N_DTR Dokazování v trestním řízení

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
2/1. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Předpoklady
Absolvování předmětu Trestní právo 1 a 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům, aby zvládli základy dokazování v trestním řízení, tak jak jsou tyto upraveny v Trestním řádu. Zároveň jde o to, aby byl zachován smysl a zásadní význam dokazování pro účely zajištění spravedlivého výsledku v každé projednávané trestní věci. To proto, že jen na jeho základě a podle dosažených výsledků dokazování, též v souladu s platnou právní úpravou trestního práva procesního, je možno se k takovému výsledku dobrat. Jednou ze dvou nejdůležitějších a zásadních činností OČTŘ při naplňování účelu trestního řádu vedle rozhodování, je tedy právě dokazování. Ve smyslu ustanovení § 1 zákona 141/1961 Sb. v platném znění se kromě OČTŘ na tomto procesu podílejí a zároveň v součinnosti s nimi působí též strany TŘ, při zjišťování skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, v duchu a podle ustanovení § 2 odts.5 TŘ. Smyslem pak toho celého procesního postupu je též zajištění práva na spravedlivý proces, který je současně jedním z jeho nejdůležitějších účelů. Výuka bude zaměřena především na zvládnutí základních pojmů a zásad dokazování, v souvislosti s využitím základních zásad trestního řízení. Neboť výsledek dokazování vždy rozhoduje o výsledku trestního procesu, správnosti, spravedlnosti a přesvědčivosti rozhodnutí a tím pochopitelně o jeho výchovném účinku. K tomu směřuje také celkové zaměření tohoto předmětu.
Výstupy z učení
Úspěšné složení zkoušky z předmětu.
Osnova
 • 1. Obecný výklad - odraz základních zásad trestního řízení v dokazování. 2. Základní pojmy a základní zásady dokazování. 3. Ústavně zaručená práva a svobody v trestním řízení ve vztahu k provádění dokazování. 4. Předmět a rozsah dokazování. 5. Důkazní prostředky a důkazy. 6. Členění důkazů. 7. Průběh dokazování. 8. Základní schéma Jednotlivých důkazních prostředků. 9. Výpověď obviněného a obžalovaného. Výpověď svědka. 10. Konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, prověrka na místě. 11. Odborné vyjádření a znalecký posudek. 12. Ohledání osoby a věci, listinný důkaz, operativně pátrací prostředky. Vztah výsledků dokazování k rozhodování a jejich vliv na průběh a výsledky trestního řízení.
Literatura
  povinná literatura
 • Trestní předpisy ÚZ, SAGIT , nejnovější vydání
 • CHMELÍK, Jan a Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7408-175-0.
 • CHMELÍK, J. a kol. Trestní řízení, Praha: A. Čeněk, 2014
 • JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-278-3
 • BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5. info
 • CHMELÍK, Jan a Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7408-175-0. info
  doporučená literatura
 • BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471. In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: Leges, 2017. s. 1127- 1230, 104 s. ISBN 978-80-7502-230-1.
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Kritériem pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce na zadané téma (minimum 50% bodů)a absolvování písemného testu, který se skládá z 30 otázek (minimum 50% bodů). Kritériem pro složení ústní zkoušky je úspěšné zodpovězení 1 z 15 zkušebních otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2023/N_DTR