N_PM Personální management

Vysoká škola finanční a správní
zima 2015
Rozsah
1/1. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Edita Jerie, DiS.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_PM/vAPH: Pá 2. 10. 13:45–15:15 S24, 15:30–17:00 S24, Pá 30. 10. 13:45–15:15 S24, J. Blaha
Předpoklady
Předpokladem úspěšného zvládnutí obsahu studovaného předmětu jsou předchozí znalosti: -strategického využívání informačních systémů v řízení podniku podniku, zásad učící se organizace, znalostního managementu; - základů manažerské kultury a etiky. Rozhodující krok k naplnění cílů studia tohoto předmětu musí studující udělat tím, že bude chtít samostatně pracovat po celou dobu studia. Je nezbytná rozsáhlá individuální příprava.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit: a) moderní trendy personálního managementu, základními teoriemi a praktickým uplatněním znalostí v řízení firmy; b) využití informačních systémů v personálním řízení; c) poslání, cíle a úkoly personálního řízení, odpovědnost vedoucích zaměstnanců a personalistů v systému řízení a realizace klíčových personálních činností;- d) význam hodnocení pracovního výkonu, odměňování, vzdělávání a komplexní péče o zaměstnance;-
Osnova
 • 1. Předmět personálního managementu (řízení). 2. Plánování a optimalizace potřeby pracovních sil v podniku. 3. Získávání, výběr, orientace a adaptace a uvolňování zaměstnanců. 4. Hodnocení firemního a osobního pracovního výkonu, odměňování.5. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 6. Personální informační systém.
Literatura
  povinná literatura
 • Náhradní obsah: Němec O., Bucman P., Šikýř M., Řízení lidských zdrojů, VŠFS, Eupress, 2014, ISBN 978-80-7408-083-8
 • KOCIÁNOVÁ Renata. 2010. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 224 s. ISBN 978-80-247-2497-3
 • KOUBEK, Josef. 2007 Personální práce v malých a středních firmách, Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. 264 s. ISBN 978-80-247-2202-3.
 • KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů, 4. vyd. Praha : Management Press 2008 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3
 • PALMER, Sally – WEAVER, Margaret. Úloha informací v manažerském rozhodování. 1. vydání. Praha : Grada Publishing s.r.o., 2000. 168 s. ISBN 80-7169-940-3
 • ARMSTRONG, Michael. 2006. A handbook of human resource management practice. London : Kogan Page, 2006. 982 p. 0-7494-4631-5
  doporučená literatura
 • KEŘKOVSKÝ, Miloslav – DRDLA, Miloš. Strategické řízení firemních informací. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2003. 187 s. ISBN 80-7179-730-8
 • URBAN, Jan. 2008. Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera: Praha: Grada Publishing, a. s. 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2465-2
 • VODÁČEK, Leo – VODÁČKOVÁ, Oľga. Management - teorie a praxe v informační společnosti. 4. vydání. Praha : Management Press, 2005. 314 s. ISBN 80-7261-041-4
Výukové metody
V prezenční formě studia: - přednáška - prezentace odborného sdělení, rozprava, diskuse, V kombinované formě studia jako skupinové konzultace.- Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenčním studiu a formoui řízených skupinových konzultací v kombinovaném studiu. Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na výuce v prezenčním studiu je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).
Metody hodnocení
Student v průběhu studia a v návaznopsti na znalosti získané v oblasti manažerských informačních systémů, znalostního managementu a strategického řízení projektů zpracuje studii na vybrané téma v rozsahu 5 až 7 stran, jako podmínku k udělení zápočtu. Orientačním podkladem pro studenty k přípravě na zkoušku je soubor doporučení a otázek k jednotlivým tématům uvedený ve studijní opoře. Zkouška sestává z písemného testu a ústní části. Úspěšné splnění testu vyžaduje 60% správných odpovědí.
Navazující předměty
Informace učitele
Předpokladem úspěšného studia je předchozí elementární znalost problematiky řízení podniku, psychologie a sociologie práce. Na základě osvojené problematiky student bude znát odbornou terminologii personálního managementu, umí vysvětlit obsah oboru, zvládá procesy personálního managementu a jejich ovládání. Rozhodující krok k naplnění cílů studia tohoto předmětu musí studující udělat tím, že bude chtít samostatně pracovat po celou dobu studia. Je nezbytná rozsáhlá individuální příprava.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2015/N_PM