N_DSeVS Diplomový seminář VS

Vysoká škola finanční a správní
léto 2016
Rozsah
0/1. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. (cvičící)
Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Václav Netolický (cvičící), PaedDr. Václav Netolický (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS, KRRVS) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DSeVS/cVMO: každé sudé úterý 12:15–12:59 M25, každé sudé úterý 13:00–13:45 M25, V. Netolický
N_DSeVS/vVMO: Pá 26. 2. 12:00–13:30 M26, Pá 11. 3. 12:00–13:30 M26, Pá 22. 4. 12:00–13:30 M26, V. Netolický
N_DSeVS/vVPH: Pá 19. 2. 15:30–17:00 S13, Pá 4. 3. 13:45–15:15 S13, Pá 18. 3. 15:30–17:00 S13, V. Čechák
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student po absolvování kurzu je schopen vypracovat závěrečnou práci v souladu s metodickými pokyny VŠFS a se zásadami etiky tvůrčí práce. Bude připraven obhájit tuto práci před komisí státní závěrečné zkoušky.
Osnova
 • 1. Význam, struktura, téma a pravidla vypracování diplomové práce (DP).
 • 2. Zadání DP - struktura a obsah textu, forma zpracování literárních zdrojů, termíny odevzdání.
 • 3. Předmět, cíl a metody vědecké práce a jejich aplikace při tvorbě diplomové práce, formulace hypotéz.
 • 4. Struktura kapitoly Úvod, použité zásady zpracování.
 • 5. Textová část, rozsah, normostrana, struktura textu a jeho členění.
 • 6. Závěr diplomové práce, souhrn dosažených výsledků, vyhodnocení splnění stanoveného cíle.
 • 7. Prameny a informační zdroje, jejich vyhledáván, studium a zpracování odborných textů, formy odkazů a citace použitých informačních zdrojů.
 • 8. Formální podoba DP - práce se šablonou, písmo, obsah diplomové práce, popis desek.
 • 9. Grafické prvky - začlenění do diplomové práce a jejich identifikace, přílohy.
 • 10. Etika tvůrčí práce, shoda s jinými dokumenty, plagiát.
 • 11. Záměr diplomové práce - obsah a forma.
 • 12. Postup při odevzdání diplomové práce, tisk a formy vazby, obhajoba práce, vypracování prezentace.
Literatura
  povinná literatura
 • Náhradní obsah: Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty 2. roč. Bc. studia (B14) a 1. roč. NMgr. studia (N14) platná pro AR 2014/2015 a 2015/2016. Praha: VŠFS, 2015
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele
 • Náhradní obsah: Nápověda pro práci se Šablonou bakalářské/diplomové práce. Praha: VŠFS 2014.
  doporučená literatura
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
  neurčeno
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
 • CHRÁSKOVÁ, Marie, Rostislav KRUŠÍNSKÝ a Jan MICHALÍK. Metodologické aspekty tvorby závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 152 s. ISBN 978-80-244-3679-1.
 • STEHLÍKOVÁ, Beáta et al. Metodologie výzkumu a statistická inference = Research methodology and statistical interference: monografie - metodika. 1. vydání. Brno: Mendelova lesnická a zemědělská univerzita, 2009. 270 s. ISBN 978-80-7375-362-7.
 • PÁNA, Lubomír a Miroslav SOMR. Metodologie a metody výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. 164 s. ISBN 978-80-86708-52-2.
 • KOLKA, Milan, Ivona PAVLÍČKOVÁ a Miloš Večeřa. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 2., dopl. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 297 s. ISBN 978-80-210-5463-9.
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
Výukové metody
Semináře v  prezenční formě studia, řízené skupinové konzultace v  kombinované formě studia. Minimální povinná účast na seminářích v  prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v  kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem na základě předložení Zadání diplomové práce Záměru diplomové práce. Vedení fakulty může stanovit další podmínky pro udělení zápočtu. Zápočet uděluje výhradně pedagog vyučující předmět, nikoliv vedoucí diplomové práce.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
Podmínkou pro udělení zápočtu - odevzdané Zadání a Záměr diplomové práce musí být schválené vedoucím bakalářské práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.