N_DPVS_2 Diploma Project 2

University of Finance and Administration
Summer 2011
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PaedDr. Bohumír Brom (seminar tutor)
doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Vladimír Čermák (seminar tutor)
JUDr. Eva Dandová (seminar tutor)
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (seminar tutor)
Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Eva Vetýšková (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Department of Regional Development and Public Administration - Departments - University of Finance and Administration
Contact Person: Pavlína Ondrová
Prerequisites (in Czech)
Teoretická část diplomové práce odsouhlasená vedoucím závěrečné práce, zápočtem ukončený kurz diplomový projekt 1.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Diplomová práce prokazuje zvládnutí teoretických základů a logické struktury daného oboru a potřebnou znalost současného stavu a hlavních směrů teoretického myšlení v oboru. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí vědecky podložené věcné argumentace a znalost a schopnost aktivně využívat aktuální faktografická data a informace. Prokazuje aktivní způsobilost uplatnit odpovídající okruh poznatků a zvolené metody vědeckého zkoumání při samostatné tvorbě odborného textu. Úroveň diplomové práce rovněž dokazuje zvládnutí vybrané vědecké metody jako nástroje zkoumání problematiky dané tématem a osnovou. Ověřuje osvojení způsobu psaní odborného textu, schopnost pracovat s odbornou literaturou a dalšími prameny, včetně cizojazyčné a zvládnutí základních postupů včetně kompozice textu na základě hypotézy a osvojení etiky tvůrčí práce. Cílem kurzu je, aby student samostatně dopracoval text aplikační části, Závěr a celou závěrečnou práci, včetně příloh a dospěl ke zdůvodněnému konstatování, do jaké míry se zdařilo splnit cíl práce a potvrdit hypotézu podle Úvodu, a k závěrečným doporučením ohledně řešení zjištěných problémů.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Aplikační část - vypracování textu, včetně odkazů na použitou literaturu a další zdroje a Přílohy (tabulky, grafy, přehledy, obrazové formáty atd.) 2. Vypracování Závěru ve struktuře a rozsahu podle platné metodiky 3. Závěrečná revize a korektury textu. 4. Dokončení Diplomové práce jako uceleného díla a předložení vedoucímu závěrečné práce.
Literature
  • • Rozhodnutí rektorky č. 60/2009. Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, o.p.s., 2009.
  • • Rozhodnutí rektorky č. 84/2010 Zveřejnění závěrečných prací studentů VŠFS Praha: VŠFS, o.p.s., 2010
  • VŠFS. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 09/2009 ze dne 1.10.2009 Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce . In Informační systém VŠFS – Osobní administrativa - Dokumenty - Úřední deska VŠFS – vnitřní předp
  • Tichý J. Netolický V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha VŠFS 2009 ISBN 978-80-7408-001-2
  • Bratková Eva Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, Praha dostupná na http://www.evskp.cz
  • Metodické doporučení č. 2/2010-11 k předmětům Bakalářský a Diplomový projekt 1 a 2 v AR 2010/2011 Termíny, postup a organizace vypracování závěrečných prací studentů B9, N9 v akademickém roce 2010/2011, Pedagogické oddělení 2010, dostupné na IS VŠFS
Teaching methods (in Czech)
Průběh kurzu spočívá v podpoře a kontrole samostatné práce každého studenta při vypracování diplomové práce a to formou minimálně 4 individuelních konzultací s příslušným vedoucím závěrečné práce v průběhu semestru. Obsahem konzultací je hodnocení výsledků samostatné práce autora podle obsahového zaměření postupných kroků, nezbytných k vypracování diplomové práce dle Osnovy zapsané v Zadání. Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí závěrečné práce.
Assessment methods (in Czech)
Průběh kurzu spočívá v podpoře a kontrole samostatné práce každého studenta při vypracování diplomové práce a to formou minimálně 4 individuelních konzultací s příslušným vedoucím závěrečné práce v průběhu semestru. Obsahem konzultací je hodnocení výsledků samostatné práce autora podle obsahového zaměření postupných kroků, nezbytných k dopracování diplomové práce dle Osnovy. Předmět je zakončen zápočtem, který uděluje vedoucí závěrečné práce nejpozději do 15. 4. 2011 na základě předložení: A. Zápočtu z předmětu diplomový projekt 1 B. Konečné verze textu DP v knižní vazbě a C. Výpisu podobností vloženého textu DP v Archivu závěrečných prací v IS VŠFS. Získání zápočtu je podmínkou přijetí přihlášky studenta ke státní závěrečné zkoušce.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2010, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2011, recent)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2011/N_DPVS_2