JANKŮ, Martin. The Lisbon Treaty and Changes in the Legal Rules on the Common Commercial Policy. EU agrarian Law, Nitra, Slovensko: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017, roč. 6, č. 1, s. 10 - 17. ISSN 1339-9276. doi:10.1515/eual-2017-0002.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Lisbon Treaty and Changes in the Legal Rules on the Common Commercial Policy
Název česky Lisabonská smlouva a změny v právním rámci společné obchodní politiky
Autoři JANKŮ, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání EU agrarian Law, Nitra, Slovensko, Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017, 1339-9276.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000265
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.1515/eual-2017-0002
Klíčová slova česky Společná obchodní politika EU; Lisabonská smlouva; zahraniční přímé investice; externí a interní výlučné kompetence EU
Klíčová slova anglicky EU Common Commercial Policy; Lisbon Treaty; foreign direct investments; external and internal exclusive EU competences
Štítky AR 2017-2018, RIV_2018, xJ6
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 11:36.
Anotace
The EU Lisbon Treaty 2007 (LT) brings some changes for the common commercial policy (CCP) and the decision-making processes related to it. CCP is newly included in the one area with all the external activities of the EU, with foreign and security policy, international environmental policy, development aid and economic, financial and technical cooperation with third countries. The fundamental areas of the CCP have been expanded to include foreign direct investment, services and trade-related aspects of intellectual property rights. The EU’s exclusive competence for external negotiation of agreements in areas of exclusive competence and internal CCP regarding their implementation were confirmed. The changes affect the role of the European Parliament and also the functioning of the European Council, the Council, and competences of the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the European External Action Service. Together with these changes, there will be also changes in procedures within the European Union. A number of aspects of the decision-making process are not yet entirely clarified, and only the practice of the participation of the EU Member States and the European Parliament in the formation of the common commercial policy will bring more meaningful conclusions. The changes brought by the LT will affect not only the extent of the influence of EU Member States on the common commercial policy, but they can also affect the position of the EU in the context of international trade, particularly in the area of negotiating commitments and rules of multilateral and bilateral trade and investment agreements.
Anotace česky
Lisabonská smlouva přináší některé změny pro společnou obchodní politiku (CCP) a rozhodovací procesy s ní spojené. CCP je nově zařazena do jedné oblasti se všemi vnějšími činnostmi EU, tedy se zahraniční a bezpečnostní politikou, mezinárodní environmentální politikou, rozvojovou pomocí a ekonomickou, fi nanční a technickou spoluprací se třetími zeměmi. Základní oblasti CCP byly rozšířeny o přímé zahraniční investice, o služby a obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Byly potvrzeny externí výlučné kompetence EU ke sjednávání dohod v oblastech CCP i interní výlučné kompetence ohledně jejich implementace. Změny se týkají také role Evropského parlamentu. Dotčeny jsou i fungování Evropské rady, Rady, činnost Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská služba pro vnější činnost. S těmito změnami dojde i ke změně procedur uvnitř Evropské unie. Řada aspektů rozhodovacího procesu není prozatím zcela vyjasněna a teprve praxe účasti členských států EU a Evropského parlamentu na formování společné obchodní politiky přinese jednoznačnější závěry. Změny zakotvené v Lisabonské smlouvě ovlivní nejen rozsah vlivu členských států EU na společnou obchodní politiku, ale mohou ovlivnit také postavení EU v rámci mezinárodního obchodu, především v oblasti sjednávání závazků a pravidel v mnohostranných i bilaterálních obchodních a investičních dohodách
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2020 05:16