N_DSeVS Diploma Seminary

University of Finance and Administration
Summer 2021
Extent and Intensity
0/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Department of Regional Development and Public Administration – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Mgr. Kateřina Franců
Prerequisites
There are no prerequisites for this course.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
After completing the course the student is able to produce a final work in accordance with guidelines VŠFS, with the principles of ethics, creative work. Will be ready to defend this thesis before the commission of the final state exam.
Learning outcomes
Successful passing of the exam from the subject.
Syllabus
 • 1. Importance, structure, theme and rules elaboration of the diploma thesis (DT(.
 • 2. Assignment of DT - the structure and content of the text, form processing literary sources, deadlines.
 • 3. Object, objective and scientific work methods and their application in the creation of the diploma thesis, formulation of hypotheses.
 • 4. Structure of the Introduction, the principles used in processing.
 • 5. Text section, range, standard page, text structure and its layout.
 • 6. Conclusion of the thesis, a summary of achievements, evaluate this target.
 • 7. Sources and information resources, retrieval, processing studies and scientific texts, forms of links and quotes used information sources.
 • 8. Formal form DT - work with templates, fonts, contents of the thesis, information on front plate.
 • 9. Graphical elements - integration into the diploma thesis and their identification, attachments.
 • 10. Ethics in creative work, compliance with other papers, plagiarism.
 • 11. Intention of the thesis - the content and form.
 • 12. The process when submitting DT, printing and binding, defense of the diploma thesis preparation of presentation.
Literature
  required literature
 • Náhradní obsah: Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty 2. roč. Bc. studia (B14) a 1. roč. NMgr. studia (N14) platná pro AR 2014/2015 a 2015/2016. Praha: VŠFS, 2015
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele
 • Náhradní obsah: Nápověda pro práci se Šablonou bakalářské/diplomové práce. Praha: VŠFS 2014.
  recommended literature
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
  not specified
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
 • CHRÁSKOVÁ, Marie, Rostislav KRUŠÍNSKÝ a Jan MICHALÍK. Metodologické aspekty tvorby závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 152 s. ISBN 978-80-244-3679-1.
 • STEHLÍKOVÁ, Beáta et al. Metodologie výzkumu a statistická inference = Research methodology and statistical interference: monografie - metodika. 1. vydání. Brno: Mendelova lesnická a zemědělská univerzita, 2009. 270 s. ISBN 978-80-7375-362-7.
 • PÁNA, Lubomír a Miroslav SOMR. Metodologie a metody výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. 164 s. ISBN 978-80-86708-52-2.
 • KOLKA, Milan, Ivona PAVLÍČKOVÁ a Miloš Večeřa. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 2., dopl. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 297 s. ISBN 978-80-210-5463-9.
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
Teaching methods
Seminars in full-time study, tutorials in part-time study. Compulsory seminar participation is 75% in full-time study , compulsory tutorial participation is 50% in part-time study.
Assessment methods
The course is completed with a credit based on handing in the Assignment of the DT and the basic text of the Introduction DT. The management of the faculty can set further conditions for awarding a credit. The credit can be awarded exclusively by the teacher of the subject, not by the DT supervisor.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 8 hodin KS/semestr.
Teacher's information
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
The course is also listed under the following terms Summer 2010, Winter 2010, Summer 2011, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2021/N_DSeVS