B_BM Business model

Vysoká škola finanční a správní
léto 2017
Rozsah
1/1. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Liliana Berezkinová (cvičící)
doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Bažantová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_BM/cR12PH: každé liché úterý 14:00–14:44 E225, každé liché úterý 14:45–15:30 E225, L. Berezkinová
B_BM/cR23PH: každé liché úterý 15:45–16:29 E225, každé liché úterý 16:30–17:15 E225, L. Berezkinová
B_BM/pRPH: každou sudou středu 14:00–14:44 E004, každou sudou středu 14:45–15:30 E004, N. Petrů
B_BM/uRPH: Út 7. 2. 14:00–15:30 E126, Út 21. 2. 14:00–15:30 E126, Út 7. 3. 14:00–15:30 E129, N. Petrů
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Business model je kreativním předmětem založeným na propojení znalostí a schopností získaných studiem klíčových předmětů oboru Řízení podniku a podnikové finance, jakož též na on-line nástroji podnikového modelu používaného zahraničními univerzitami. Cílem je zvýšení schopnosti absolventů vnímat podnikatelský nápad, inovaci či záměr v kontextu celého podniku, včetně jeho profesionální prezentace, primárně za účelem komercializace. Cílem předmětu je proto i rozvoj prezentačních dovedností, budou hledány účinné tipy a triky pro jednotlivé oblasti prezentace záměru. Proces přípravy projektu bude vycházet z hodnotové proklamace, následovat budou kategorie produkt/služba, konfigurace zákazníka, finanční problematika, komunikační strategie. Business Model budou studenti zpracovávat pomocí on-line nástroje IDEA-BMC (Business Model Creator), ve kterém vytvoří podnikatelský model pro konkrétní business case (obchodní případ/záměr). Model pomůže jasně pochopit to, jak vytvářet hodnotu pro zákazníky a jak generovat peněžní toky. Studenti budou vedeni k poznání, že kvalitní Business Model je základem každého dlouhodobě úspěšného podnikání a jako takový představuje zdaleka nejúčinnější způsob snižování podnikatelského rizika. V průběhu výuky budou představeny úspěšné a fungující Business Modely, důraz bude kladen na praktickou aplikaci získaných poznatků, jakož i na bohatá vystoupení hostů z podnikové praxe. Absolvent předmětu: - Získá teoretické základy problematiky vytvoření kreativního Business modelu. - Získá znalost v zahraničí široce využívaného on-line nástroje IDEA-BMC. - Bude umět vytvořit Business Model / model podniku či záměru v 17 tématech zmíněného nástroje. - Porozumí návaznosti a synergickým efektům jednotlivých kategorií/oblastí tvorby Business Modelu. - bude umět identifikovat podnikatelskou příležitost a zformulovat podnikatelský záměr. - Provede analýzu trhu a zákazníků. - Osvojí si základní pravidla úspěšné prezentace. - Bude schopen sestavit a přednést kvalitní prezentaci před publikem, přesvědčivě zargumentovat a obhájit navržený Business Model (například za účelem získání investora). - Získá zkušenost práce v týmu. - Bude schopen propojit znalosti a schopnosti získané studiem klíčových předmětů oboru Řízení podniku a podnikové finance, vnímat je v souvislostech a rovněž v podnikovém kontextu.
Osnova
 • 1.Business plány a jejich role v podnikání MSP 2.Jak najít perspektivní podnikatelský nápad. Podnikatelská příležitost – nové modely marketingového spotřebitelského chování, sociální podnikání. 3.Systém strategického řízení – nezbytný předpoklad úspěšné tvorby a realizace business plánu. 4.Strategická analýza a její význam pro formulaci business strategie 5.Analýza interního prostředí pro business strategii, SWOT analýza 6.Formulace finančního plánu pohledem vstupních a provozních nákladů. 7.Formulace marketingového plánu 8.Formulace obchodního plánu ve třech variantách, operační plán 9.Formulace organizačního plánu a personálního plánu, plán zabezpečení IS/IT 10.Předpoklady pro realizaci business plánu a strategického řízení firmy 11.Rétorika – „řeč mysli“. Jak získat sympatie, jak postupovat při přípravě prezentace, prezentační techniky. 12.Prezentace business plánů.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERVENÝ Radim a kol. Business plán. Krok za krokem. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. 230 s. ISBN 978-80-7400-511-4.
  doporučená literatura
 • OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 1. vyd. V Brně: BizBooks, 2012, 278 s. ISBN 978-80-265-0025-4.
 • •VEBER a kol. Management. Management - základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2.akt. vydání. Praha: Management Press. 2014. 736 s. ISBN 9788072612741
 • •TYLL, Ladislav. Podniková strategie. 1.vyd. Praha: C.H.Beck. 2014. 304 s. ISBN 978-80-7400-507-7
 • PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 198 s. Manažer. Komunikace. ISBN 978-80-247-4484-1.
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 362 s. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8.
  neurčeno
 • MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace: špičkové rady, tipy a příklady. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 144 s. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-3455-2.
Výukové metody
PS 6 hodin přednášek, 6 hodin cvičení. KS: 3 hod. řízených konzultací. Výuka bude probíhat na bázi interaktivních přednášek a cílených cvičení, v rámci kterých bude teorie doplňována příklady z praxe. Účast bude vyžadovat určitý stupeň připravenosti posluchačů v návaznosti na osnovu jednotlivých soustředění tak, aby umožnila kvalifikovanou diskuzi na probíraná témata.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. K prokázání získaných znalostí z předmětu student vypracuje Business plán dle požadované osnovy. Tento studenti prezenční formy představí v rámci veřejného Dne D, bude ve skupině diskutován, připomínkován a hodnocen pohledem potenciálních investorů. Studenti kombinované formy budou prezentovat projekt v rámci stanoveného termínu pro udělení zápočtu. U PS účast na přednáškách a cvičeních 75% a u KS účast na řízených konzultacích 50%. Účast je vyžadována v rozsahu stanoveném Studijním řádem VŠFS a je součástí kritérií k udělení zápočtu. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti - práce za "nedocházku" (v míře, která umožní prokázat studentovu znalost problematiky a získání kompetencí nezbytných pro úspěšné zakončení předmětu.
Informace učitele
Vyučující předpokládá, že zájemci o tento obor průběžně sledují časopisy: Strategie, Trade News - magazín AMSP o obchodu, aktuální informace týkající se dané problematiky v odborných diskusích. Na jednotlivá aktuální témata budou studenti též upozorňováni v průběhu výuky. Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období. The teacher assumes that those interested in this field continuously monitor Magazines: Strategies, Trade News - AMSP magazine about business, current information on the issue in professional discussions. At various current topics, students will also be notified during the course. The course can also be completed outside the examination period.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.