N_DSeVS Diplomový seminář

Vysoká škola finanční a správní
léto 2010
Rozsah
0/0/1. 6hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. (cvičící)
Ing. Otto Kechner (cvičící)
Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. (cvičící)
PaedDr. Václav Netolický (cvičící)
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS, KRRVS) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Pavlína Ondrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DSeVS/semVPH: každou sudou středu 8:45–9:29 S34, každou sudou středu 9:30–10:15 S34, V. Čechák
N_DSeVS/uVPH: Út 16. 2. 19:15–20:45 S21, Út 2. 3. 14:00–15:30 S21, Út 16. 3. 17:30–19:00 S21, V. Čechák
N_DSeVS/vVMO: Pá 12. 2. 13:45–15:15 M24, Pá 12. 3. 15:30–17:00 M24, Pá 26. 3. 13:45–15:15 M24, V. Netolický
N_DSeVS/vV2PH: Pá 12. 2. 13:45–15:15 S35, Pá 26. 2. 15:30–17:00 S35, Pá 12. 3. 15:30–17:00 S35, O. Kechner
N_DSeVS/vV3PH: Pá 12. 2. 15:30–17:00 S36, Pá 26. 2. 17:15–18:45 S36, Pá 12. 3. 13:45–15:15 S36, K. Lacina
Předpoklady
Žádné zvláštní předpoklady nejsou předepsány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům seminární formou odbornou podporu a průpravu ke kvalitnímu vypracování diplomové práce. Zároveň je cílem uvést studenty do problematiky vědecké práce a seznámit je s pravidly, postupy a technikou tvorby odborných kvalifikačních textů na úrovni nezbytné pro magisterský (inženýrský) terciární stupeň vzdělání. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět procesu zpracování závěrečné práce. Student dokáže vypracovat Zadání Diplomové práce (DP) i Úvod DP a dokáže aktivně využívat informace o postupech vědecké práce. Na základě nabytých znalostí student dokáže pokračovat v tvorbě DP.
Osnova
  • Tato osnova je určena jak pro prezenční studium, tak i pro kombinované studium a je součástí metodického listu. (ML). Obsah přednášek / řízených konzultací: 1. Význam DP a požadavky na odbornou úroveň DP. Postup při výběru témat DP. (využití studijních znalostí a vědomostí při volbě tématu DP) 2. Metodika zpracování Zadání DP včetně Osnovy, Literatury (pramenů) a Plánu konzultací s vedoucím práce (VP). Spolupráce s VP při vypracování Zadání, Úvodu a dalších částí DP v průběhu navazujících předmětů Diplomový projekt 1 a 2. 3. Metody vědecké práce a jejich výběr pro zpracování závěrečné práce. Hypotéza a řešení problému. Tvorba, stylizace a úprava odborného textu 4. Obsah a struktura textu DP. Obsah a metodika vypracování Úvodu DP. 5. Formální podoba DP, práce se šablonou DP včetně využívání textového softwaru. Etika vědecké práce a práce s prameny. Autorská práva a plagiátorství. Možnosti Informačního systému VSFS a jejich využití při zpracování a odevzdání DP. Prezentace interních norem VŠFS. 6. Zpracování teoreticko-metodologické části DP. Zpracování Aplikační části DP. Tvorba Abstraktu. Obsah a metodika vypracování Závěru DP. Požadavky na zakončení v navazujících předmětech N_DP_1 a N_DP_2. Průběh oponentního řízení a obhajoby DP.
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů v prezenčním studiu a řízených skupinových konzultací v kombinovaném studiu. Rozsah povinné účasti ve výuce - Minimální povinná účast na seminářích, v prezenční formě studia je 80%, v kombinované formě studia je 50%. Studentům, kteří nesplní výše uvedený povinný rozsah účasti, budou vyučujícím zadány dodatečné studijní povinnosti nad rámec obvyklého rozsahu, v míře, která umožní prokázat požadované znalosti daného předmětu.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem na základě předložení schváleného Zadání DP a dále odevzdání návrhu Titulního listu DP, základních Klíčových slov; návrhu Obsahu DP minimálně v rozsahu Zadání DP; základního textu Úvodu DP (ve struktuře šablony DP na 3 – 4 normostrany) a Seznamu literatury minimálně v rozsahu zadání DP.
Informace učitele
povinná literatura Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 9 / 2009. Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce v akademickém roce 2009/2010. 1.10.2009. Praha : VŠFS, o.p.s., 2009. Rozhodnutí rektorky č. 60/2009. Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. 25.3.2009. Praha : VŠFS, o.p.s., 2009. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. 1.10.2009. Praha : VŠFS, o.p.s., 2009. TICHÝ, J., NETOLICKÝ, V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. (Studijní materiály IS VŠFS). Vyd. první. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 2009. 219 s. ISBN 978-80-7408-001-2. doporučená literatura ČÍRTEK, P., KAŠÍK, M., Marketingová komunikace podniku s médii – I (Základy tvorby psaných projevů) Praha : Eupress, 2008. 113 s. ISBN 978-80-7408-008-1. ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Dotisk 1. vydání. Praha : Leda, 2002. 256 s. ISBN 80-85927-69-1. GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6. HOLOUŠOVÁ, D., a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. 110 s. ISBN 80-7067-841-0. ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7. ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5. VYMĚTAL, J., VÁCHOVÁ. M. Úvod do studia odborné literatury. Praha : Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. ZICH, F. Úvod do sociologického výzkumu. Praha : Eupress, 2006. 116 s. ISBN 80-86754-19-7.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.