N_DPVS_2 Diplomový projekt VS 2

Vysoká škola finanční a správní
léto 2016
Rozsah
0/0. 12 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS, KRRVS) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Předpoklady
N_DPVS_1 Diplomový projekt VS 1
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu N_DPVS_1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po ukončení tohoto předmětu student dokáže vytvořit text diplomové práce pro obhajobu v rámci státní závěrečné zkoušky.
Osnova
 • 1. Aplikační část - vypracování textu, včetně odkazů na použitou literaturu a další zdroje a Přílohy (tabulky, grafy, přehledy, obrazové formáty atd.)
 • 2. Vypracování Závěru ve struktuře a rozsahu podle platné metodiky
 • 3. Závěrečná revize a korektury textu.
 • 4. Dokončení Diplomové práce a předložení vedoucímu diplomové práce.
Literatura
  povinná literatura
 • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009: Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. Praha, 2009. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/68079/
 • • Rozhodnutí rektorky č. 60/2009. Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, o.p.s., 2009.
 • BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / 2014-2015: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B14 a N14. Praha:VŠFS,2014.https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/?lang=cs
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele
  doporučená literatura
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
 • ČÍRTEK, Pavel a Milan KAŠÍK. Marketingová komunikace podniku s médii. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008, 113 s. ISBN 978-807-4080-081.
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
  neurčeno
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím diplomové práce (BP)v prezenčním i kombinovaném studiu. Rozsah minimální povinné účasti ve výuce je povinná účast na 4 individuálních konzultacích s vedoucím diplomové práce podle Rozvrhu konzultací v Zadání DP.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem, který uděluje vedoucí diplomové práce na základě:
a. Zápočtu z předmětu N_DP.._1
b. Konečné verze textu diplomové práce (v knižní vazbě s kontrolou výpisu podobností v IS)
Získání zápočtu je podmínkou přijetí přihlášky studenta ke státní závěrečné zkoušce.
Informace učitele
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.