ŘÍHOVÁ, Lenka. Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2017, Neuveden, č. 2, s. 14-21. ISSN 1802-5854.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu
Název česky Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu
Název anglicky Return on collection of taxes on income self-employed persons from the state's perspective
Autoři ŘÍHOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Fórum sociální politiky, Praha, VÚPSV, 2017, 1802-5854.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000230
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky OSVČ; daň z příjmů; výdaje státního rozpočtu; příjmy státního rozpočtu
Klíčová slova anglicky Self-employed; income tax expenses of the state budget; state budget revenues
Štítky AR 2016-2017, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 10:34.
Anotace
Cílem práce je vyčíslení výdajů státu na výběr daní z příjmů OSVČ, tedy výdajů finančních úřadů spojených s inkasem této daně a jejich porovnání s příjmy státu z činnosti těchto subjektů a zjištění návratnosti výdajů na výběr daní z příjmů OSVČ z makroekonomického hlediska. Druhým, navazujícím cílem je poukázat na alarmující situaci vysokého podílu OSVČ na ekonomicky aktivním obyvatelstvu pomocí výpočtu změny příjmů a výdajů státu při snížení tohoto podílu na úroveň v ekonomicky silných zemích, a to za stávajícího daňového systému, včetně predikce tohoto vývoje v letech 2016–2020. Ve sledovaném období let 2011 až 2015 bylo zjištěno, že výdaje na výběr daní z příjmů OSVČ mají rostoucí charakter, přičemž v roce 2014 výdaje na výběr daní z příjmů OSVČ převyšovaly inkasovanou daň z příjmů. Toto zjištění částečně potvrzuje výchozí hypotézu, že výdaje státního rozpočtu na inkaso daní OSVČ převyšují výši inkasované daně z příjmů. Přehlédnout ovšem nelze ani další výdaje spojené s činností OSVČ, jako jsou například výdaje na živnostenské úřady či Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Kalkulací se prokázalo, že snížení podílu OSVČ na ekonomicky aktivním obyvatelstvu na úroveň EU-15 a jejich zaměstnání by pokrylo náklady na výběr daní z příjmů OSVČ, ale zároveň nezvýšilo výdaje na jejich výběr. Pouhé snížení podílu OSVČ na ekonomicky aktivním obyvatelstvu o 7 p.b. a jejich transformace do pracovněprávního vztahu by zvýšila příjmy státu o více než 2,5 mld. Kč, což je aktuální výše inkasované daně z příjmů všech OSVČ v České republice.
Anotace anglicky
The aim of the article is quantification of state spending on the selection of income tax of self-employed, i.e. expenditure of financial authorities associated with the collection of taxes and their comparison with the state's income from these entities' activities and determine your return on expenditure on collection of taxes on income self-employed from a macroeconomic perspective. A second, follow-up aims to highlight the alarming situation, the high proportion of self-employed economically active population by calculating the change in the revenue and expenditure of the state in reducing this ratio to the level of economically powerful countries, under the current tax system, including the prediction of this development in the years 2016 - 2020. In the reporting period 2011-2015, it was found that spending on collection of taxes on income self-employed have a growing character while 2014 expenses on collection of taxes on income self-employed exceeded the collected income tax. This finding partly confirms the initial hypothesis that the state budget expenditures for the self-employed tax collection exceed the amount of income tax collected. However, we cannot overlook other expenses associated with the activities of the self-employed, such as spending on trade authorities and the Ministry of Labour and Social Affairs. Calculations showed that reducing the share of self-employed persons in the economically active population in the EU-15 level and their work would cover the cost of collecting taxes on income self-employed, but did not increase spending on their selection. Merely reducing the share of self-employed economically active population of 7 percentage point and their transformation into an employment relationship would increase state revenues by more than 2.5 billion. CZK, which is the actual amount of income tax, collected all the self-employed in the Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 17:28