HOLUB, Martin. Diferenciace sazeb důchodového pojistného pro rodiny s dětmi. Ekonomické rozhľady, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 209-221. ISSN 0323-262X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diferenciace sazeb důchodového pojistného pro rodiny s dětmi
Název česky Diferenciace sazeb důchodového pojistného pro rodiny s dětmi
Název anglicky Differentiation rate pension premiums for families with children
Autoři HOLUB, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Ekonomické rozhľady, Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2016, 0323-262X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000195
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky důchodové zabezpečení, důchodové pojistné, podpora rodin, dětská penze, sleva na pojistném
Klíčová slova anglicky old-age pension; social contributions; family support; child pension; social contribution reduction
Štítky AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 12. 6. 2017 10:06.
Anotace
Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální politiky státu, musí reagovat na sociodemografický vývoj společnosti, zejména na zvyšující se naději dožití, změny v rodinném chování a vývoj porodnosti. Současná debata o podobě důchodové reformy na poli Odborné komise pro důchodovou reformu obsahuje i netradiční přístupy, které nemají oporu v ekonomické teorii či světové praxi. Příspěvek analyzuje jedno konkrétní navržené opatření spočívající v diferenciaci výše pojistného na důchodové pojištění v závislosti na počtu vychovávaných dětí. Podrobuje ho důkladné analýze jak z mikroekonomického, tak makroekonomického pohledu a posuzuje ho v kontextu současné teorie důchodových systémů. Na základě provedené analýzy dochází k závěru, že navrhované opatření je ve vztahu k cílům, které by mělo naplnit – podpora rodin s dětmi – nevhodné, nesystémové a přinášející pouze marginální efekty pro rodiny s dětmi, kdy však nezahrnuje všechny typy rodinného soužití a že v rámci současné sociální politiky existují vhodnější opatření, která by vedla k dosažení vytyčených cílů.
Anotace anglicky
Pension systems, as well as other subsystems of state social policy must respond to socio-demographic development of the society, especially the increasing life expectancy, changes in family behavior and the development of fertility. The current debate on pension reform in the field of expert commission for pension reform also includes innovative approaches that have no basis in economic theory and world practice. The paper analyses one concrete measure proposed consisting in differentiating the amount of pension insurance contributions, depending on the number of children being raised. It undergoes a thorough analysis of both the microeconomic and macroeconomic point of view and assess it in the context of current theory pension systems. Based on the analysis concludes that the proposed measure in relation to the objectives, which should fulfill - support for families with children - inappropriate, inconsistent, and brings only marginal effects for families with children, which does not include all types of family life, and that in Under the current social policy, there are better measures that would lead to achieving the targets.
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 08:41