B_Soc_B1 Sociologie B 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2018
Rozsah
2/0. 8 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Tomčík, PhD. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
Sekce managementu a marketingu (FES, KEM) – Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Květoslava Dolejšová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_Soc_B1/pMMO: St 12:15–12:59 M26, St 13:00–13:45 M26, M. Tomčík
B_Soc_B1/pMPH: St 10:30–11:14 E007KC, St 11:15–12:00 E007KC, kromě St 24. 10., kromě St 7. 11., kromě St 21. 11. ; a St 10. 10. 8:45–10:15 E230, Út 13. 11. 12:15–13:45 E007KC, St 21. 11. 10:30–12:00 E125, O. Roubal
B_Soc_B1/vMPH: Pá 9. 11. 14:00–15:30 E228, 15:45–17:15 E228, Pá 7. 12. 15:45–17:15 E228, 17:30–19:00 E228, J. Cirklová
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenty vést k překonávání laického (každodenního) pohledu na sociální realitu směrem k poučenějším, kvalifikovanějším, objektivnějším (vědeckým) rovinám poznání společnosti. Představit sociologii jako „umění nedůvěry“, rozvíjet kritické myšlení, sociologickou imaginaci, cit a intuici pro sociální skutečnost. Konkrétně seznámit posluchače s předmětem, metodami a společenskými funkcemi sociologie a paradigmatickou strukturou sociologie jako typicky multiparadigmatické společensko-vědní disciplíny. Přiblížit dějiny sociologického myšlení a sociologii představit jako produkt krize přerodu tradiční v moderní společnost. Poukázat na hlavní myšlenkové směry a nejvýznamnější díla zakladatelů-klasiků sociologie. Přiblížit základy existence lidské společnosti jako výsledku přírodně-historického vývoje. Představit dichotomii biologického a kulturního determinismu jako paradigmatických východisek chápání sociální reality. Objasnit v těchto intencích základní antroporasové teorie a další biologizující koncepce člověka, včetně nejnovějších přístupů z oboru sociobiologie. Dále poukázat v kontrapozici k biologickému determinismu na význam kulturní antropologie, vysvětlit podstatu a funkce kultury, společenských institucí, sociálního učení, socializace či významu sociálních rolí v každodenním životě. Seznámit s problematikou teorie a výzkumu sociální struktury společnosti, sociálních rozdílů a nerovností. Přiblížit vztah mezi sociální stratifikací a distributivní spravedlností – studenti porozumí konzervativním, socialistickým a (neo)liberálním pozicím výkladu. Studenti budou schopni objasnit vývoj sociologie organizace a přiblížit základní koncepce organizací. Cílem je také seznámit studenty s vývojem názorů na byrokracii a její typologií. Vysvětlit postmoderní sociologii a přiblížit soudobé koncepce společnosti pozdní doby. Upozornit na aktuální sociologická témata v podmínkách akcelerující globalizace a individualizačních procesů společnosti.
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti:
1.Schopni posuzovat jevy sociální reality z kritické perspektivy sociologicky poučeného subjektu, disponujícího předpoklady rozvíjet při tomto posuzování sociologickou imaginaci.
2. Rozumět základním sociologickým pojmům, znát základní teoretické přístupy a empirické metody poznání sociální skutečnosti.
3. Zorientováni a dostatečně poučeni s diskurzem o povaze problémů společnosti pozdní modernity.
4. Schopni aplikovat sociologické poznání směrem k marketingové praxi.
Výstupy z učení
Základní teoretické znalosti, orientace v problémech a souvislostech sledovaných témat. Současně i praktické schopnosti a dovednosti aplikací získaných znalostí v reálném prostředí profesních činností. Výstupem učení je podpora a rozvoj profilu vzdělaného praktika.
