N_HTP Hospodářská teorie a politika

Vysoká škola finanční a správní
léto 2020
Rozsah
3/0. 12 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Bc. Kamila Procházková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_HTP/pVMO: každé liché úterý 10:30–11:14 M15, každé liché úterý 11:15–12:00 M15, každé liché úterý 12:15–12:59 M15, každé liché úterý 13:00–13:45 M15 a každé sudé úterý 14:00–14:44 M15, každé sudé úterý 14:45–15:30 M15, J. Mihola
N_HTP/vVKV: Pá 28. 2. 14:00–15:30 KV308, 15:45–17:15 KV308, Pá 13. 3. 15:45–17:15 KV211, 17:30–19:00 KV211, Pá 27. 3. 14:00–15:30 KV211, 15:45–17:15 KV211, J. Mihola
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit hospodářskou politiku jako vědomou aktivitu vlády, prováděnou s cílem ovlivnění vývoje hospodářství, zásahy do tržních systémů, kde se projevuje jak opožděná reakce systémů na podněty vyplývající z vládního rozhodování, jakož i rozpornost efektů jednotlivých konkrétních rozhodnutí, resp. jejich protichůdnost. Hospodářskou politiku jako agregátní pojem, který reprezentuje širokou paletu konkrétních politik, nástrojů, opatření a kroků, jimiž jsou vládní záměry uváděny do praxe. Cílem předmětu je pochopení systému,jeho fungování a jeho možností, jakož i získání schopnosti alespoň základního vyhodnocování hospodářského vývoj v rámci světové ekonomiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vymezit hlavní cíle a nástroje hospodářské teorie a politiky jako interdisciplinární vědy; - zná hlavní milníky historie ekonomických teorií i klíčových ekonomik; - umí posoudit význam lidských zdrojů a zná klíčové nástroje řízení lidských zdrojů; - umí exaktně rozlišit extenzivní a intenzivní vývoj a ví co je indikátorem intenzity; - umí posoudit postavení jedince jako součásti společnosti a ví co je to etika; - dokáže provádět mezinárodní srovnávání a umí se kvalifikovaně vyjádřit současným problémům ekonomiky světa
Osnova
  • 1. Cíle hospodářské politiky a vztahy mezi těmito cíly. Nástroje hospodářské politiky. Vztahy mezi nástroji a víly hospodářské politiky. Nositelé hospodářské politiky. Institucionální prostředí. Koncepce hospodářské politiky (etatistické, liberální, centrálně direktivní, intervencionistické, neoliberální). 2. Hospodářský růst, inflace a nezaměstnanost. 3. Hospodářský cyklus. Fáze hospodářskopolitického rozhodování a časová zpoždění. Politika tvorby konkurenčního prostředí. Protimonopolní a protikartelové zákonodárství. Státní regulace a deregulace. Stabilizační politika a její koncepce. 4. Fiskální a daňová politika. Státní rozpočet a soustava veřejných financí. Státní zadluženost, její vznik a řešení. 5. Monetární politika. 6. Vnější hospodářská politika (obchodní politika, kurzová politika). Soulad a konflikt vnější a vnitřní rovnováhy. "Magický čtyřúhelník". Expanzivní a restriktivní hospodářská politika. 6. Strukturální politika. Strukturální krize. Proces strukturálních změn. Strategie strukturální politiky. Strukturální politika a veřejný sektor. Strukturální politika v nadnárodním prostředí. 7. Sociální politika. Sociálně politické doktríny (předmarxistický a marxistický socialismus, konzervatismus, katolické sociální učení, demokratický socialismus. 8. Hospodářská politika a světové hospodářství (mezinárodní měnový systém, koordinace hospodářských politik, hospodářská politika v podmínkách Evropské unie). 9. Hospodářská politika v centrálně direktivním systému. 10. Základní přehled vývoje hospodářské politiky v letech 1900 - 2010 v klíčových ekonomikách světa a v ČR. 11. Základní analýza kvality trajektorie vývoje v letech 1960 - 2010  Rusku (SSSR), v ~USA v EU a v Číně. 12. Hlavní současné problémy světové ekonomiky
Literatura
    povinná literatura
  • WAWROSZ, Petr a Mojmír HELÍSEK. Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, 61 s. ISBN 978-80-7408-149-1. info
  • SLANÝ, A. a M. ŽÁK. Hospodářská politika. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3. info
    doporučená literatura
  • Tomeš, Z. a kol.: Hospodářská politika 1900-2007, Praha, C.H.Beck 2008
  • BLAŽEK, Jiří, Herbert HEISSLER, Jan KUBÍČEK, Dana VIKTOROVÁ a Petr WAWROSZ. Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 392 s. ISBN 978-80-7357-847-3.
  • HELÍSEK, Mojmír. Prochází euro krizí? In Hospodářská politika v členských zemích EU. Karviná: OPF SU, 2012, s. s. 153-158. ISBN 978-80-7248-780-6. info
Výukové metody
Přednáška, ve které jsou teoretické poznatky získané samostudiem povinné a doporučené literatury prohlubovány výkladem a zodpovídáním dotazů. Cvičení, při kterých jsou rozebírány konkrétní jevy z oblasti hospodářské politiky. Řízená skupinová konzultace, na které probíhá prověření dosavadních znalostí, dále diskuse o optimálnosti realizovaných opatření. Metodou hodnocení je zápočet a zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování dvou seminárních prací, které student veřejně prezentuje a obhájí.
Metody hodnocení
Zápočet na základě obhájení dvou seminárních prací.
Informace učitele
Hospodářská teorie a praxe je předmět, který dává studentům možnost projevit celostním a komplexním způsobem jak využít to co se během studia naučili pod dohledem supervizora. Komunikace se studenty staví na především na získaných a osvojených poznatcích, avšak dává velký prostor pro kultivovanou odbornou diskuzi nad současnými problémy domácí a světové ekonomiky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022.