N_DPVS_1 Diplomový projekt 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2009
Rozsah
0hodin/semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milan Anderle (cvičící)
JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Kateřina Brychtová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Ing. Michal Částek, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc. (cvičící)
prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (cvičící)
PhDr. Marie Hamplová (cvičící)
Mgr. Jan Charvát, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Jordán (cvičící)
PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc. (cvičící)
Ing. Otto Kechner (cvičící)
Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc. (cvičící)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. (cvičící)
JUDr. František Laštovka (cvičící)
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Václav Netolický (cvičící)
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. (cvičící)
Mgr. Zbyněk Prokop (cvičící)
PhDr. Jan Rytina, CSc. (cvičící)
JUDr. Dana Římanová (cvičící)
doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavel Schránil, CSc. (cvičící)
JUDr. Taťana Sommerová (cvičící)
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Sviták (cvičící)
JUDr. Miloslav Šiler (cvičící)
JUDr. Jana Šmejcová (cvičící)
PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Miroslav Šteinbach (cvičící)
Ing. Josef Švec (cvičící)
Ing. Tomáš Teplík, CSc. (cvičící)
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA (cvičící)
Ing. Bořek Valvoda (cvičící)
Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Václav Vohánka (cvičící)
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. (cvičící)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. František Zich, DrSc. (cvičící)
Garance
PaedDr. Václav Netolický
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Pavlína Ondrová
Předpoklady
Zadání diplomové práce odsouhlasené vedoucím práce a schválené vedoucím oborové katedry. Ukončení předmětu Diplomový seminář 1 zápočtem uděleným příslušným vedoucím semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Diplomová práce prokazuje zvládnutí teoretické základy a logické struktury daného oboru a potřebnou znalost současného stavu a hlavních směrů teoretického myšlení v oboru. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí vědecky podložené věcné argumentace a znalost a schopnost aktivně využívat aktuální faktografická data a informace. Prokazuje aktivní způsobilost uplatnit odpovídající okruh poznatků a zvolené metody vědeckého zkoumání při samostatné tvorbě odborného textu. Úroveň diplomové práce rovněž dokazuje zvládnutí vybrané vědecké metody jako nástroje zkoumání problematiky dané tématem a osnovou. Ověřuje osvojení způsobu psaní odborného textu, schopnost pracovat s odbornou literaturou a dalšími prameny, včetně cizojazyčné a základní postupy a etiku tvůrčí práce včetně kompozice textu na základě hypotézy. Cílem kurzu je, aby student samostatně vypracoval text teoretické části závěrečné práce a s využitím zvolené metody zkoumání problémů tématu diplomové práce dospěl k relevantním odborným východiskům a dílčím výsledkům podmiňujících ověření hypotézy a splnění cíle závěrečné práce vytčeného v jejím Úvodu.
Osnova
  • 1. Volba a zdůvodnění formy zpracování závěrečné práce (odborná studie, případová studie, empirický výzkum, replika atd ) podle osnovy schválené v Zadání diplomové práce. Volba metody zkoumání problému a upřesnění obsahu teoreticko metodologické části diplomové práce. 2. Tvorba Teoreticko metodologické části - příprava a výběr literatury a dalších pramenů, kompozice textu, teoretická východiska 3. Teoreticko metodologická část - vypracování textu, včetně seznamu bibliografických citací 4. Aplikační část - řešení dílčích problémů tématu podle Zadání, návrh formulace poznatků a dílčích závěrů ke splnění cíle diplomové práce vytčeného v Úvodu práce.
Literatura
  • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č.66/2009 ze dne 1.10.2009 Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. In Informační systém VŠFS – Osobní administrativa - Dokumenty - Úřední deska VŠFS – vnitřní předpisy – Rozhodnutí rektorky. Dostupné na http:// www.is.vsfs.cz
  • VŠFS. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 09/2009 ze dne 1.10.2009 Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce . In Informační systém VŠFS – Osobní administrativa - Dokumenty - Úřední deska VŠFS – vnitřní předp
  • Tichý J. Netolický V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha VŠFS 2009 ISBN 978-80-7408-001-2 . Učební texty (on line) dostupné na http:// www.is.vsfs.cz
  • Bratková Eva Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, Praha dostupná na http://www.evskp.cz
Metody hodnocení
Průběh kurzu spočívá v podpoře a kontrole samostatné práce každého studenta při vypracování diplomové práce a to formou minimálně 4 individuelních konzultací s příslušným vedoucím závěrečné práce v průběhu semestru. Obsahem konzultací je hodnocení výsledků samostatné práce autora podle obsahového zaměření postupných kroků, nezbytných k vypracování diplomové práce dle Osnovy zapsané v Zadání. Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí závěrečné práce.
Navazující předměty
Informace učitele
doplňuje podle potřeby pouze příslušný garant oborového kurzu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.