JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Mihaela MOCANU. Case Study Analysis of Sustainability Reporting of an Agri-Food Giant. Sustainability. Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 12(11), č. 11, s. 4491-4512. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114491.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Case Study Analysis of Sustainability Reporting of an Agri-Food Giant
Název česky Analýza případové studie hlášení udržitelnosti zemědělsko-potravinářského obra
Autoři JINDŘICHOVSKÁ, Irena (203 Česká republika, garant), Dana KUBÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Mihaela MOCANU.
Vydání Sustainability, Switzerland, MDPI AG, 2020, 2071-1050.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/20:#0000627
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.3390/su12114491
UT WoS 000543391800154
Klíčová slova česky zpráva o udržitelnosti; CSR; obsahová analýza; zemědělství; zemědělsko-potravinářský průmysl; místní komunita
Klíčová slova anglicky sustainability report; CSR; content analysis; agriculture; agri-food industry; local community
Štítky AR 2019-2020, odmeny_2021, POZNÁMKA, RIV_2021, SCOPUS, xJ1, časopis_WoS
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 7. 4. 2021 09:40.
Anotace
The purpose of this study is to contribute to the discussion of how large companies in the agri-food sector cope with the growing pressure to perform sustainably and how they disclose sustainability-related information to their stakeholders. To achieve this goal we use the case study method. We analyse the specific approach to sustainability reporting of Cargill, a company with more than 150-years long history and with worldwide activities. We used reports from the year 2014 and 2018. The core of our analysis lies in the content analysis of the text using 39 CSR keywords (Cohen, 2010). The frequency of keywords related to the three aspects of corporate social responsibility was measured to reveal the areas that the company considers most important and those upon which it draws the attention of users. To complement this analysis, we then investigated the linguistic features of Cargill’s sustainability reports employing the programme LIWC2015 and focusing on four features of the disclosure (analytical thinking, clout, authenticity, and emotional tone). The findings of our research confirm that the dominant companies in the agri-food business have reacted to challenges of their social environment and changed their attitude to keep up with the current stage of social development. Sustainability reporting is elaborated and covering all aspects of the company’s activity in sufficient detail. This attitude developed continuously despite it is not always appreciated by all Cargill’s stakeholders. The main limitation of our study lies in the method which did not allow even with the greatest effort to eliminate subjectivity. The other limitation relates to the specific features of the company and its position within the world economy and also to its long history which determined the form and extent of reporting. However, our findings are indicative and inspiring for future research. Our results contribute to the debate concerning the form, content and evolution of sustainability reporting. Moreover, our results can be used in practice by corporate management, when designing their marketing strategy, plans and programs. We claim that the biggest challenge for big multinationals like Cargill in these days is to effectively protect the nature and respect the law in jurisdictions where there is traditionally low incentive to obey the rules because of poor regulations and many opportunities to misuse their dominant position
Anotace česky
Účelem této studie je přispět k diskusi o tom, jak velké společnosti v zemědělsko-potravinářském odvětví čelí rostoucímu tlaku na udržitelný výkon a jak sdělují zúčastněným stranám informace týkající se udržitelnosti. K dosažení tohoto cíle používáme metodu případové studie. Analyzujeme konkrétní přístup k vykazování udržitelnosti společnosti Cargill, která má více než 150letou historii a celosvětové aktivity. Použili jsme zprávy z roku 2014 a 2018. Jádro naší analýzy spočívá v obsahové analýze textu pomocí 39 klíčových slov CSR (Cohen, 2010). Četnost klíčových slov vztahujících se ke třem aspektům sociální odpovědnosti podniků byla měřena tak, aby odhalila oblasti, které společnost považuje za nejdůležitější, a oblasti, na které upozorňuje uživatele. Abychom tuto analýzu doplnili, zkoumali jsme lingvistické rysy Cargillových zpráv o udržitelnosti využívajících program LIWC2015 a zaměřili se na čtyři rysy odhalení (analytické myšlení, vliv, autentičnost a emoční tón). Zjištění našeho výzkumu potvrzují, že dominantní společnosti v agropotravinářském podnikání reagovaly na výzvy svého sociálního prostředí a změnily svůj postoj tak, aby držely krok s aktuální fází sociálního rozvoje. Zprávy o udržitelnosti jsou zpracovány a dostatečně podrobně pokrývají všechny aspekty činnosti společnosti. Tento přístup se vyvíjel nepřetržitě, přestože jej všechny zúčastněné strany Cargill ne vždy oceňují. Hlavní omezení naší studie spočívá v metodě, která nedovolila ani s největší snahou eliminovat subjektivitu. Další omezení se týká specifik společnosti a její pozice ve světové ekonomice a také její dlouhé historie, která určovala formu a rozsah vykazování. Naše zjištění jsou však orientační a inspirující pro budoucí výzkum. Naše výsledky přispívají k debatě o formě, obsahu a vývoji vykazování udržitelnosti. Navíc naše výsledky mohou být v praxi využity vedením společnosti při navrhování jejich marketingové strategie, plánů a programů. Tvrdíme, že největší výzvou pro velké nadnárodní společnosti, jako je Cargill, je v současné době účinně chránit přírodu a dodržovat zákon v jurisdikcích, kde je tradičně nízká motivace k dodržování pravidel kvůli špatným předpisům a mnoha příležitostem zneužít své dominantní postavení.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 01:23