MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Systémový přístup k vědeckému zkoumání v informatice. Acta Informatica Pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 60-68. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.99.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Systémový přístup k vědeckému zkoumání v informatice
Název česky Systémový přístup k vědeckému zkoumání v informatice
Název anglicky Systems Approach to Scientific Investigation in Informatics
Autoři MILDEOVÁ, Stanislava (203 Česká republika, garant, domácí) a Martin DALIHOD (203 Česká republika).
Vydání Acta Informatica Pragensia, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, 1805-4951.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000250
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.aip.99
Klíčová slova česky Věda; systémový přístup; informatika; systémová dynamika; model
Klíčová slova anglicky Science; Systems approach; Informatics; System dynamics; Model
Štítky AR 2016-2017, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 11:32.
Anotace
Úroveň rozvoje informatiky je kauzálně spjata s úrovní vědeckého vývoje v oblasti. Úspěšná vědecká práce je založena nejen na investigativním stylu myšlení, znamená myslet v souvislostech a vidět kontext řešeného výzkumného problému – umět aplikovat systémové přístupy. Mezi systémové přístupy patří disciplína Systémová dynamika; komunita praktikující Systémovou dynamiku se stala nejsilnější školou systémových přístupů s mnoha členy z akademického prostředí i z reálné praxe. Cílem článku je ukázat možnosti modelů systémové dynamiky jako vhodných nástrojů pro podporu systémového přístupu k vědeckému zkoumání v informatice. Multidisciplinární a kvantitativní pojetí, které je pro Systémovou dynamiku typické, je dle autorů vhodné k systémovému řešení složitých problémů současné informatické praxe. Provedená rešeršní činnost a zkoumání principů Systémové dynamiky včetně etap tvorby jejích modelů tyto autorské argumentace potvrzují.
Anotace anglicky
The level of informatics development is causally linked to the level of scientific development in the area. Successful scientific work is based not only on the investigative style of thinking, but it also means to think in context and to see the whole setting of the solved research problem – to be able to apply system approaches. System approaches include System Dynamics; a community practicing system dynamics has become the strongest school of system approach with many members of the academic environment as well as from real life practice. The aim of the article is to show the possibilities of system dynamics models as appropriate tools to support system approach to scientific research in informatics. The multidisciplinary and quantitative concepts that are typical of System Dynamics are, according to the authors, suitable for systemic solution of the complex problems of current IT practice. Conducted research and examining the principles of system dynamics including the stages of creation of its models confirm these author's arguments.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 17:12