N_DPRP_1 Diplomový projekt 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2011
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Leona Randýsková
Předpoklady
Zadání diplomové práce odsouhlasené vedoucím práce a schválené vedoucím oborové katedry. Ukončení předmětu Diplomový seminář 1 zápočtem uděleným příslušným vedoucím semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Diplomová práce prokazuje zvládnutí teoretické základy a logické struktury daného oboru a potřebnou znalost současného stavu a hlavních směrů teoretického myšlení v oboru. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí vědecky podložené věcné argumentace a znalost a schopnost aktivně využívat aktuální faktografická data a informace. Prokazuje aktivní způsobilost uplatnit odpovídající okruh poznatků a zvolené metody vědeckého zkoumání při samostatné tvorbě odborného textu. Úroveň diplomové práce rovněž dokazuje zvládnutí vybrané vědecké metody jako nástroje zkoumání problematiky dané tématem a osnovou. Ověřuje osvojení způsobu psaní odborného textu, schopnost pracovat s odbornou literaturou a dalšími prameny, včetně cizojazyčné a základní postupy a etiku tvůrčí práce včetně kompozice textu na základě hypotézy. Cílem kurzu je, aby student samostatně vypracoval text teoretické části závěrečné práce a s využitím zvolené metody zkoumání problémů tématu diplomové práce dospěl k relevantním odborným východiskům a dílčím výsledkům podmiňujících ověření hypotézy a splnění cíle závěrečné práce vytčeného v jejím Úvodu.
Osnova
  • 1. Volba a zdůvodnění formy zpracování diplomové práce (odborná studie, případová studie, empirický výzkum, replika atd ) podle osnovy schválené v Zadání diplomové práce. Volba metody zkoumání problému a upřesnění obsahu teoreticko metodologické části diplomové práce. 2. Tvorba Teoretické a metodické části - příprava a výběr literatury a dalších pramenů, kompozice textu, teoretická východiska 3. Teoretická a metodická část - formulace zkoumaných problémů, hypoptéz jejich možného řešení,vypracování textu, včetně seznamu bibliografických citací 4. Aplikační část - řešení vybraných problémů tématu podle Zadání, návrh formulace poznatků a dílčích závěrů ke splnění cíle diplomové práce vytčeného v úvodu práce.
Literatura
    povinná literatura
  • Tichý J. Netolický V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha VŠFS 2009 ISBN 978-80-7408-001-2 . Učební texty (on line) dostupné na http:// www.is.vsfs.cz
  • Bratková Eva Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, Praha dostupná na http://www.evskp.cz
  • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č.66/2009 ze dne 1.10.2009 Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. In Informační systém VŠFS – Osobní administrativa - Dokumenty - Úřední deska VŠFS – vnitřní předpisy – Rozhodnutí rektorky. Dostupné na http:// www.is.vsfs.cz
  • VŠFS. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 09/2009 ze dne 1.10.2009 Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce . In Informační systém VŠFS – Osobní administrativa - Dokumenty - Úřední deska VŠFS – vnitřní předp
Výukové metody
Průběh kurzu spočívá v podpoře a kontrole samostatné práce každého studenta při vypracování diplomové práce a to formou minimálně 4 individuelních konzultací s příslušným vedoucím závěrečné práce v průběhu semestru. Obsahem konzultací je hodnocení výsledků samostatné práce studenta podle obsahového zaměření postupných kroků, nezbytných k vypracování závěrečné práce dle Osnovy. Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí diplomové práce na základě: 1)splnění programu konzultací s vedoucím závěrečné práce v semestru podle Zadání 2)předložení vypracovaného textu Teoreticko metodologické části diplomové práce 3) zápočtu z předmětu Diplomový seminář 1, uděleného příslušným vedoucím semináře na základě schváleného Zadání a Úvodu diplomové práce
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí bakalářské práce na základě: 1)splnění programu konzultací s vedoucím bakalářské práce v semestru podle Zadání 2)předložení vypracovaného textu Teoreticko metodologické části závěrečné práce 3) zápočtu z předmětu Bakalářský seminář 1, uděleného příslušným vedoucím semináře na základě schváleného Zadání a Úvodu bakalářské práce.
Informace učitele
doplňuje podle potřeby pouze příslušný garant oborového kurzu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.