N_DTR Dokazování v trestním řízení

Vysoká škola finanční a správní
léto 2018
Rozsah
2/1. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jaroslav Kerbic (cvičící)
JUDr. Renata Vesecká, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Hana Víchová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DTR/cBSKPH: každou lichou středu 17:30–18:14 S36, každou lichou středu 18:15–19:00 S36, R. Vesecká
N_DTR/cKKV: každé liché úterý 8:45–9:29 KV211, každé liché úterý 9:30–10:15 KV211, J. Kerbic
N_DTR/pBSKPH: Čt 18:30–19:14 S36, Čt 19:15–19:59 S36, E. Bruna
N_DTR/pKKV: Po 12:15–12:59 KV211, Po 13:00–13:45 KV211, J. Chmelík
N_DTR/vBSKKV: So 17. 2. 9:45–11:15 KV310, 11:30–13:00 KV310, So 3. 3. 9:45–11:15 KV310, 11:30–13:00 KV310, So 17. 3. 9:45–11:15 KV310, 11:30–13:00 KV310, J. Chmelík
N_DTR/vBSKPH: So 10. 2. 9:45–11:15 S26, 11:30–13:00 S26, So 24. 2. 14:00–15:30 S26, 15:45–17:15 S26, Pá 23. 3. 17:30–19:00 S11, 19:15–20:45 S11, P. Blažek
Předpoklady
Absolvování předmětu Trestní právo 1 a 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům, aby zvládli základy dokazování ve smyslu a podle platné právní úpravy trestního práva procesního. To proto, že jednou ze dvou nejdůležitějších a zásadních činností OČTŘ při naplňování účelu trestního řádu, je právě dokazování. Ve smyslu ustanovení § 1 zákona 141/1961 Sb. v platném znění se kromě OČTŘ na tomto procesu podílejí a zároveň v součinnosti s nimi působí též strany, při zjišťování skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, § 2 odts.5 TŘ. Smyslem pak toho celého procesního postupu je též zajištění práva na spravedlivý proces, který je současně jedním z jeho nejdůležitějších účelů. Výuka bude zaměřena především na zvládnutí základních pojmů a zásad dokazování, v souvislosti s využitím základních zásad trestního řízení. Neboť výsledek dokazování vždy rozhoduje o výsledku trestního procesu, správnosti, spravedlnosti a přesvědčivosti rozhodnutí a tím pochopitelně o jeho výchovném účinku. K tomu směřuje také celkové zaměření tohoto předmětu.
Výstupy z učení
Základní teoretické znalosti, orientace v problémech a souvislostech sledovaných témat. Současně i praktické schopnosti a dovednosti aplikací získaných znalostí v reálném prostředí profesních činností. Výstupem učení je podpora a rozvoj profilu vzdělaného praktika.
Osnova
  • 1. Obecný výklad - odraz základních zásad trestního řízení v dokazování. 2. Základní pojmy a základní zásady dokazování. 3. Ústavně zaručená práva a svobody v trestním řízení ve vztahu k provádění dokazování. 4. Předmět a rozsah dokazování. 5. Důkazní prostředky. 6. Členění důkazů. 7. Průběh dokazování. 8. Základní schéma Jednotlivých důkazních prostředků. 9. Výpověď obviněného a obžalovaného. Výpověď svědka. 10. Konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, prověrka na místě. 11. Odborné vyjádření a znalecký posudek. 12. Ohledání osoby a věci, listinný důkaz, operativně pátrací prostředky. Vztah výsledků dokazování k rozhodování a jejich vliv na průběh a výsledky trestního řízení.
Literatura
    povinná literatura
  • Trestní předpisy ÚZ, A. Čeněk , nejnovější vydání
  • JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. Praha: Leges, 2016.
  • CHMELÍK, J. a kol. Trestní řízení, Praha: A. Čeněk, 2014
  • CHMELÍK, Jan a Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty. první. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7408-175-0
  • BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471. In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: Leges, 2017. s. 1127- 1230, 104 s. ISBN 978-80-7502-230-1
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Kritériem pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce na zadané téma (minimum 50% bodů)a absolvování písemného testu, který se skládá z 30 otázek (minimum 50% bodů). Kritériem pro složení ústní zkoušky je úspěšné zodpovězení 1 z 15 zkušebních otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, zima 2021, zima 2022, zima 2023.