KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The Financial Reporting and its Perception in Different National Environments: the Case of the Czech Republic and China Republic. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. proceedings of the 12th International Technology, Education and Development Conference “INTED 2018”. Valencia (Spain): IATED Academy, 2018. s. 520-529. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Financial Reporting and its Perception in Different National Environments: the Case of the Czech Republic and China Republic
Autoři KUBÍČKOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí) a Vladimír NULÍČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Valencia (Spain), proceedings of the 12th International Technology, Education and Development Conference “INTED 2018” od s. 520-529, 10 s. 2018.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Abstrakt článku
Kód RIV RIV/04274644:_____/18:#0000360
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-84-697-9480-7
Doi http://dx.doi.org/10.21125/inted.2018
UT WoS 000447408800071
Klíčová slova česky Cultural differences, financial reporting, accounting practice,
Klíčová slova anglicky Cultural differences; financial reporting; accounting practice;
Štítky AR 2017-2018, RIV_2019, unor_o, WOS, xD1_překvalifikování, xD2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 9. 4. 2019 13:31.
Anotace
The purpose of our research is to reveal if there are any differences in the perception of the role of accountants and accounting information in the different economic and cultural environments. The continental type of the accounting system and its role as well as the position of accounting profession have their historical roots and were formed under the condition of European historical, social and economic environment. The economic development in the Asian countries, although in recent decades it acquires a global character, has its own characteristics which arose from the different cultural, social and historical environment. These roots are reflected in the different views on the various aspects of the financial reporting, inter alia in the approaches to deal with situations as a part of the financial reporting. In the last two-three decades China economy has been one of the fastest growing economies. The process of transformation of the economic system to the market principles including implementation of IFRS has been started and it could cause the changes in the thinking and approaches in the many areas of economic life. To find out if there are any differences in the views and attitudes to the solution of selected situations as a part of accounting profession and financial reporting has become an impetus for our research. We use the method of questionnaire survey which included questions of different forms. The respondents were two groups of the university first year students, first one from the China Republic and the second one from the Czech Republic. Both groups included students at the beginning of their university studies, having passed mostly the comprehensive secondary school, coming from larger cities and lower and middle classes. The results confirmed our hypothesis that there are some differences in the students' opinions depending on the nationality. We found that there are differences both in the opinions on the role of accountants in business management and on the role of financial reporting information as well as in the attitudes to the solution of selected accounting situations. These findings have many limitations, but they can be considered as the first pre-research phase, which could become the basis for further, more extensive and deeper research, the results of which can contribute to the vocational education for accounting profession.
Anotace česky
Cílem našeho výzkumu je odhalit, zda existují rozdíly ve vnímání role účetních a účetních informací v různých ekonomických a kulturních prostředích. Kontinentální typ účetního systému a jeho role, jakož i postavení účetního povolání, mají své historické kořeny a vznikly pod podmínkou evropského historického, sociálního a ekonomického prostředí. Hospodářský vývoj v asijských zemích, i když v posledních desetiletích získává globální charakter, má své vlastní charakteristiky, které vyplynuly z odlišného kulturního, sociálního a historického prostředí. Tyto kořeny se odrážejí v různých pohledech na různé aspekty finančního výkaznictví, mimo jiné v přístupech k řešení situací v rámci finančního výkaznictví. V posledních dvou třech desetiletích byla čínská ekonomika jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik. Byl zahájen proces transformace ekonomického systému na tržní principy včetně implementace IFRS a mohl by způsobit změny v myšlení a přístupech v mnoha oblastech ekonomického života. Zjistit, zda existují rozdíly v názorech a postojích k řešení vybraných situací jako součásti účetnictví a finančního výkaznictví, se stalo impulsem pro náš výzkum. Používáme metodu dotazníkového šetření, která zahrnovala otázky různých forem. Respondenti byli dvě skupiny studentů prvního ročníku univerzity, první z Číny a druhý z České republiky. Obě skupiny zahrnovaly studenty na začátku svého vysokoškolského studia, kteří absolvovali převážně střední střední školu, pocházející z větších měst a nižších a středních tříd. Výsledky potvrdily naši hypotézu, že existují určité rozdíly v názorech studentů v závislosti na národnosti. Zjistili jsme, že existují rozdíly jak v názorech na roli účetních v řízení podniků, tak v roli informací o účetním výkaznictví a také v postojích k řešení vybraných účetních situací. Tato zjištění mají mnohá omezení, ale lze je považovat za první předvýzkumnou fázi, která by se mohla stát základem pro další, rozsáhlejší a hlubší výzkum, jehož výsledky mohou přispět k odbornému vzdělávání pro účetní profese.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2021 09:47