N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
2/2. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět, vysvětlit a aktivně využívat: Modely používané při správě dluhopisového portfolia; Modely používané při správě akciového portfolia; Modely používané při správě derivátového portfolia; Modely používané pro forwardy a swapy
Osnova
 • 1. Statistický aparát I - Diskrétní a spojité rozdělení náhodné veličiny, střední hodnota, rozptyl a distribuční funkce náhodné veličiny.
 • 2. Statistický aparát II - Binomické rozdělení, normální rozdělení, parametry normálního rozdělení, kvantily normálního rozdělení a intervaly spolehlivosti.
 • 3. Statistický aparát III - Výběrový průměr a výběrový rozptyl, výběrová kovariance, výběrová korelace a korelační matice.
 • 4. Dluhopisy I - Oceňování dluhopisů a výpočet alikvotního úrokového výnosu, výpočet hrubé a čisté ceny dluhopisu, durace a konvexita dluhopisu.
 • 5. Dluhopisy II - Durace a konvexita dluhopisového portfolia, statická imunizace vzhledem k úrokovému riziku. Porovnání portfolií se stejnou durací podle konvexity.
 • 6. Dluhopisy III - Statická a dynamická imunizace dluhopisového portfolia (otevřený a uzavřený fond)
 • 7. Akcie I - Oceňování akcií. Tržní kapitalizace a její výpočet, poměrové ukazatele vycházející z ceny akcie.
 • 8. Akcie II - Akciové portfolio. Markowitzův model, model CAPM. Výkonnost akciového portfolia, Sharpeův, Treynorův a Jensenův index)
 • 9. Deriváty I - Parametry ovlivňující cenu kontraktů futures a opcí. Změny v cenách opcí v závislosti na těchto parametrech.
 • 10. Deriváty II - Parametr Delta pro call a put opce. Interpretace parametru delta.
 • 11. Deriváty III - Delta imunizace portfolia složeného z call/put opce a podkladového aktiva.
 • 12. Deriváty IV - Parita put-call opcí. Odvození parity put-call, interpretace parity put-call, vliv jednotlivých parametrů na ceny opcí pomocí parity put-call.
Literatura
  povinná literatura
 • J. O. Grabbe: International Financial Markets, Elsevier Sc. Publ., 1986
 • P. Budinský, P. Záškodný: Finanční a investiční matematika, Praha 2004
  doporučená literatura
 • J. Hull: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice-Hall 1993
 • P. Budinský, P. Záškodný: Ekonomická statistika, Praha 2004.
 • J. O. Grabbe: International Financial Markets, Elsevier Sc. Publ., 1986
 • D. Blake: Analýza finančních trhů, Grada Publ., Praha 1995
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována jedna domácí práce zaměřená na výpočet čisté ceny dluhopisu z údajů uvedených na www.patria.cz; podmínky zápočtu: minimálně 80%-ní účast na cvičení a úspěšné složení písemného testu - 10 uzavřených otázek a), b), c), d) - úspěšné složení, je-li alespoň 8 správně; podmínky zkoušky: úspěšné složení písemné části - 4 příklady (max 20 bodů) - pro postup k ústní zkoušce je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů a následně ústní zkouška
Informace učitele
Ke studiu využijte i studijní opory, které slouží primárně studentům kombinované formy studia, dále sledujte webové stránky www.patria.cz, www.cnb.cz a www.pse.cz. V dokumentech k tomuto předmětu jsou umístěny jsou umístěny podpůrné power pointové prezentace a v průběhu semestru zde naleznete též vzorovou zápočtovou písemku a vzorové příklady ke zkoušce. To study use the study support , which serve primarily students combined study, then watch website www.patria.cz, www.cnb.cz and www.pse.cz. The documents on this subject are located are located supportive power point presentation and course of the semester, you will find also a master class exam and model examples for testing.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/N_MaMF