N_IMaK Interkulturní marketing a komunikace

Vysoká škola finanční a správní
léto 2017
Rozsah
2/1/0. 10 hodin KS/semestr. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Aleš Krejčí, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Dagmar Sieglová, M.Ed., Ph.D.
Sekce managementu a marketingu (FES, KEM) – Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Květoslava Dolejšová
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu Interkulturní marketing a komunikace je prohloubit vědomosti studentů v oblasti marketingové teorie o vliv kulturních rozdílů nebo podobností na formování efektivní marketingové strategie. Posluchač získá přehled o různých přístupech k interkulturní problematice. Dokáže objasnit prvky, faktory a bariéry interkulturní komunikace, analyzovat její praktický význam a teoreticky zdůvodnit různé aspekty vývoje kulturních odlišností. Pochopí význam jazyka pro interkulturní komunikaci, získá přehled o jazycích světa a socio-kulturních zónách. Tyto poznatky dokáže začlenit do pojmů mezinárodního marketingu. Student získá orientaci v metodách expanze na cizí trhy i adaptace jednotlivých součástí marketingového mixu v mezinárodním prostředí. Pochopí úzkou závislost marketingové komunikace, jejích forem a obsahu na národní kultuře. Dokáže vytvářet i analyzovat marketingové strategie v globalizovaném hyperkonkurenčním prostředí dnešního světa.
Osnova
 • Formu a obsah prezentací a seminářů upřesní jednotliví vyučující. 1 - PREZENTACE: Úvod do kurzu, požadavky; Definice základních pojmů: Kultura, komunikace, interkulturní komunikace, interkulturní management, interkulturní marketing, metody marketingového výzkumu. SEMINÁŘ sk. A: Osnova a požadavky kurzu. Témata semestrálních prací. Otázky a odpovědi. Cvičení. ZDROJE KE STUDIU: Průcha (2010), Světlík (2003), Machková (2009). Zdroje ke studiu v angličtině: Usunier (2013), Mooij (2005), Machková and comp. (2010). 2 - PREZENTACE: Kultury v kontaktu a kulturně-adaptační procesy. Role hodnot v interkulturní komunikaci a marketing. SEMINÁŘ sk B: Osnova a požadavky kurzu. Otázky a odpovědi. Cvičení. ZDROJE KE STUDIU: Průcha (2010), Světlík (2003), Machková (2009). Zdroje ke studiu v angličtině: Usunier (2013), Mooij (2005); Machková (kap. 2/22-39). Samostudium: Morrison & Canaway (2001); Vybrané texty na téma kulturních adaptačních procesů. 3 - PREZENTACE: Edward Hall a skryté dimenze kultury: čas, prostor, kontext. SEMINÁŘ sk A: Metodologie semestrální práce, analýza mezinárodního marketingového makroprostředí (PEST), situační analýza mikroprostředí (SWOT), identifikace konkurenčního prostředí (Porterův model), Marketingový mix. Model zainteresovaných stran (Stakeholder model). Otázky a odpovědi. Cvičení. ZDROJE KE STUDIU: Světlík (2003). Zdroje ke studiu v angličtině: Usunier (2013); Hall (1988). Mooij (2005). Samostudium: Vybrané texty E. Halla. 4 - PREZENTACE: Geert Hofstede and šest dimenzí národní kultury. Interkulturní management. SEMINÁŘ sk. B: Metodologie semestrální práce, analýza mezinárodního marketingového makroprostředí (PEST), situační analýza mikroprostředí (SWOT), identifikace konkurenčního prostředí (Porterův model). Otázky a odpovědi. Cvičení. ZDROJE KE STUDIU: Světlík (2003), Machková (2009), Průcha (2010). Zdroje ke studiu v angličtině: Usunier (2013), Mooij (2005). Samostudium: Vybrané texty na téma Geert Hofstede a dimenze kultury. 5 - PREZENTACE: Rozvoj interkulturních kompetencí: Richard Lewis, Fons Trompenaars a další dimenze národní kultury. SEMINÁŘ sk A: Formát akademického posteru. Otázky a odpovědi. Cvičení. ZDROJE KE STUDIU: Světlík (2003). Zdroje ke studiu v angličtině: Usunier (2013), Mooij (2005). F. Trompenaars homepage. http://www2.thtconsulting.com/about/people/fons-trompenaars/. Samostudium: vybrané texty Fons Trompenaarse. 6 - PREZENTACE: Mezinárodní marketing a kultura: sociálně-kulturní zóny a chování konzumentů. SEMINÁŘ sk. B: Formát akademického posteru. Otázky a odpovědi. Cvičení. ZDROJE KE STUDIU: Světlík (2003), Machková (2009). Doporučené: Wursten & Fadrhonc (2012). Zdroje ke studiu v angličtině: Usunier (2013), Mooij (2005), Samostudium: Morrison & Conaway (2011). 7 - PREZENTACE: Akomodační procesy v interkulturním marketingu: Adaptace vs. standardizace. SEMINÁŘ sk A: Analýza reklamy. Otázky a odpovědi. Cvičení. ZDROJE KE STUDIU: Světlík (2003); Doporučené: Mooij & Hofstede (2002). Zdroje ke studiu v angličtině: Usunier (2013), Mooij (2005). 