N_PPr_1B Pracovní právo 1 B

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vymezením pojmu pracovního práva, jeho genezí a postavením v rámci právního systému, ale zejména s platnou právní úpravou jednotlivých institutů pracovního práva v České republice. Po absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen řešit pro pracovněprávní vztahy typické situace, uvést správný právní postup a své řešení s odkazem na platnou právní úpravu a aktuální judikaturu zdůvodnit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování tohoto předmětu znát : - právní úpravu jednotlivých institutů individuálního pracovního práva v České republice; - obsah směrnic EU, které byly do české právní úpravy implementovány; - postup řešení individuálních pracovních sporů včetně aktuální judikatury.
Osnova
  • 1. Předmět pracovního práva, jeho postavení v systému práva, prameny právní úpravy 2. Pracovněprávní vztahy a skutečnosti 3. Vznik pracovního poměru 4. Změny pracovního poměru 5. Skončení pracovního poměru 6. Pracovní doba a doby odpočinku 7. Mzda a plat 8.Překážky v práci 9.Odpovědnostní vztahy v pracovním právu 10.Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 11. Kolektivní pracovní právo 12. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva
Literatura
    povinná literatura
  • VYSOKAJOVÁ, Margerita. Pracovní právo. první. Praha: VŠFS, 2018. 110 s. ISBN 978-80-7408-158-3. info
  • BĚLINA,, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. Praha: C.H.Beck, 2017. info
    doporučená literatura
  • KOCOUREK, Jiří a Tomáš DOBŘICHOVSKÝ. Pracovní právo pro praxi. In Právní praxe. Vydání první. 313 stran. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-616-6. info
Výukové metody
Přednáška s prezentací, procvičení přednesené materie ve cvičeních interaktivní formou, řešení praktických příkladů
Metody hodnocení
Kontrolní otázky, samostatné zpracování zadaného tématu, písemný zápočtový test (15 otázek - 12 správně zodpovězených pro úspěšné absolvování), ústní zkouška. Požadavkem pro úspěšné složení zkoušky je zodpovězení 2 otázek (1 z obecné + 1 ze zvláštní části pracovního práva), které si student sám vylosuje ze souboru 30 otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/N_PPr_1B