Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. BOROS, E., Ondřej ČEPEK a V. GURVICH. . Total tightness implies Nash-solvability for three-person gane forms. Discrete Mathematics, Elsevier Science, 2012, Vol. 312, Issue 1, s. pp. 1436-1443. ISSN 0012-365X.
 2. SCHLOSSBERGER, Otakar. Aktivní účast. In Platební služby on-line v EU, praktické aplikační problémy elektronických platebních prostředků. 2012.
 3. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In 116. Zasedání České konference rektorů. 2012.
 4. SCHRÁNIL, Pavel. Aktivní účast. In Otázky interního auditu. 2012.
 5. ULRYCHOVÁ, Eva. Aktivní účast na semináři. In Doktorandské odpoledne. 2012.
 6. KLIČKA, Pavel. Alternativní marketingové kampaně. In PhDr. Dana Petranová. Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - II. časť: sekcia marketingovej komunikácie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. s. 96-103, 7 s. ISBN 978-80-8105-384-9.
 7. PAVLŮ, Dušan. Analýza: Firmy chtějí být aktivní v komunikaci. Strategie, Praha, 2012, č. 5, s. 70-71. ISSN 1210-3756.
 8. ZICH, František. Analýza imigrace a integrace cizinců v Ústeckém kraji. Recenze knihy Kuchař, P., Balek, P. Integrace cizinců. Případ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, FSE UJEP, 2011. 110 s. ISBN 978-80-7414-435-6. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2012, roč. 6, č. 2, s. 28-29. ISSN 1802-5854.
 9. PETROVÁ, Iva. Anketa magistři VŠFS 2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 96 s.
 10. ZICH, František a Ondřej ROUBAL. Anketa zaměstnanců VŠFS 2012. Závěrečná zpráva z interního projektu Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS (studenti, absolventi, zaměstnanci). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 120 s.
 11. LACINA, Karel. Aplikace manažerských zásad v soudobé regionální veřejné správě. In Sborník XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. s. 554-563, 9 s. ISBN 978-80-261-0094-2.
 12. ULRYCHOVÁ, Eva. Aplikační příklady v základní literatuře pro kurz matematiky na VŠE. In Bečvář, J., Bečvářová, M. (ed.). Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky a matematiky MFF UK, 2012. s. 296-272, 3 s. ISBN 978-80-7378-208-5.
 13. NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 2 (MS Office 2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 128 s. ISBN 978-80-7408-064-7.
 14. TICHÝ, Jaromír. Approaches of methodology of science to the issues of education financing. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012. Sborník konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. 9 s. ISBN 978-80-905243-0-9.
 15. TEPLÍK, Tomáš. Arabské jaro 2011 – Naděje na demokratický vývoj nebo vážný rizikový faktor? In Bezpečnostné fórum 2012. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2012. s. 779-799, 20 s. ISBN 978-80-557-0332-9.
 16. VOSTATEK, Jaroslav. Are EU's social cohesion objectives at odds with its tax policy? A critical look at tax competition in Central and Eastern Europe. In Seminář Anglo-American University. 2012.
 17. LÁNSKÝ, Jan. Bezeztrátová komprese dat. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 7 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 18. ČEPEK, Ondřej, Petr KUČERA a P. SAVICKÝ. Boolean functions with a simple certificate for CNF complexity. Discrete Applied Mathematics, Netherlands, 2012, Vol. 160, Issues 4-5, s. pp. 365-382. ISSN 0166-218X.
 19. ČEPEK, Ondřej, Petr KUČERA a S. KUŘÍK. Boolean functions with long prime implicants. In Proceedings of International Symposium on Artificial Intelligence and Mathematics (ISAIM 2012), Fort Lauderdale, USA. 2012.
 20. MERTL, Jan. Co pacient musí, může a chce mít - poptávka po zdravotní péči a její ekonomické souvislosti. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 10 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 21. TICHÝ, Jaromír. Comparison of development of public and private expenditure on education as percentage of gdp in the european union, the czech republic and the slovak republic in 2000-2008. In 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers DOKBAT 2012 : Topic Econmics. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, 2012. s. 12. ISBN 978-80-7454-138-4.
 22. WAWROSZ, Petr a T. OTÁHAL. Corruptions as a Problem of Parallel Redistribution System. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, 2012. s. 234-242, 8 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
 23. KUNZ, Vilém. CSR a její vnímání studenty VŠ v ČR. In Podnikanie v konkurenčnom prostredí. Komárno: Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho v Komárně, 2012. s. 441-449, 8 s. ISBN 978-80-8122-025-8.
