CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales. Spain: Universidad Rey Juan Carlos, 2020, roč. 8, č. 1, s. 103-110. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self
Název česky Znovu potvrzující identitu prostřednictvím obrázků. Komodifikace lluze v současné prezentaci sebe sama
Autoři CIRKLOVÁ, Jitka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání methaodos.revista de ciencias sociales, Spain, Universidad Rey Juan Carlos, 2020, 2340-8413.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50400 5.4 Sociology
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Celý text článku
Kód RIV RIV/04274644:_____/20:#0000623
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.17502/m.rcs.v8i1.351
UT WoS 000530916600009
Klíčová slova česky komodifikace identity, spotřebitelská kultura, marketing, masová estetika, portrétní fotografie, komodifikace dědictví
Klíčová slova anglicky commodification of identity; consumer culture; marketing; mass aesthetic; portrait photography; commodification of heritage.
Štítky AR 2019-2020, odmeny_2021, RIV_2021, unor_2020_o, xJ3, xJ3_překvalifikování, časopis_WoS
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 7. 4. 2021 08:37.
Anotace
In this paper, the construction of an ideal image of the self will be discussed within the theoretical framework of “Representation”. Drawing more on Hall’s concept of representation I would like to concentrate on the practices of “stereotyping”, drawing out the links between representation and stereotype that are closely connected with the production of mass culture, consumerism, institutions, and social media. Photos from galleries and museums and heritage locations taken and shared on social media can be understood as a commodified presentation of the tourist experience of an attractive location that has come into existence in order to narrate an ideal trip. After a picture is shared on social networks, the process of the commodification of an illusion starts - an illusion that was shared and presented as a personal authentic proof of the visit to the location and experiencing a unique moment. Often one particular image from a museum is massively reproduced and becomes a form of an ideal souvenir or a goal of travel. The connection of the centrality of the location captured in images, stereotyping, and identity is crucial in this research. The aim of this text is to understand the current trends of enhancing identity via creating and consuming images and portraits. It also aims to address the changing patterns and techniques of visual self-presentation, pointing out shared cultural values that are becoming certain global standards and institutionalized conventions of the personal and professional commercial photography.
Anotace česky
V této práci bude diskutována konstrukce ideálního obrazu sebe sama v teoretickém rámci „Reprezentace“. Pokud se budu více zabývat Hallovým konceptem reprezentace, rád bych se soustředil na praktiky „stereotypizace“, vykreslování vazeb mezi reprezentací a stereotypy, které úzce souvisejí s produkcí masové kultury, konzumerismu, institucí a sociálních médií. Fotografie z galerií a muzeí a historických památek pořízených a sdílených na sociálních médiích lze chápat jako komoditní prezentaci turistického zážitku atraktivní lokality, která vznikla za účelem vyprávění ideální cesty. Po sdílení obrázku na sociálních sítích začíná proces komodifikace iluze - iluze, která byla sdílena a prezentována jako osobní autentický důkaz návštěvy místa a prožívání jedinečného okamžiku. Jeden konkrétní obraz z muzea je často masivně reprodukován a stává se formou ideálního suvenýru nebo cíle cestování. V tomto výzkumu je klíčové spojení centrálnosti místa zachyceného v obrazech, stereotypy a identita. Cílem tohoto textu je porozumět současným trendům zvyšování identity vytvářením a spotřebou obrázků a portrétů. Jeho cílem je také řešit měnící se vzorce a techniky vizuální sebeprezentace, poukazovat na sdílené kulturní hodnoty, které se stávají určitými globálními standardy a institucionalizovanými konvencemi osobní a profesionální komerční fotografie.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 00:22