N_DPVS_2 Diplomový projekt 2

Vysoká škola finanční a správní
léto 2011
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Bohumír Brom (cvičící)
doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc. (cvičící)
JUDr. Vladimír Čermák (cvičící)
JUDr. Eva Dandová (cvičící)
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (cvičící)
Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Vetýšková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS, KRRVS) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Pavlína Ondrová
Předpoklady
Teoretická část diplomové práce odsouhlasená vedoucím závěrečné práce, zápočtem ukončený kurz diplomový projekt 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Diplomová práce prokazuje zvládnutí teoretických základů a logické struktury daného oboru a potřebnou znalost současného stavu a hlavních směrů teoretického myšlení v oboru. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí vědecky podložené věcné argumentace a znalost a schopnost aktivně využívat aktuální faktografická data a informace. Prokazuje aktivní způsobilost uplatnit odpovídající okruh poznatků a zvolené metody vědeckého zkoumání při samostatné tvorbě odborného textu. Úroveň diplomové práce rovněž dokazuje zvládnutí vybrané vědecké metody jako nástroje zkoumání problematiky dané tématem a osnovou. Ověřuje osvojení způsobu psaní odborného textu, schopnost pracovat s odbornou literaturou a dalšími prameny, včetně cizojazyčné a zvládnutí základních postupů včetně kompozice textu na základě hypotézy a osvojení etiky tvůrčí práce. Cílem kurzu je, aby student samostatně dopracoval text aplikační části, Závěr a celou závěrečnou práci, včetně příloh a dospěl ke zdůvodněnému konstatování, do jaké míry se zdařilo splnit cíl práce a potvrdit hypotézu podle Úvodu, a k závěrečným doporučením ohledně řešení zjištěných problémů.
Osnova
  • 1. Aplikační část - vypracování textu, včetně odkazů na použitou literaturu a další zdroje a Přílohy (tabulky, grafy, přehledy, obrazové formáty atd.) 2. Vypracování Závěru ve struktuře a rozsahu podle platné metodiky 3. Závěrečná revize a korektury textu. 4. Dokončení Diplomové práce jako uceleného díla a předložení vedoucímu závěrečné práce.
Literatura
  • • Rozhodnutí rektorky č. 60/2009. Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, o.p.s., 2009.
  • • Rozhodnutí rektorky č. 84/2010 Zveřejnění závěrečných prací studentů VŠFS Praha: VŠFS, o.p.s., 2010
  • VŠFS. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 09/2009 ze dne 1.10.2009 Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce . In Informační systém VŠFS – Osobní administrativa - Dokumenty - Úřední deska VŠFS – vnitřní předp
  • Tichý J. Netolický V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha VŠFS 2009 ISBN 978-80-7408-001-2
  • Bratková Eva Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, Praha dostupná na http://www.evskp.cz
  • Metodické doporučení č. 2/2010-11 k předmětům Bakalářský a Diplomový projekt 1 a 2 v AR 2010/2011 Termíny, postup a organizace vypracování závěrečných prací studentů B9, N9 v akademickém roce 2010/2011, Pedagogické oddělení 2010, dostupné na IS VŠFS
Výukové metody
Průběh kurzu spočívá v podpoře a kontrole samostatné práce každého studenta při vypracování diplomové práce a to formou minimálně 4 individuelních konzultací s příslušným vedoucím závěrečné práce v průběhu semestru. Obsahem konzultací je hodnocení výsledků samostatné práce autora podle obsahového zaměření postupných kroků, nezbytných k vypracování diplomové práce dle Osnovy zapsané v Zadání. Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí závěrečné práce.
Metody hodnocení
Průběh kurzu spočívá v podpoře a kontrole samostatné práce každého studenta při vypracování diplomové práce a to formou minimálně 4 individuelních konzultací s příslušným vedoucím závěrečné práce v průběhu semestru. Obsahem konzultací je hodnocení výsledků samostatné práce autora podle obsahového zaměření postupných kroků, nezbytných k dopracování diplomové práce dle Osnovy. Předmět je zakončen zápočtem, který uděluje vedoucí závěrečné práce nejpozději do 15. 4. 2011 na základě předložení: A. Zápočtu z předmětu diplomový projekt 1 B. Konečné verze textu DP v knižní vazbě a C. Výpisu podobností vloženého textu DP v Archivu závěrečných prací v IS VŠFS. Získání zápočtu je podmínkou přijetí přihlášky studenta ke státní závěrečné zkoušce.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.