N_DPRP_1 Diplomový projekt 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2010
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Zdeněk Bezděka (cvičící)
doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc. (cvičící)
Ing. Pavla Břečková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. (cvičící)
Ing. Vladimír Ezr, CSc. (cvičící)
PhDr. Jan Hauser (cvičící)
Ing. Herbert Heissler (cvičící)
Ing. Iveta Horníčková, MBA (cvičící)
Ing. Vladimír Hosták (cvičící)
doc. Ing. Milan Kašík, CSc. (cvičící)
Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (cvičící)
RNDr. Jiří Kubín (cvičící)
Dr. Stanislav Mareš, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavel Schránil, CSc. (cvičící)
Ing. Jiří Stýblo, CSc. (cvičící)
Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Josef Šiman (cvičící)
Ing. Miroslav Tomášek (cvičící)
Ing. Hana Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Vetýšková (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Leona Randýsková
Předpoklady
Zadání diplomové práce odsouhlasené vedoucím práce a schválené vedoucím oborové katedry. Ukončení předmětu Diplomový seminář 1 zápočtem uděleným příslušným vedoucím semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Diplomová práce prokazuje zvládnutí teoretické základy a logické struktury daného oboru a potřebnou znalost současného stavu a hlavních směrů teoretického myšlení v oboru. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí vědecky podložené věcné argumentace a znalost a schopnost aktivně využívat aktuální faktografická data a informace. Prokazuje aktivní způsobilost uplatnit odpovídající okruh poznatků a zvolené metody vědeckého zkoumání při samostatné tvorbě odborného textu. Úroveň diplomové práce rovněž dokazuje zvládnutí vybrané vědecké metody jako nástroje zkoumání problematiky dané tématem a osnovou. Ověřuje osvojení způsobu psaní odborného textu, schopnost pracovat s odbornou literaturou a dalšími prameny, včetně cizojazyčné a základní postupy a etiku tvůrčí práce včetně kompozice textu na základě hypotézy. Cílem kurzu je, aby student samostatně vypracoval text teoretické části závěrečné práce a s využitím zvolené metody zkoumání problémů tématu diplomové práce dospěl k relevantním odborným východiskům a dílčím výsledkům podmiňujících ověření hypotézy a splnění cíle závěrečné práce vytčeného v jejím Úvodu.
Osnova
  • 1. Volba a zdůvodnění formy zpracování závěrečné práce (odborná studie, případová studie, empirický výzkum, replika atd ) podle osnovy schválené v Zadání diplomové práce. Volba metody zkoumání problému a upřesnění obsahu teoreticko metodologické části diplomové práce. 2. Tvorba Teoreticko metodologické části - příprava a výběr literatury a dalších pramenů, kompozice textu, teoretická východiska 3. Teoreticko metodologická část - vypracování textu, včetně seznamu bibliografických citací 4. Aplikační část - řešení dílčích problémů tématu podle Zadání, návrh formulace poznatků a dílčích závěrů ke splnění cíle diplomové práce vytčeného v Úvodu práce.
Literatura
    povinná literatura
  • Tichý J. Netolický V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha VŠFS 2009 ISBN 978-80-7408-001-2 . Učební texty (on line) dostupné na http:// www.is.vsfs.cz
  • Bratková Eva Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, Praha dostupná na http://www.evskp.cz
  • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č.66/2009 ze dne 1.10.2009 Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. In Informační systém VŠFS – Osobní administrativa - Dokumenty - Úřední deska VŠFS – vnitřní předpisy – Rozhodnutí rektorky. Dostupné na http:// www.is.vsfs.cz
  • VŠFS. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 09/2009 ze dne 1.10.2009 Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce . In Informační systém VŠFS – Osobní administrativa - Dokumenty - Úřední deska VŠFS – vnitřní předp
Výukové metody
Průběh kurzu spočívá v podpoře a kontrole samostatné práce každého studenta při vypracování diplomové práce a to formou minimálně 4 individuelních konzultací s příslušným vedoucím závěrečné práce v průběhu semestru. Obsahem konzultací je hodnocení výsledků samostatné práce studenta podle obsahového zaměření postupných kroků, nezbytných k vypracování závěrečné práce dle Osnovy. Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí diplomové práce na základě: 1)splnění programu konzultací s vedoucím závěrečné práce v semestru podle Zadání 2)předložení vypracovaného textu Teoreticko metodologické části diplomové práce 3) zápočtu z předmětu Diplomový seminář 1, uděleného příslušným vedoucím semináře na základě schváleného Zadání a Úvodu diplomové práce
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí bakalářské práce na základě: 1)splnění programu konzultací s vedoucím bakalářské práce v semestru podle Zadání 2)předložení vypracovaného textu Teoreticko metodologické části závěrečné práce 3) zápočtu z předmětu Bakalářský seminář 1, uděleného příslušným vedoucím semináře na základě schváleného Zadání a Úvodu bakalářské práce.
Informace učitele
doplňuje podle potřeby pouze příslušný garant oborového kurzu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.