N_AJ_4 Anglický jazyk 4

Vysoká škola finanční a správní
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Ladislava Knihová, MBA
Katedra jazyků (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Předpoklady
N_AJ_3 Anglický jazyk 3
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu N_AJ_3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou zaměřeny na obecně profesní a odborný anglický jazyk, systematické zdokonalování znalostí, dovedností a návyků z hlediska jazykových prostředků (stránka fonetická, grafická, slovní zásoba a mluvnice), řeči jako fungování jazyka (dovednosti receptivní a produktivní). Z hlediska sémanticko- funkčního zaměření je pozornost věnována obecným tematickým okruhům (prezentace autentického jazyka) a nosným tématům odborným. Kurz staví na konceptu výuky angličtiny jako cizího jazyka (English as a Foreign Language – EFL) dle nejnovějších metod zaměřených na interaktivitu a vzájemnou provázanost všech jazykových dovedností. Za pomoci detailních interaktivních elektronických osnov umístěných v interním informačním systému se vzdáleným přístupem napomáhá studentům v autonomním učení a umožní i hlubší studium dle vlastních potřeb a možností, čímž napomáhá nejen sebe-řízenému, ale také sebe-určujícímu učení na základě teorie heutagogiky. Konkrétní výstupy z učení a tematické zaměření kurzu je definováno níže.
Cíle předmětu platí i pro kombinované studium
Výstupy z učení
Studenti prokáží osvojení komplexních jazykových dovedností a získají odborné kompetence prezentovat ekonomická a marketingová témata v angličtině plynně a spontánně včetně schopnosti vysvětlit detaily a precizně formulovat závěry, myšlenky a názory). Studenti získají schopnost číst, chápat, analyzovat a interpretovat odborné texty a konverzovat na následující témata: logo, materiály a obaly, firemní komunikace, vztahy s veřejnosti a lobbying, sponzorství, krizová komunikace, firemní blogování. V neposlední řadě si studenti vybudují návyky vlastního nezávislého učení za současné podpory pedagoga a interaktivních elektronických studijních opor umístěných na univerzitním intranetu. To vše napomáhá i dalšímu sebe-určujícímu směřování jednotlivých studentů ve studiu anglického jazyka.
Výstupy z učení platí i pro kombinované studium.
Osnova
 • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah cvičení: 1-2 Introduction to the course; IE-UI Unit 08 Unique selling points; Multimedia DVD – Multisensory stimulation; Focus on Grammar: Passives 3-4 PEIU-M 44 Logos; Focus on skills: Writing – Job application/cover letter (TM) 5-6 ; IE-UI Unit 08 Unique selling points; Focus on Vocabulary: Advertisements; Focus on skills: Giving clear signals; Focus on function: Recommending and responding 7-8 PEIU-M 45 Materials and containers; Focus on skills: Reading (TM); 9-10 IE-UI Unit 09 Collaboration; Multimedia DVD - The High Line; Focus on Grammar: Articles; one, ones 11-12 PEIU-M 46 Corporate communications. Marketing workshop – PEIU-M Units 44-46: Over to you; 13-14 IE-UI Unit 09 Collaboration; Focus on Vocabulary: Quantity; Focus on skills: Clear e-mail messages; Focus on functions: Emphasizing and disagreeing 15-16 PEIU-M 47 Public relations and lobbying. PEIU-M 48 Event and sports sponsorship. 17 -18 IE-UI Unit 10 Customer choice, Multimedia DVD – HMV – His Master’s Voice; Focus on Grammar: Modal verbs 19-20 PEIU-M 49 Crisis communication; PEIU-M 50 Corporate blogging. Marketing workshop – PEIU-M Units 47-50: Over to you. 21-22 IE-UI Unit 10 Customer choice, Focus on vocabulary: Phrasal verbs; Focus on Work skills: Requests and thanks; Focus on Function: Negotiating 23-24 IE-UI Units 8-10 revision – core concepts, vocabulary and phrases; PEiU-M – Units 44-50 revision
Literatura
  povinná literatura
 • Náhradní obsah: APPLEBY, Rachel a Frances WATKINS. International Express - Upper-Intermediate: Student's Book with Pocket Book and DVD-ROM. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-459787-6
 • FARRALL, Cate a Marianne LINDSLEY. Professional English in Use: Marketing. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 144 s. ISBN 978-0-521-70269-0
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English: with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, x, 379 s. ISBN 05-215-3762-2
 • CLOW, Kenneth E a Donald BAACK. Integrated advertising, promotion, and marketing communications. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2010, xxi, 454 p. ISBN 01-360-7942-3
 • Mobilní aplikace: English Grammar in Use (iOS & Android)
 • Mobilní aplikace: Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD9)
 • SOLOMON, Michael R, 2016. Consumer behavior: buying, having, and being. 12. edice. Pearson. ISBN 978-0-13-412993-8.
Výukové metody
Interaktivní semináře u obou typů studia (prezeční i kombinované).
Metody hodnocení
1. POVINNÁ ÚČAST VE VÝUCE
Minimální povinná účast na semináři v prezenčním studiu je 75%; na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu je její rozsah stanoven minimálně na 50%. Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet osvědčuje splnění stanovených studijních povinností.

2. ZÁPOČTOVÝ TEST (CREDIT TEST)
Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení alespoň 60 bodů ze 100. Student má nárok na jeden řádný a další opravné termíny k napsání zápočtového testu u svého kmenového vyučujícího.
Pozn.: Studentům, kteří budou při psaní zápočtového testu usvědčeni ze zvlášť hrubého porušení Studijního a zkušebního řádu (zejména na základě nedovoleného použití mobilu, psacích potřeb vybavených kamerou apod.) se do poznámkového bloku zapíše "podvodné jednání“ (tj. ztráta jednoho pokusu).

3. NEDOSTATEČNÁ DOCHÁZKA
V případě nedostatečné docházky (mezi 75-40%) se studentovi v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "administrativní -“ a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. V případě účasti nedosahující 40% se v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "absolutně nedostačující docházka“ a student bude mít pouze jeden pokus ke složení testu.

4. STUDENTI S INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNEM
Studenti prezenčního studia se schváleným ISP mají za povinnost kontaktovat nejpozději do tří týdnů od začátku aktuálního semestru svého kmenového vyučujícího, se kterým se domluví na alternativním způsobu plnění studijních povinností vyplývajícího z nepovinné docházky. V případě, že tak dotyčný student prokazatelně neučiní, zapíše mu následně vyučující do poznámkového bloku v IS poznámka "nekontaktní ISP"a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. Studentům, kterým bude přiznán ISP až v průběhu probíhajícího semestru, se ukládá za povinnost kontaktovat kmenového vyučujícího nejpozději do 14 dnů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2022/N_AJ_4