VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. THEORETICAL REFLECTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF PRODUCTIVE SERVICES AND SOCIAL PRAXIS. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2018, roč. 2018, č. 12, s. 52-63. ISSN 1314-7242.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název THEORETICAL REFLECTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF PRODUCTIVE SERVICES AND SOCIAL PRAXIS
Název česky Teoretická reflexe vztahu mezi teorií produktivních služeb a sociální praxí
Autoři VALENČÍK, Radim (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr WAWROSZ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Economy & Business, Burgas, Bulgaria, International Scientific Publications, 2018, 1314-7242.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50201 Economic Theory
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/18:#0000555
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky teorie, praxe, lidský kapitál, průmysl 4.0, produktivní služby
Klíčová slova anglicky theory; practice; human capital; industry 4.0; productive services
Štítky AR 2019-2020, RIV_2020, unor_2020_o, unor_o, xJ6
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 9. 4. 2020 09:50.
Anotace
It can be very often found in the field of social sciences an opinion that theory should only solve the question “how it would be” or “what optimal situation or solution is” and it should not take into account why praxis or reality is different than theory expect. Sometimes, when theory suggest some solution or approach and it is not realized, representatives of theory think that theory succeed its task but praxis (reality) does not consider theoretical conclusion. If a science (theory) ignores the topic of relationships between theory and praxis it offers results that science has small chance to help to solve practical problems. Our article shows that theory researching society should not stop its research by telling how results should like but the theory can and should analyze all links that connect theory with praxis. If a theory uses this approach it is more able to influence reality. We concentrate especially on the sector of productive services, it means services oriented on the development and preservation of human capital. We describe how theory can contribute to the development of the sector to be decisive part of the economy, we further define obstacles preventing to achieve this aim. The concentration of the sector of productive services help us analyze which condition must a science researching society fulfill to be real science and to be able not only describe reality but also influence it and to enforce its conclusion into praxis. Such science must include to its methodology knowledge about its history, successes and failures, about possibilities and problems connected with realization of its theoretical approaches.
Anotace česky
V oblasti sociálních věd lze velmi často nalézt názor, že teorie by měla řešit pouze otázku „jak by to bylo“ nebo „jaká je optimální situace nebo řešení“ a nemělo by se brát v úvahu, proč se praxe nebo realita liší od skutečnosti teorie očekávat. Někdy, když teorie navrhne nějaké řešení nebo přístup a není to realizováno, si zástupci teorie myslí, že teorie uspěla ve svém úkolu, ale praxe (realita) nebere v úvahu teoretický závěr. Pokud věda (teorie) ignoruje téma vztahů mezi teorií a praxí, nabízí výsledky, že věda má malou šanci pomoci vyřešit praktické problémy. Náš článek ukazuje, že společnost, která zkoumá teorii, by neměla zastavit svůj výzkum tím, že řekne, jak by se výsledky měly líbit, ale teorie může a měla by analyzovat všechna spojení, která spojují teorii s praxí. Pokud teorie používá tento přístup, je více schopna ovlivnit realitu. Soustředíme se zejména na sektor produktivních služeb, tj. Služby zaměřené na rozvoj a zachování lidského kapitálu. Popisujeme, jak může teorie přispět k rozvoji sektoru, aby se stala rozhodující součástí ekonomiky, dále definujeme překážky, které brání dosažení tohoto cíle. Koncentrace sektoru produktivních služeb nám pomáhá analyzovat, jaké podmínky musí vědecká výzkumná společnost splnit, aby byla skutečnou vědou a byla schopna nejen popsat realitu, ale také ji ovlivnit a prosadit její závěr do praxe. Tato věda musí zahrnout do své metodologie znalosti o své historii, úspěších a neúspěchech, o možnostech a problémech spojených s realizací svých teoretických přístupů.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2021 09:02