B_BM Business model

Vysoká škola finanční a správní
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Bc. Kamila Procházková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_BM/cEKPPKV: St 15. 2. 9:30–10:14 KV211, 10:15–11:00 KV211, 11:15–11:59 KV211, 12:00–12:45 KV211, St 15. 3. 9:30–10:14 KV211, 10:15–11:00 KV211, 11:15–11:59 KV211, 12:00–12:45 KV211, St 12. 4. 9:30–10:14 KV211, 10:15–11:00 KV211, 11:15–11:59 KV211, 12:00–12:45 KV211, N. Petrů
B_BM/cEKPPPH: každý sudý čtvrtek 19:15–19:59 E228, každý sudý čtvrtek 20:00–20:45 E228, L. Blažek
B_BM/poEKPPKV: každý sudý čtvrtek 15:45–16:29 KV205, každý sudý čtvrtek 16:30–17:15 KV205, každý sudý čtvrtek 17:30–18:14 KV205, každý sudý čtvrtek 18:15–19:00 KV205, L. Blažek
B_BM/pxEKPPPH: každý sudý čtvrtek 15:45–16:29 E230, každý sudý čtvrtek 16:30–17:15 E230, každý sudý čtvrtek 17:30–18:14 E230, každý sudý čtvrtek 18:15–19:00 E230, L. Blažek
B_BM/vEKPH: Pá 3. 3. 17:30–19:00 E225, 19:15–20:45 E225, Pá 17. 3. 17:30–19:00 E225, 19:15–20:45 E225, Pá 31. 3. 14:00–15:30 E225, 15:45–17:15 E225, N. Petrů
Předpoklady
Tento předmět vyžaduje základní povědomí o podnikání a aktivitách jednotlivých podnikových útvarů (obchod, marketing, řízení lidských zdrojů, controlling, řízení inovací a změn, řízení rizik, finanční řízení).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Business model je kreativní předmět založený na propojení znalostí a schopností získaných studiem klíčových předmětů tohoto bakalářského programu. Cílem je dovést studenty k poznání, že kvalitní podnikatelský plán je základem každého dlouhodobě úspěšného podnikání a jako takový představuje zdaleka nejúčinnější způsob snižování podnikatelského rizika. Jeho adekvátní prezentace může vést k získání externích finančních zdrojů realizace. V průběhu výuky budou představeny úspěšné a fungující start-upy, důraz bude kladen na praktickou aplikaci získaných poznatků, na vytvoření podnikatelského plánu v ucelené struktuře.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude mít student následující odborné znalosti. Bude umět: Charakterizovat podnikatelské prostředí v ČR a formy podpory MSP. Vysvětlit význam plánování pro úspěšnou realizaci podnikatelského záměru. Zdůvodnit strategický a operativní pohled na tvorbu podnikatelského plánu. Vysvětlit postup a metody analýz podnikatelského prostředí. Definovat strukturu plánů jednotlivých podnikových útvarů (obchodní, marketingový, finanční, řízení lidských zdrojů, řízení rizik…) Pochopit principy úspěšné prezentace plánu pro potenciální investory. V průběhu výuky student získá následující odborné dovednosti. Bude schopen: pracovat s informačními zdroji, analyzovat získaná data a na jejich základě stanovit cíle pro jednotlivé manažerské aktivity, vyhledat příklady dobré praxe, úspěšné podnikatelské záměry a start-upy, navrhnout podnikatelský plán, vyhodnotit očekávanou návratnost vožené investice, svůj záměr prezentovat před potenciálním investorem.
Osnova
 • 1. Úvod do tvorby business plánu, zákonné podmínky podnikání
 • 2 Jak najít perspektivní podnikatelský nápad. Podnikatelská příležitost – nové modely marketingového spotřebitelského chování, sociální podnikání apod.
 • 3. Strategické, projektové řízení, projektový záměr, struktura podnikatelského plánu
 • 4. Strategická analýza a její význam pro formulaci business strategie
 • 5. Formulace marketingového plánu, komunikačního plánu
 • 6. Formulace organizačního plánu a náklady na zaměstnance, plán zabezpečení IS/IT
 • 7. Formulace obchodního plánu ve třech variantách, volba umístění, vybavení provozovny, operační plán
 • 8. Zdroje financování podnikatelského záměru, startupu, daně a poplatky
 • 9. Formulace finančního plánu – zakladatelský rozpočet, plán výnosů a nákladů
 • 10. Řízení rizik, software ATIS pro evidenci, ohodnocení, audit, zhodnocení dopadů rizik a jejich eliminace
 • 11. Rétorika – „řeč mysli“. Jak získat sympatie investora, jak postupovat při přípravě prezentace, prezentační techniky
 • 12. Podnikatelské prostředí a podpora podnikatelství v ČR
Literatura
  povinná literatura
 • Petrů, N. et al. Jak rozjet vlastní podnikání nejenom formou STARTUPU. Praha: VŠFS, a.s. 2023
 • ŠÁFROVÁ, DRÁŠILOVÁ, Alena. Základy úspěšného podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s. 2019. ISBN 978-80-271-2182-3.
 • SRPOVÁ, Jitka. Začínáme podnikat. Praha: Grada Publishing. 2020. 264 s. ISBN 978-80-271-2253-0
 • FINCH, Brian. Jak napsat dobrý podnikatelský záměr. Praha: Lingea. 2020. ISBN 978-80-75086-23-5.
  doporučená literatura
 • FORET, Miroslav a David MELAS. Marketingový výzkum v udržitelném marketingovém managementu. Praha: Grada Publishing, a.s.. 2020. 168 s. ISBN 978-80-271-1723-9.
