prostředky, jejich rozdělení a základní rysy. Řádné a mimořádné opravné prostředky 10: Postavení poškozeného a zúčastněná osoba. Probační a mediační služba. 11: Zvláštní způsoby řízení 12: Odklon v trestním řízení. Vykonávací řízení, jeho účel a smysl. Zásady právního styku s cizinou v trestních věcech.
Literatura
  povinná literatura
 • Trestní předpisy ÚZ, A. Čeněk, nejnovější vydání.
 • JELÍNEK, J. Trestní právo procesní, 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.3.2018. Praha: Leges, 2018, ISBN: 978-80-7502-278-3.
 • Chmelík a kol.: Trestní řízení, Praha: A. Čeněk, 2014.
 • JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. aktualizované vydání podle stavu k 13. 3. 2020. Leges: Praha, 2020, ISBN 978-80-7502-395-7
  doporučená literatura
 • VESECKÁ, Renata. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. Praha: VŠFS, 2019. info
 • CHMELÍK, Jan a Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7408-175-0. info
 • BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5. info
 • BRUNA, E. Otázky právního procesu. LEGES, 2010, s. 208. ISBN 978-80-87212-40-0.
 • Jakákoliv aktuální vysokoškolská učebnice trestního práva procesního.
 • BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Markéta BRUNOVÁ. Procesní aspekty nezákonného důkazu. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 5. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 220-231, 338 s. ISBN 978-80-7408-191-0. URL info
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen jednak zápočtem, dle požadavků pedagoga, který je v PS udělován za referát vč. prezentace v rámci semináře o rozsahu přibližně 30 minut; jednak ústní zkouškou na konci semestru. Kritériem pro udělení zápočtu je vypracování referátu na zadané téma (minimum 70% bodů) a jeho prezentace v rámci semináře(minimum 30% bodů).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/B_TPr_2