N_MeA Mediální analýza

Vysoká škola finanční a správní
léto 2017
Rozsah
1/1. 10 hodin KS/semestr. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
Sekce managementu a marketingu (FES, KEM) – Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Květoslava Dolejšová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_MeA/cM1PH: každé sudé úterý 10:30–11:14 S13, každé sudé úterý 11:15–12:00 S13, M. Jurásek
N_MeA/cM2PH: každé sudé úterý 14:00–14:44 S13, každé sudé úterý 14:45–15:30 S13, M. Jurásek
N_MeA/pMPH: každé sudé úterý 8:45–9:29 S01, každé sudé úterý 9:30–10:15 S01, M. Jurásek
N_MeA/uMPH: Út 28. 2. 14:00–15:30 S32, 15:45–17:15 S32, Út 14. 3. 14:00–15:30 S23, Út 21. 3. 15:45–17:15 S33, 17:30–19:00 S33, M. Jurásek
N_MeA/vMMO: Pá 10. 2. 14:00–15:30 M25, 15:45–17:15 M25, Pá 24. 2. 14:00–15:30 M17, 15:45–17:15 M17, Pá 10. 3. 15:45–17:15 M17, M. Jurásek
N_MeA/vMPH: So 11. 2. 9:45–11:15 S23, 11:30–13:00 S23, Pá 24. 3. 17:30–19:00 S23, Pá 7. 4. 15:45–17:15 S33, 17:30–19:00 S33, M. Jurásek
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Absolventi porozumí základním východiskům teorie masové a mediální komunikace a jejich aplikací při realizaci mediálních výzkumů a tvorbě ucelených komunikačních kampaní. Získají přehled o terminologii a metodice mediálních výzkumů včetně měření jejich účinnosti a v praxi užívaných analýz. Po absolvování kurzu se studenti budou orientovat v českém mediálním prostředí včetně subjektů, působících v oblasti výzkumu. Budou schopni aplikovat výzkumné metody v průběhu celého procesu přípravy komunikačního mixu a s jejich využitím vytvořit komunikační a marketingovou kampaň, včetně vyhodnocovací fáze v různých segmentech mediálního trhu.
Osnova
 • 1)Mediální prostředí v ČR a ve světě, systémová analýza mediálního prostředí a její metody; 2) Principy a odpovědnosti médií, korelace médií a společnosti; 3) Kritéria výběru médií pro komunikační kampaň, cílové skupiny, jejich segmentace a targeting; 4) Marketingové a sociodemografické výzkumy a jejich význam pro výběr médií - kvantitativní a kvalitativní výzkumy; 5) Subjekty na mediálním trhu ČR, typologie komunikačních kampaní; 6) Mediální výzkumy systémové, analýza mediální organizace; 7) Ekonomická analýza, monitoring inzerce; 8) Tematická a obsahová agenda médií, sémiotická a obrazová analýza; 9) TV metrový výzkum; Mediaprojekt, Radioprojekt; 10) Webová analytika, ukazatele a metriky účinnosti; 11) Monitoring médií, konkurenční analýza - úrovně intenzity a publicity; 12) Využití výzkumných agend při tvorbě mediální kampaně;
Literatura
  povinná literatura
 • Daniel C. Hallin, Paolo Mancini: Systémy médií v postmoderním světě, ISBN 978-80-7367-377-2
 • Pelsmacker De P., Guenes M., Bergh J.: Marketingová komunikace , Nakladatelství Grada, ISBN 80-247-0254-1;
 • Trampota, Tomáš; Vojtěchovská Martina: Metody výzkumu médií, Praha Portál 2010, ISBN 978-80-7367-683-4
 • Vysekalová, Jitka; Mikeš Jiří. Jak dělat reklamu. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 184 s. ISBN 978-80-247-2001-2.
 • McQuail: Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání. Portál Praha 2009. IBSN 978-80-7367-574-5
 • Kašík, Milan a Karel Havlíček. Marketing při utváření podnikové strategie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, 256 s. ISBN 978-807-4080-227.
  doporučená literatura
 • Kaushik, Avinash. Web analytics: an hour a day. 6th printing. Indianapolis, Ind: Sybex, 2007. ISBN 04-701-3065-2.
 • Kotler, Philip; Armstrong, Gary. Marketing. 6.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004, ISBN 80-247-0513-3.
 • Tomandl J. Jak účinně oslovit média. Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3457-3.
 • Sterne, Jim. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Computer Press. ISBN 978-80-251-3340-8.
  neurčeno
 • Reifová I. a kolektiv: Slovník mediální komunikace, Portál 2004, ISBN 80-7178-926-7
Výukové metody
V prezenčním studiu jsou využívány přednášky, jejichž obsahem je teoretický výklad pedagoga. Při cvičeních je důraz kladen na na aktivní účast studentů při diskusi nad ukázkami z komunikační mediální praxe a prezetaci studentských písemných prací – účast na konzultacích nejméně 75%. V kombinované formě studia je obsahem seminářů komentovaný průvodce tématikou předmětu podle Studijní opory – s akcentem na znalost literatury a samostudium – účast na konzultacích nejméně 50%.
Metody hodnocení
V prezenčním studiu jsou při cvičeních průběžně kontrolovány vědomosti formou dílčích písemných prací v návaznosti na přípravu seminární práce a na okruhy ze studijní opory. Studium je ukončeno zkouškou (ZK - 7 kreditů). Předpokladem jejího složení je zpracování závěrečné skupinové seminární práce - kasuistiky využití mediální analýzy při tvorbě mediální kampaně - za níž student získá zápočet. Ten je spolu s výsledkem písemné zkoušky finálním podkladem pro celkové hodnocení. Zkouška sestává z individuální prezentace závěrečné práce a z písemného testu, jehož obsahem jsou otázky dané sylabem předmětu.
Informace učitele
Pedagog v průběhu přednášek průběžně upozorňuje posluchače na aktuální studie a data z mediálních výstupů souvisejících s přednášenou tematikou, která jsou uveřejňována zejména na internetu, ale i v časopisech a jsou také využita pro stanovení témat ke zkoušce.
Předmět vyžaduje: Ukončené bakalářské studium komunikačních či marketingových oborů na různých vysokých školách, aksolutorium předmětů Integrovaná marketingová komunikace, Metody marketingového výzkumu a Mediální plánování a audit (Completed bachelor’s studies of communication or marketing fields of study at different universities, completing the courses Integrated Marketing Communications, Marketing Research Methods and Media Planning and Audit.).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2017/N_MeA