 • KISLINGEROVÁ, Eva a Miloslav SYNEK. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2015. 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • PAPULA, Josef. Strategický manažment. Bratislava: Wolters Kluwer SR, s.r.o. 2019. 320 s. ISBN 978-80-7598-535-4.
 • KOLEKTIV. Jak založit vlastní firmu a co dělat po založení firmy /2. rozšířené vydání. Praha: Ofigo, 2019, ISBN 978-80-907672-0-1
 • SVOBODOVÁ, Ivana. Od nápadu k podnikatelskému plánu. Praha: Grada Publishing, a.s. 2017. 232 s. ISBN 978-80-271-0407-9.
 • NECKÁŘ, Petr a kol. Průvodce úspěšného obchoníka. Praha: Grada Publishing, a.s. 2019. 312 s. ISBN 978-80-271-2218-9.
 • GALLO, Carmine. Mluv jako TED. 9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx konferencí. Brno: BizBooks. 2016. 288 s. ISBN 978-80-265-0453-5.
 • DOLEŽAL, Jak a kol. Projektový management. Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, a.s. 2016. 424 s. ISBN 978-80-247-5620-2.
  neurčeno
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v aktuálním roce
Výukové metody
Přednášky budou zpravidla obsahovat přednáškovou část (teorie, nové poznatky včetně praktických příkladů) a praktickou část (případovou studii, příklad podnikatelského plánu). Součástí přednášky může být diskuse na dané téma, skupinová práce atd. Součástí bude zadávání úkolů pro domácí přípravu podnikatelského plánu na následující výuku.
Cvičení budou zaměřena prakticky na získávání poznatků pomocí vlastních úsudků, budou založena na ekonomickém a kritickém myšlení orientovaném na podnikavost, podnikání, tvořivost, kreativitu, schopnost prezentace a komunikace, aktivní přístup ke světu, otevřený přístup k novým formám managementu, novým technikám, softwarům a poznání nových trendů podnikání.
Důraz bude kladen ne exaktní myšlení založeném na ověřených kvalitativních a kvantitativních datech, na schopnost práce s informacemi, s trendovými informačními a prezentačními systémy.
Business plán bude představen na vědeckém základě jako sled vzájemně propojených projektů a procesů. Výstupem bude podnikatelský plán v požadované struktuře, který bude student prezentovat na tzv. Dni D.
Výuka v kombinovaném studiu bude probíhat formou řízené konzultace, kdy je vedle zhuštěné prezentace tématu předpokládáno též předchozí samostudium, aby byla možná následná konzultace.
Prezenční studium: cyklus 126ti přednášek a 6ti cvičení, v rámci kterých bude teorie doplňována praktickými příklady, na základě nichž si posluchač vytvoří představu o faktické úloze řízení (managementu) při tvorbě podnikatelského záměru.
Kombinované studium: cyklus 6ti řízených konzultací (á 90 min.), v rámci kterých bude teorie doplňována praktickými příklady, diskutována a konfrontována s reálnými příklady z praxe posluchačů tak, aby si posluchač byl schopen vytvořit představu o faktickém postupu při tvorbě podnikatelského záměru.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ZÁPOČTEM a zkouškou
1) Prezenční studium: Udělení zápočtu je vázáno na splnění povinnosti aktivní docházky min. 75 % na přednášky i cvičení (tj. nejen pouhá prezence, ale aktivní podílení se na průběhu výuky, diskutování, interakce, argumentace), plnění úkolů domácí přípravy.
Zkouška bude spočívat v představení, prezentaci a obhajobě podnikatelského plánu.
2) Kombinované studium: Udělení zápočtu je vázáno na splnění povinnosti aktivní docházky (min. 50%) na řízených konzultací (avšak nikoli jen pouhá prezence, ale aktivní podílení se na průběhu výuky, diskutování, interakce, argumentace).
Zkouška bude spočívat v představení, prezentaci a obhajobě podnikatelského plánu.
3) Distanční studium: Udělení zápočtu je vázáno na účast na tutoriálech (avšak nikoli jen pouhá prezence, ale aktivní podílení se na průběhu tutoriálu, diskutování, interakce, argumentace). .
Zkouška bude spočívat v představení, prezentaci a obhajobě podnikatelského plánu.
Studentům v průběhu výuky nebude akceptována pozdní docházka a pokud bude probíhat výuka prostřednictvím Microsoft Teams očekává se při vyzvání pedagoga zapnutí kamery.a mikrofonu.
Vypracování Business plánu (word cca 10 stran + prezentace power point, prezi), je možné vypracovat individuálně nebo skupinky 2-3 studentů.
prezentování Business plánu na Den D, individuálně nebo celá skupinka, každý student prezentuje část business plánu, kterou vypracoval.
Pro udělení zkoušky musí být práce vložena v odevzdávárně předmětu v IS.
Informace učitele
Vyučující předpokládá, že zájemci o podnikání a podnikatelství průběžně sledují časopisy: Strategie, Trade News - magazín AMSP ČR, aktuální informace týkající se dané problematiky v odborných diskusích, zprávy MPO, českou i zahraniční startupovou scénu (Czech Founders), projekt Svou cestou https://www.svou-cestou.cz/, apod. Na jednotlivá aktuální témata budou studenti též upozorňováni v průběhu výuky. Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.