PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ a Monika KROŠLÁKOVÁ. Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of their Futher Development. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 306-322. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.25.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of their Futher Development
Název česky Diverzifikace exportních území rodinných podniků jako nástroj jejich dalšího rozvoje
Autoři PETRŮ, Naděžda (203 Česká republika, garant, domácí), Andrea TOMÁŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Monika KROŠLÁKOVÁ (703 Slovensko).
Vydání Problems and Perspectives in Management, Sumy (Ukraine), LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” 2019, 1727-7051.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Ukrajina
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/19:#0000500
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.25
Klíčová slova česky obchod export konkurenceschopnost internacionalizace podpora exportu diverzifikace exportního teritoria podnikání export export konkurenceschopnost internacionalizace podpora exportu diverzifikace exportního území
Klíčová slova anglicky business; export; competitiveness; internationalization; support of export; diversification of export territory
Štítky AR 2019-2020, RIV_2020, unor_2020_o, xJ3, časopis_SCOPUS
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 27. 4. 2020 08:23.
Anotace
Family businesses are the largest global source of jobs in the private sector. This sector is an essential prerequisite for the full-fledged integration of any economy into the global economic space. For the Czech economy, the importance of foreign trade is increasing, and is dependent on the capabilities of companies to expand to foreign markets. The goal of this article is to identify whether family businesses operate solely on a regional basis or whether they are diversifying their export territory in relation to the involvement of the generation of successors, and to demonstrate a correlation between the structure of the industry and export destinations. A secondary goal is to discuss the demand mechanisms for SMEs oriented toward export. The scientific hypotheses defined are focused on demonstrating a dependency between the diversification of export territories and the involvement of the generation of successors in the management of the company. Ahe authors have demonstrated that family businesses managed by the first generation of founders export primarily to the territories of Slovakia, Germany, and the EU. Companies where the next generation contributes to management diversify territorial risk and also export outside the EU countries. A significant correlation was also demonstrated between the structure of the industry and the diversification of export. The uniqueness of this article lies in the topicality of the real transition of Czech family businesses to the next generation, which carries out foreign trade to promote the further development and sustainability of the family business for future generations.
Anotace česky
Rodinné podniky jsou největším globálním zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru. Toto odvětví je nezbytným předpokladem pro plnohodnotnou integraci jakékoli ekonomiky do globálního ekonomického prostoru. Pro českou ekonomiku roste význam zahraničního obchodu a závisí na schopnostech podniků expandovat na zahraniční trhy. Cílem tohoto článku je zjistit, zda rodinné podniky fungují pouze na regionálním základě nebo zda diverzifikují své exportní území ve vztahu k zapojení generace nástupců, a prokázat korelaci mezi strukturou průmyslu a vývozními destinací . Sekundárním cílem je projednat mechanismy poptávky pro MSP orientované na export. Definované vědecké hypotézy jsou zaměřeny na prokázání závislosti mezi diverzifikací exportních teritorií a zapojením generace nástupců do řízení společnosti. Autoři ukázali, že rodinné podniky řízené první generací zakladatelů exportují především na území Slovenska, Německa a EU. Společnosti, kde příští generace přispívá k řízení, diverzifikují územní riziko a také exportují mimo země EU. Rovněž byla prokázána významná korelace mezi strukturou průmyslu a diverzifikací vývozu. Jedinečnost tohoto článku spočívá v aktuálnosti skutečného přechodu českých rodinných podniků na další generaci, která realizuje zahraniční obchod na podporu dalšího rozvoje a udržitelnosti rodinného podnikání pro budoucí generace.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 03:16