 24. SCHLOSSBERGER, Otakar. Current possibiliteis of the cooperative banking. International Journal of Management Cases, Accass Press, 2012, roč. 14, č. 2, s. 126-131. ISSN 1741-6264.
 25. LEGIERSKÁ, Yvona. Část Návrhu daňové reformy. In LEGIERSKÁ, Y., KROH, M. ŠTEG, J. Návrh daňové reformy. Praha: CESTA, o.s., 2012. ISBN 978-80-905134-0-2.
 26. VOSTATEK, Jaroslav. Část Návrhu penzijní reformy. In VOSTATEK, J., ZBORNÍK, P., FIALA, T. Návrh penzijní reformy (verze s NDC). Praha: Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, 2012. 24 s. ISBN 978-80-905134-3-3.
 27. VOSTATEK, Jaroslav. České důchodové pilíře – zvolili jsme správný mix? In Eurozóna i Česká republika na rozcestí? 2012.
 28. TOMČÍK, Michal. Distanční vzdělávání z perspektivy jeho účastníků. In Megatrendy a média. 2012.
 29. VOSTATEK, Jaroslav. Dopady reforem na výkonnost české ekonomiky a rovnováhu veřejných financí. In Česká ekonomika ve víru vládních reforem. 2012.
 30. MIHOLA, Jiří, Jan CAMPBELL a Milan VLACH. DÔSLE DKY KVANTOVÁNÍ VÝRO BNÝCH FAKTOROV. ACTA OECONOMICA UNIVERSITATIS SELYE, Komárno, Slovensko: Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2012, roč. 1/1, č. 1, s. 27 - 36. ISSN 1338-6581.
 31. LECHNER, T. a Pavel MATES. E-Government v evropském prostředí. Správní právo, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 45, č. 4, s. 249-256. ISSN 0139-6005.
 32. MERTL, Jan. Ekonomická část Návrhu zdravotní reformy. In Dostál, O., Mertl, J. a kol. Návrh zdravotní reformy. Praha: Centrum pro sociální ekonomiku a otevřenou demokracii, 2012. s. 9-14, 5 s.
 33. SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of the contract – fantasy or reality (in the Czech Republic). In The 9th CIRCLE Internationale Conference. Santa Eulalia, Ibiza, Spain. 2012. ISBN 978-0-9562471-4-8.
 34. ROUBAL, Ondřej. Éra nejistoty a nástup „lovecko-hráčské“ společnosti. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 6-19. ISSN 1338-130X.
 35. TEPLÍK, Tomáš. Few Remarks on Contemporary Security Challenges. In Global Security and Challenges of the 21st Century. 2012.
 36. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. Firemní filantropie a její uplatňování v ČR. In Majtán, Š. a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2012. s. 520-523, 4 s. ISBN 978-80-225-3427-7.
 37. MATĚJŮ, Petr, Petr SOUKUP, J STRAKOVÁ a J SMITH. Gender differences in the transition from secondary to postsecondary education in the Czech Republic. : Expertní studie vyžádaná direktorátem pro vzdělání OECD, 2012. 45 s.
 38. CAMPBELL, Jan a Otakar NĚMEC. Historické souvislosti integrace vědy, vzdělání a podnikání. In Riadenie ľudských zdrojov v kontexte globálnych zmien. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2012. s. 6-14, 8 s. ISBN 978-80-8075-530-0.
 39. MERTL, Jan. Hlavní referát. In Jak zaplatit za zdraví? 2012.
 40. PROROK, Vladimír. Hodnotové základy civilizace. In Pána, L., Valeš, L. a kol. Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům). České Budějovice: Vysoká škola Evropských a regionálních studií, 2012. s. 79-90, 11 s. ISBN 978-80-87472-33-0.
 41. KUBÍČKOVÁ, Dana. Impact of IFRS adoption on Key Financial Indicators and Assessment of the Firm´s Financial Performance in Conditions of the Czech Republic. In 2012 Cambridge conference on Business & Economics. 2012.
 42. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Impact of IFRS Adoption on Key Financial Ratios: the Case of the Czech Republic. In EUFIN (AIE). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. 21 s.
 43. KUBÍČKOVÁ. Impact of IFRS´Adoption on Financial Indicators and Financial Assessment – Case of Czech republic. In Accounting, audit, analysis: science in the context of innovation and globalization (part one). Vilnius: Vilnius University, Faculty of Economics, 2012. s. 296-306, 10 s. ISBN 978-609-459-028-3.
