N_RIn Řízení inovací a změn

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_RIn/cPPPH: každé liché úterý 12:15–12:59 S34, každé liché úterý 13:00–13:45 S34, L. Blažek
N_RIn/pPPPH: každé liché úterý 8:45–9:29 S34, každé liché úterý 9:30–10:15 S34, každé liché úterý 10:30–11:14 S34, každé liché úterý 11:15–12:00 S34, L. Blažek
N_RIn/vEKPH: So 7. 10. 14:00–15:30 E225, 15:45–17:15 E225, Pá 20. 10. 17:30–19:00 S24, 19:15–20:45 S24, Pá 10. 11. 17:30–19:00 S24, 19:15–20:45 S24, So 2. 12. 14:00–15:30 E307, 15:45–17:15 E307, L. Blažek
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit u posluchačů vědomí o tom, že v kontextu ekonomických změn a změn podnikatelského prostředí je třeba vyhledávat nové cesty a vnášet inovace do všech podnikových procesů. Vedle teoretického vymezení základních pojmů a specifikace základních rysů inovací a inovačního podnikání je pozornost věnována objasnění významu inovačních aktivit pro zajištění vysoké konkurenceschopnosti firem v globální světové ekonomice.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude mít student následující odborné znalosti. Bude umět: - pochopit významu inovačních aktivit pro zajištění vysoké konkurenceschopnosti dnešních firem v globální světové ekonomice, - identifikovat podmínky pro úspěšné zhodnocení inovačních záměrů, - pochopit úlohu manažerů firmy při implementaci podnikatelské strategie opírající se o využití inovací, - poznat procesy a vhodné postupy souvisejících s řízením změn ve firmách. V průběhu výuky student získá následující odborné dovednosti. Bude schopen: - zajistit rentabilitu investic vložených do realizace inovačního záměru, - pracovat s informačními zdroji, analyzovat získaná data a na jejich základě stanovit cíle pro jednotlivé manažerské aktivity, - vyhledat příklady dobré praxe, přínosy úspěšných manažerů pro rozvoj organizací, - specifikovat pojem Průmysl 4.0 a jeho dopady na jednotlivé podnikové útvary, - vypracovat podnikatelskou inovační strategii.
Osnova
 • Obsah předmětu je rozdělen do dílčích okruhů, které jsou vzájemně tematicky nebo prakticky provázány:
 • - Úvod do managementu inovací
 • - Inovace jako konkurenční výhoda
 • - Inovace v zákaznických vztazích
 • - Inovace v obchodě, logistice a výrobě
 • - Podnikatelské prostředí a podniková inovační strategie
 • - Management změn a znalostí
 • - Metody a techniky využitelné v managementu inovací
 • - Financování a měření ekonomické efektivnosti inovací
 • - Controlling a audit inovačních aktivit
 • - Duševní majetek a jeho ochrana
 • Inovační projekt - Průmysl 4.0
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, Lukáš, PAVLÁK, Miroslav, PETRŮ, Naděžda, PÍSAŘ, Přemysl a Jaroslav ŠMÍD. Řízení inovací a změn (studijní texty předmětu). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018.
 • BŘEČKOVÁ, Pavla a Karel HAVLÍČEK. Inovace a jejich financování v malé a střední firmě. Praha: VŠFS, 2016. 118 s. ISBN 978-80-7408-137-8.
 • MAŘÍK, Vladimír a kol. Průmysl 4.0 – Výzva pro Českou republiku. Praha: Management Press, 2016. 262 s. ISBN 978-80-7261-440-0.
 • TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional Publishing, 2017. 200 s. ISBN 978-80-906594-4-5.
 • VEBER, Jaromír a kol. Management inovací. Praha: Management Press, 2016. 288 s. ISBN 978-80-7261-423-3.
  doporučená literatura
 • MAUBORGNE, Renée a Chan W. KIM. Strategie modrého oceánu. Praha: Management Press, 2015. 240 s. ISBN 978-80-7261-295-6.
 • NOVÁK, Adam. Inovace je rozhodnutí. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 208 s. ISBN 978-80-271-0333-1.
 • PITRA, Zbyněk a Hana MOHELSKÁ. Management transferu znalostí. Praha: Professional Publishing, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7431-145-1.
 • KAISERFELD, Thomas. Beyond innovation: technology, institution and change as categories for social analysis.1.st ed. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2015. 164 p. ISBN 978-1-137-54710-1.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů (cvičení) v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Prezenční studium: cyklus 12 přednášek a 12 cvičení, v rámci kterých bude teorie doplňována praktickými příklady, na základě nichž si posluchač vytvoří představu o úloze inovací a změn v podnikovém prostředí. Kombinované studium: 8 řízených konzultací, v rámci kterých bude teorie doplňována praktickými příklady, diskutována a konfrontována s reálnými příklady z praxe posluchačů tak, aby si posluchač byl schopen vytvořit představu o faktické úloze inovací a změn v podnikání. Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičení / semináři v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Prezenční studenti: Udělení zápočtu je vázáno na splnění povinností stanovených vedoucím cvičení (75% aktivní účast na seminářích a vypracování prakticky zaměřeného Inovačního startupového projektu a jeho prezentace). Udělení zkoušky je podmíněno úspěšným složením ústní zkoušky (jeden z 12 tematických okruhů viz jednotlivé kapitoly v povinné literatuře: BLAŽEK, Lukáš, PAVLÁK, Miroslav, PETRŮ, Naděžda, PÍSAŘ, Přemysl a Jaroslav ŠMÍD. Řízení inovací a změn (studijní texty předmětu). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018.). Kombinovaní studenti: udělení zápočtu vázáno na splnění povinností stanovených vedoucím řízených konzultací (50% aktivní účast na řízených konzultacích a vypracování prakticky zaměřeného Inovačního startupového projektu). Udělení zkoušky je podmíněno úspěšným složením ústní zkoušky (jeden z 12 tematických okruhů viz jednotlivé kapitoly v povinné literatuře: BLAŽEK, Lukáš, PAVLÁK, Miroslav, PETRŮ, Naděžda, PÍSAŘ, Přemysl a Jaroslav ŠMÍD. Řízení inovací a změn (studijní texty předmětu). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018.). ISP studenti: Podmínky pro ukončení předmětu jsou následující: 1. Udělení zkoušky je podmíněno úspěšným složením ústní zkoušky (jeden z 12 tematických okruhů viz jednotlivé kapitoly v povinné literatuře: BLAŽEK, Lukáš, PAVLÁK, Miroslav, PETRŮ, Naděžda, PÍSAŘ, Přemysl a Jaroslav ŠMÍD. Řízení inovací a změn (studijní texty předmětu). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018.). 2. odevzdat seminární práci v rozsahu 15 stran na téma: úspěšný inovativní start-up
Informace učitele
POZNÁMKA: Některá témata mohou být doplněna tzv. hostovskými přednáškami (přednášejícími jsou významní experti z průmyslové praxe nebo vysokoškolští učitelé).

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2023/N_RIn