8 - PREZENTACE: Role jazyka v interkulturní marketingové komunikaci. SEMINÁŘ sk. B: Analýza reklamy. Otázky a odpovědi. Cvičení. ZDROJE KE STUDIU: Průcha (2010), Světlík (2003). Doporučené: Webinář: Tiefenbacher-Hudson & Gengler (2012) http://www.youtube.com/watch?v=5W3cm_yMJ3o). Zdroje ke studiu v angličtině: Usunier (2013). 9 - PREZENTACE: Komunikační model: mluvní akty v interkulturní marketingové komunikaci SEMINÁŘ sk. A: Fair vs. Free trade: Model zaitersovaných stran. Otázky a odpovědi. Cvičení. ZDROJE KE STUDIU: Světlík (2003), Průcha (2010). Zdroje ke studiu v angličtině: Mooij (2005), Morrison, Conaway & Borden (1994), Morrison & Conaway (2011). 10 - PREZENTACE: Strategie vstupu na cizí trh. Analýza mezinárodního marketingového makroprostředí (PEST), situační analýzy mikroprostředí a vnitřního prostředí firmy (SWOT), identifikace konkurenčního prostředí (Porterův model). 11 - PREZENTACE: Etické otázky v mezinárodním marketing: Formy vstupu na mezinárodní trhy. SEMINÁŘ sk. B: Fair vs. Free trade: Model zaitersovaných stran. Otázky a odpovědi. Cvičení. ZDROJE KE STUDIU: Machková (2009), Světlík (2003). Doporučené: Malířová & spol. (2012). Zdroje ke studiu v angličtině: McKinley (kap. 1, 2, 3); Mooij (2005). 12 - PREZENTACE: Výstava a prezentace semestrálních projektů.
Literatura
  povinná literatura
 • Průcha J.: Interkulturní komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3069-1
 • Světlík, J.: Marketing pro evropský trh. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0422-6
 • Machková H.: Mezinárodní marketing. 3. vyd., Grada Publishing, Praha 2009. ISBN 978-80-247-2986-2
 • Hall, E. T. The silent language in overseas business. In Baker, J. C., Ryans, J. K. & Howard, D., G. International Business Classics. Massachussetts: Lexington Books, 1998, pp. 89-102.
 • Wursten H., Fadrhonc T. International marketing and culture. Itim international. 2012
 • de Mooij M., Hofstede G. Convergence and Divergence in customer behavior. Journal of Retailing 78, 2002, pp. 61-69.
 • Lewis, R.D. & Gates, M. (2006). Leading Across Cultures. The HRDirector, December 06, Issue 31
 • Christa Tiefenbacher-Hudson & Sandra Gengler. 2012. Taken by Your Word: Marketing Communications in a Multicultural, Multilingual World. Twin Cities Business (webinar), http://www.youtube.com/watch?v=5W3cm_yMJ3o
  doporučená literatura
 • Sieglová, D. (2016). Intercultural Marketing and Communication. Handbook (unpublished).
 • Usunier, J.-C., Lee, J.A. Marketing Accross Cultures. Paerson Education Ltd., 2013, 6th edition. ISBN 978-0-273-75773-3
 • Ethics in marketing and communications [electronicresource] : towards a globalperspective / edited by Mary M. McKinley. New York: PalgraveMacmillan, 2012.
 • Mooij, M. Global Marketing and Advertising: Understanding cultural paradoxes. London: SAGE Publications, 2005. ISBN 978-1412970419
 • Morrison, T., Conaway, W. Kiss, Bow, or Shake Hands, Sales and Marketing: The Essential Cultural Guide? From Presentations and Promotions to Communicating and Closing. Holbrook, Massachusetts: Bob Adams, Inc, 2011
 • Machková H., P. Král a M. Lhotáková. International marketing: theory, practices and new trends. Vyd. 1. Praha: Economica, 2010. ISBN 978-802-4516-431.
 • Brunet-Thornton, R.: Introduction to cross-cultural management: theory and practice. Praha: Oeconomica, 2010
 • Mühlbacher H., Leihs H., Dahringer L. International marketing: A global perspective. 3rd ed. London: Thomson Learning, 2006, pp. 178-220. ISBN 978-184-4801-329.
 • Petříková, R.: Lidé v procesech řízení: (multikulturní dimenze podnikání). Praha: Professional Publishing, 2007
 • Pikhart, M.: Interkulturní komunikace v globálním obchodě: perspektiva interkulturního managementu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012
Výukové metody
V prezenční formě studia je obsahem všech témat teoretický výklad pedagoga doprovázený ukázkami marketingové komunikační praxe. Minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%. V kombinované formě studia je obsahem konzultací komentovaný průvodce tématikou předmětu podle Studijní opory – s akcentem na znalost literatury a samostudium. Na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia je minimální povinná účast 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Formu a téma písemných prací určí vyučující. Za splnění písemných úkolů je udělován zápočet. Ke zkoušce je připuštěn pouze student, který už obdržel zápočet. Formu zkoušky (ústní, písemná) určí vyučující.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2017/N_IMaK