Informační systém VŠFS
ROUBAL, Ondřej. Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 558-566. ISBN 978-80-572-0107-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society
Název česky Spotřební kultura hojnosti – ambivalence života ve společnosti blahobytu
Autoři ROUBAL, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Trnava (Slovakia), MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0" od s. 558-566, 9 s. 2020.
Nakladatel Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/20:#0000724
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-572-0107-6
ISSN 2729-7527
UT WoS 000656125300053
Klíčová slova česky ambivalence, blahobyt, spotřební kultura, spotřebitelské rozhodování, problém volby
Klíčová slova anglicky ambivalence; affluence; consumer culture; consumer decision-making; problem of choice
Štítky AR 2020-2021, odmeny_2021, odmeny_2022, RIV_2022, xD1, xD1_překvalifikování, xD2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Pavlína Ondrová, učo 17661. Změněno: 21. 3. 2022 13:00.
Anotace
Theories of consumer culture are increasingly focusing on the unprecedented extension of choice opportunities in the product range. In the ever-increasing abundance of consumer elections, consumer culture is a defining feature of prosperity, a manifestation of the strengthening of individual freedoms and the democratisation of consumerism. The aim of the study is to disrupt the stereotypically accepted perspective of producers, sellers and consumers themselves, that the consumer culture of abundance is a problem-free concept that linearly contributes to the positive effects of all market entities. This situation is characteristic in that its ambivalent nature is reflected only rarely. In many cases, it causes contradictory and conflicting effects in the lives of consumers, exposed to the confusing and diverse terrain of the plurality of consumer choices. The expansion of consumer decision-making possibilities creates an unpleasant pressure on consumers to take responsibility for the making their own decisions for their consequences. The consumer culture of abundance fundamentally complicates the decision-making and implementation of consumer choices. We present arguments here that the consumer culture of abundance makes decision-making act fundamentally problematic. We describe and explain the three main factors that have a negative effect on the psychological level of consumer decision-making. Firstly, there is the problem of processing and evaluating available information, secondly, the growth of consumer aspirations and thirdly, the effect of hedonistic adaptation.
Anotace česky
Teorie spotřební kultury stále více zaměřují pozornost na oblast bezprecedentní extenze příležitostí volby v nabídce produktů. Spotřební kultura je v podmínkách stále rostoucí hojnosti spotřebitelských voleb definičním znakem blahobytu, projevem zesilování individuálních svobod a demokratizace konzumenství. Cílem studie je narušit stereotypně akceptovanou perspektivu výrobců, prodejců i samotných spotřebitelů, že spotřební kultura hojnosti reprezentuje bezproblémovou instituci, lineárně přispívající k pozitivním efektům všech aktérů trhu. Tato situace se totiž vyznačuje jen málo reflektovanou ambivalentní podstatou. Vyvolává totiž v řadě případů rozporuplné a konfliktní efekty v životě spotřebitelů, vystavených nepřehlednému a rozmanitému terénu plurality spotřebitelských voleb. Expanze možností spotřebitelského rozhodování vytváří na spotřebitele nepříjemný tlak zodpovědnosti za realizaci a důsledky vlastních rozhodnutí. Spotřební kultura hojnosti zásadně komplikuje rozhodování a realizaci spotřebitelských voleb. Předkládáme zde argumenty, že spotřební kultura hojnosti zásadně problematizuje akty rozhodování. Popisujeme a vysvětlujeme zde tři hlavní faktory působící negativně v psychologické rovině spotřebitelského rozhodování. Za prvé jde problém zpracování a vyhodnocení dostupných informací, za druhé růst konzumních aspirací a za třetí efekt hédonistické adaptace. Teorie spotřební kultury stále více zaměřují pozornost na oblast bezprecedentní extenze příležitostí volby v nabídce produktů. Spotřební kultura je v podmínkách stále rostoucí hojnosti spotřebitelských voleb definičním znakem blahobytu, projevem zesilování individuálních svobod a demokratizace konzumenství. Cílem studie je narušit stereotypně akceptovanou perspektivu výrobců, prodejců i samotných spotřebitelů, že spotřební kultura hojnosti reprezentuje bezproblémovou instituci, lineárně přispívající k pozitivním efektům všech aktérů trhu. Tato situace se totiž vyznačuje jen málo reflektovanou ambivalentní podstatou. Vyvolává totiž v řadě případů rozporuplné a konfliktní efekty v životě spotřebitelů, vystavených nepřehlednému a rozmanitému terénu plurality spotřebitelských voleb. Expanze možností spotřebitelského rozhodování vytváří na spotřebitele nepříjemný tlak zodpovědnosti za realizaci a důsledky vlastních rozhodnutí. Spotřební kultura hojnosti zásadně komplikuje rozhodování a realizaci spotřebitelských voleb. Předkládáme zde argumenty, že spotřební kultura hojnosti zásadně problematizuje akty rozhodování. Popisujeme a vysvětlujeme zde tři hlavní faktory působící negativně v psychologické rovině spotřebitelského rozhodování. Za prvé jde problém zpracování a vyhodnocení dostupných informací, za druhé růst konzumních aspirací a za třetí efekt hédonistické adaptace.
Zobrazeno: 18. 8. 2022 17:55