N_PHOO Právní a hmotná odpovědnost organizace

Vysoká škola finanční a správní
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
JUDr. PhDr. Jiří Novotný, Ph.D.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Tento předmět naučí studenta orientovat se ve smluvním právu, a to zejména ve vztazích mezi podnikateli. Bude znát práva a povinnosti věřitele a dlužníka ze závazku. Bude umět rozlišit práva a povinnosti ze smlouvy, z protiprávního jednání i z jiné právní skutečnosti. Student se naučí, jak vznikají smlouvy a jaké jsou podstatné části jednotlivých smluvních typů. Naučí se i to, jak se smluvní – i jiné závazkové vztahy-mění a jak zanikají. Bude umět realizovat právní úpravu jednotlivých druhů odpovědnosti. To je cílem výuky předmětu. Výuka bude zaměřena na závazkovou problematiku obecně s používáním případových metod / u konkrétních smluv/.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u ústní zkoušky
Osnova
  • 1. Pojem, předmět, prameny obligačního práva a korporátního práva; 2. Vznik, změna a zánik závazkového vztahu; 3. Kontraktačního proces; 4. Obchodní korporace 1 (založení, vznik, zrušení s likvidací, zrušení bez likvidace, zánik obchodních korporací, neplatnost); 5. Obchodní korporace 2 (osobní korporace); 6. Obchodní korporace 3 (kapitálové korporace); 7. Zvláštní způsoby uzavírání obchodních smluv s podnikatelem; 8. Odpovědnostní vztahy (obecná teorie: prvky, funkce, druhy odpovědnosti); 9. Odpovědnostní vztahy uvnitř organizace (odpovědnost podnikatele, odpovědnost zaměstnance); 10. Odpovědnostní vztahy – smlouva o dílo, smlouva kupní (smlouva kupní, smlouva o dílo, koupě závodu, odpovědnost za vady); 11. Odpovědnostní vztahy u obstaravatelských a přepravních smluv (příkaz, zprostředkování, komise, zasílatelství, obchodní zastoupení, zájezd, přeprava osob a věcí, provoz dopravního prostředku); 12. Zvláštní případy odpovědnosti (závazky z jiných právních důvodů, zneužití a omezení hospodářské soutěže, porušení zákazu konkurence);
Literatura
    povinná literatura
  • JANKU, M. a kol.: Nové občanské právo v kostce, C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-516-9
  • JANKU, M. a kol.:Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6.vydání, C.H.Beck, 2016,ISBN 978-80-7400-516-9
  • Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné, Obecná část, Wolters Kluwer, 2014,I SBN 978-80-7478-326-5
  • JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Soukromé právo po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 144 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-167-5. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2022/N_PHOO