 44. BLAHOUT, Michal a Radim VALENČÍK. Impact of Structures Based on Mutual Cover-up on the Course of Public Sector Reforms in the Czech Republic. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 31-40, 9 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
 45. KUBÍČKOVÁ, Dana a Veronika ROUBALOVÁ. Implementace IFRS a finanční řízení a rozhodování. In Majtán Š. a kol.. Sborník vedeckých prác mezinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Bratislava: Ekonom, 2012. s. 262-267, 6 s. ISBN 978-80-225-3427-7.
 46. MIHOLA, Jiří. Indikátory kvality ekonomických trajektorií. 2012.
 47. WAWROSZ, Petr. Inflation targeting - the way to the sustainable development or to the crisis? In An Enterprise Odyssey. International Conference Proceedings. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2012. s. 233-251.
 48. WAWROSZ, Petr. Institucionální versus neoklasická ekonomie. Ekonomické listy, 2012, roč. 3, č. 1, s. 3-20. ISSN 1804-4166.
 49. VOSTATEK, Jaroslav. Insufficient Taxes and High Subsidies in Financial Services. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. 6 s. ISBN 978-80-245-1764-3.
 50. VALENČÍK, Radim. Jak lze najít společnou řeč a uvědomit si přitom význam i velmi obecné teorie. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 58-67, 9 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 51. TÓTH, Endre. Jak opravit kapitalizmus. Moderní řízení, Praha: Economia, 2012, č. 3. ISSN 0026-8720.
 52. PAVLŮ, Dušan. Jak učit týmové dovednosti. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, č. 2, s. 10-11.
 53. MERTL, Jan. K významu konceptu sociálního státu po ekonomické krizi. Scientia et Societas, 2012, roč. 3, č. 1, s. 3-19. ISSN 1801-7118.
 54. PAVLŮ, Dušan. Kdo vyhrál Double Cross vodku? Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, č. 1, s. 6-7.
 55. MERTL, Jan. Komparace systémů odměňování z veřejných zdrojů v Belgii a Švédsku. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. 19 s. ISBN 978-80-225-3398-0.
 56. ZICH, František. Kompetence tvůrčího pracovníka, Mezigenerační komunikace. In Sporková, B. (ed). Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 98-102, 4 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 57. MATES, Pavel. Koncentrační zásada ve správním řízení. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 2012, roč. 20, č. 3, s. 7-9. ISSN 1210-4817.
 58. MIHOLA, Jiří a Milan VLACH. Kvantová ekonomie. 2012.
 59. PAVLÁT, Vladislav. Lze identifikovat „neviditelné“ účastníky finančních trhů? In Symposium Poznej svého klienta. 2012.
 60. MATES, Pavel. Malé zamyšlení nad stabilitou našeho právního řádu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2012, č. 5, s. 29-32. ISSN 1210-6348.
 61. LACINA, Karel. Management of Education in Public Administration. In Present Day Trends of Innovations. 2012.
 62. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Management of Receivables in Czech Companies. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 9 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 63. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Management pohledávek v malých a středních podnicích. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 6 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 64. KLIČKA, Pavel. Mobilní marketing jako součást integrované marketingové komunikace. In Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunkácie 2011. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, 2012. s. 56-67, 11 s. ISBN 978-80-558-0116-2.
 65. PRŮŠA, Ladislav, Vojtěch KREBS, Květa KUBÁTOVÁ, Jan MERTL, Robin ČEJKA a Jiří HORECKÝ. Model efektivního financování sociálních služeb. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 102 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 66. ŠMÍD, Jan. Models of democratic governance and their influence on Public Administration. In Sládeček, V. et al. Current Development Tendencies in Public Administration. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2012. s. 113-120, 7 s. ISBN 978-80-87382-27-1.
 67. VOSTATEK, Jaroslav. Modely poskytování zdravotní péče: zřejmé tendence. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 23 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 68. NĚMEC, Otakar. Modern Trends in the Understanding of Theory and Practice of Management. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2012, roč. 6, č. 1, s. 77-79. ISSN 1802-792X.
 69. MIHOLA, Jiří. Nástroje zvládání konfliktních situací v procesu výuky. In Škola místo setkání. 2012.
 70. VOSTATEK, Jaroslav. Negativní přínos vládní důchodové reformy. In Hospodářská situace České republiky a její výhled. 2012.
 71. PAVLŮ, Dušan. Nepodceňujte týmové dovednosti. Šortky, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 6, č. 1, s. 3-3.
 72. MATES, Pavel. Nepopiratelné výhody. Dálkově přístupné informační systémy. Veřejná správa, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 23, č. 10, s. 18-19. ISSN 0027-8009.
 73. KLIČKA, Pavel. (Ne)závislá média ovlivňují veřejnost. In Megatrendy a média. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. s. 110-125, 15 s. ISBN 978-80-8105-394-8.
 74. TÓTH, