N_DPVS_2 Diploma Project 2

University of Finance and Administration
Summer 2010
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Milan Anderle (seminar tutor)
JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Kateřina Brychtová, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
Ing. Michal Částek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Eva Dandová (seminar tutor)
doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc. (seminar tutor)
prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Marie Hamplová (seminar tutor)
Mgr. Jan Charvát, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Jordán (seminar tutor)
PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc. (seminar tutor)
Ing. Otto Kechner (seminar tutor)
Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc. (seminar tutor)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. (seminar tutor)
JUDr. František Laštovka (seminar tutor)
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. (seminar tutor)
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (seminar tutor)
doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D. (seminar tutor)
PaedDr. Václav Netolický (seminar tutor)
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Zbyněk Prokop (seminar tutor)
PhDr. Jan Rytina, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Dana Římanová (seminar tutor)
doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Pavel Schránil, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Taťana Sommerová (seminar tutor)
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Ing. Jan Sviták (seminar tutor)
JUDr. Miloslav Šiler (seminar tutor)
JUDr. Jana Šmejcová (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Miroslav Šteinbach (seminar tutor)
Ing. Josef Švec (seminar tutor)
Ing. Tomáš Teplík, CSc. (seminar tutor)
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA (seminar tutor)
Ing. Bořek Valvoda (seminar tutor)
Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Václav Vohánka (seminar tutor)
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. (seminar tutor)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Ing. František Zich, DrSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Department of Regional Development and Public Administration - Departments - University of Finance and Administration
Contact Person: Pavlína Ondrová
Prerequisites (in Czech)
Zadání diplomové práce odsouhlasené vedoucím práce a schválené vedoucím oborové katedry a ukončení předmětu Diplomový seminář 1 zápočtem
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Diplomová práce prokazuje zvládnutí teoretické základy a logické struktury daného oboru a potřebnou znalost současného stavu a hlavních směrů teoretického myšlení v oboru. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí vědecky podložené věcné argumentace a znalost a schopnost aktivně využívat aktuální faktografická data a informace. Prokazuje aktivní způsobilost uplatnit odpovídající okruh poznatků a zvolené metody vědeckého zkoumání při samostatné tvorbě odborného textu. Úroveň diplomové práce rovněž dokazuje zvládnutí vybrané vědecké metody jako nástroje zkoumání problematiky dané tématem a osnovou. Ověřuje osvojení způsobu psaní odborného textu, schopnost pracovat s odbornou literaturou a dalšími prameny, včetně cizojazyčné a základní postupy a etiku tvůrčí práce včetně kompozice textu na základě hypotézy. Cílem kurzu je, aby student samostatně vypracoval text teoretické části závěrečné práce a s využitím zvolené metody zkoumání problémů tématu diplomové práce dospěl k relevantním odborným východiskům a dílčím výsledkům podmiňujících ověření hypotézy a splnění cíle závěrečné práce vytčeného v jejím Úvodu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Volba a zdůvodnění formy zpracování závěrečné práce (odborná studie, případová studie, empirický výzkum, replika atd ) podle osnovy schválené v Zadání diplomové práce. Volba metody zkoumání problému a upřesnění obsahu prvé, teoreticko metlodologické části diplomové práce. 2. Tvorba Teoreticko metodologické části - příprava a výběr literatury a dalších pramenů, kompozice textu, teoretická východiska 3. Teoreticko metodologická část - vypracování textu, včetně seznamu bibliografických citací 4. Aplikační část - řešení dílčích problémů tématu podle Zadání, návrh formulace poznatků a dílčích závěrů ke splnění cíle diplomové práce vytčeného v Úvodu práce.
Literature
  • Rozhodnutí rektorky VŠFS …/2009
  • Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce (Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. X / 2009)
  • Tichý J. Netolický V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha VŠFS 2009 ISBN 978-80-7408-001-2
  • Bratková Eva Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, Praha dostupná na http://www.evskp.cz
Assessment methods (in Czech)
Průběh kurzu spočívá v podpoře a kontrole samostatné práce každého studenta při vypracování diplomové práce a to formou minimálně 4 individuelních konzultací s příslušným vedoucím závěrečné práce v průběhu semestru. Obsahem konzultací je hodnocení výsledků samostatné práce autora podle obsahového zaměření postupných kroků, nezbytných k vypracování diplomové práce dle Osnovy zapsané v Zadání. Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí závěrečné práce.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2011, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2010, recent)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2010/N_DPVS_2