Osnova
 • 1. Význam sociologického poznání, sociologické myšlení jako „umění nedůvěry“, sociologická imaginace. Předmět, metoda a funkce sociologie. Paradigmatická struktura v sociologii. 2. Dějiny sociologického myšlení – historické podmínky vzniku sociologie a východiska jejího zrodu. Tradice a modernita. Od klasické sociologie k pojetím společností pozdní doby. 3. Základy lidské společnosti I. Člověk, společnost a příroda. Soudobé biologizující koncepce člověka – sociobiologie a genocentrismus. 4. Základy lidské společnosti II. Člověk, společnost a kultura. Kulturní determinismus jako opozice biologických koncepcí. 5. Sociologie nerovností - sociální struktura společnosti, stratifikace, třídy, sociální a kulturní kapitál. 6. Proměny sociální struktury pozdně moderních společností – růst nerovností, bohatství a chudoba. 7. Sociologie organizace - organizovaná modernita a paradoxy byrokracie. 8. Proměny světa organizací. Nástup světa sítí, mezi svobodou a nejistotou. 9. Sociologie politiky. Politika, autorita, moc. Pojetí moci a historická podmíněnost forem politiky. 10. Globalizace a společnost – univerzalizace, partikularizace a hybridizace. 11. Postmoderní sociologie se zaměřením na problém individualizace: éra nejistoty a tekuté časy moderní doby v práci Zygmunta Baumana. 12. Sociologie a marketingová komunikace – spotřební kultura, hédonismus a lidské štěstí.
Literatura
  povinná literatura
 • Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013
 • ROUBAL, O., F. ZICH. Marketingová sociologie. Marketingová komunikace a moderní společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, s. 98. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-102-6
 • ROUBAL, Ondřej. Sociologie a pozdně moderní společnost. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, s. 58. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-087-6
 • ROUBAL, O., F. ZNEBEJÁNEK. Teorie modernity a modernizace. In Kubátová, H. a kol. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: SLON, 2015, s. 63-74. ISBN 978-80-7419-190-9.
  doporučená literatura
 • STILLERMAN, J. The Sociology of Consumption: A Global Approach. Cambridge: Polity Press, 2015. ISBN 978-07-456-6127-8
 • Keller, J.: Dějiny klasické sociologie. Praha: Slon, 2004.
 • Roubal, Ondřej. Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2015, Vol. 51, No.1, s. 181-185. ISSN 0038-0288.
 • Jandourek, J.: Čítanka sociologických klasiků. Praha: Portál, 2010.
 • Ridley, M.: Červená královna. Sexualita a vývoj lidské přirozenosti. Praha: Portál, 2007.
 • Keller, J.: Sociologie organizace a byrokracie. Praha: Slon, 2007.
 • Roubal, Ondřej. Policy of life chances and policy of life styles under the conditions of consumer culture. European Journal of Science and Theology, 2015, Vol. 11, No. 6, p. 15-25. ISSN 1841-0464
 • Roubal, O.: Éra nejistoty a nástup „lovecko-hráčské“ společnosti. Communication Today 1/2012, s. 6-20.
 • ROUBAL, O., P. MATĚJŮ. Pracovitost a požitkářství – spolu, nebo proti sobě? In. ZICH, F., P. ANÝŽOVÁ a kol. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě. Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Praha: SLON, 2016, s. 205-227. ISBN 978-80-7419- 241-8 (50 %)
Výukové metody
Přednášky v prezenční formě studia; řízené skupinové konzultace v kombinované formě studia. Tematické přednášky a návod k individuální přípravě a samostudiu na základě povinné a doporučené literatury. Minimální povinná účast na řízených skupinových konzultacích je 50%.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen formou písemného zkouškového testu složeného z celkem 20 otázek – předpokladem úspěšného absolvování zkouškového testu je dosažení minimálně 15 bodů (15 správných odpovědí) – tj. zvládnutí alespoň 75 % testových otázek. Hodnocení: 15 bodů – E; 16 bodů – D; 17 bodů – C; 18 bodů – B; 19 – 20 bodů A.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2018/B_Soc_B1