B_PrEU EU Legislation in Banking

University of Finance and Administration
summer 2012
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Department of Finance – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Lenka Pokorná
Timetable of Seminar Groups
B_PrEU/pBPH: Wed 12:15–12:59 E225, Wed 13:00–13:45 E225, O. Schlossberger
B_PrEU/vBPH: Fri 30. 3. 17:15–18:45 E122, Sat 21. 4. 9:45–11:15 E122, 11:30–13:00 E122, O. Schlossberger
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Výuka má poskytnout posluchačům ucelenou základní informaci o legislativě Evropské unie na úseku bankovnictví včetně poskytování investičních služeb v návaznosti na nezbytné vstupní poznatky o Evropské unii a jejím právním systému.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Evropská unie, její charakteristika a institucionální rámec 2. Právní rámec Evropské unie 3. Hospodářská soutěž při poskytování finančních služeb 4. Jednotný vnitřní trh a hospodářská a měnová unie 5. Úvěrové instituce a jejich úprava právem EU 6. Instituce elektronických peněz, finanční zajištění 7. Investiční podniky a jejich úprava v právu EU 8. Regulované trhy, organizátoři trhu a vícestranný systém obchodování 9. Požadavky na prospekt, informace o emitentech 10. Ochrana před zneužitím trhu (obchodování zasvěcených osob, manipulace s trhem) 11. Zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu 12. Zápočtový test, hodnocení
Literature
  required literature
 • Svoboda, Pavel: Úvod do evropského práva, Praha, C.H.BECK 2011, ISBN 978-80-7400-334-9
  recommended literature
 • Outlá V. a kol.: Právo evropské unie, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň, 2006
 • Lisabonská smlouva o EU (LSEU) a Lisabonská smlouva o fungování EU (LSFEU)
  not specified
 • Směrnice č. 2003/6/ES o obchodhování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)
 • Směrnice č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejim výkonu
 • Směrnice č. 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu
 • Směrnice č. 97/9/ES o systémech odškodnění investorů
 • Směrnice č. 2002/47/ES o finančním zajištění
 • Směrnice č. 2002/87/ES o finančních konglomerátech
 • Směrnice č. 2004/39/ES o frzích finančních nástrojů (MiFID)
 • Směrnice č. 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průlhednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
 • Směrnice č. 94/19/ES o systémech pojištění vkladů
Teaching methods (in Czech)
Forma přednášek doplněná o vystoupení studentů na dané téma v prezenční formě studia. V kombinované formě se bude jednat o řízené konzultace ve stanoveném rozsahu.
Assessment methods
Písemný závěrečný test - pro získání zápočtu z předmětu je nutno zpracovat jeho správnost alespoň na 60 %.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 6 hodin KS/semestr.
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (summer 2012, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2012/B_PrEU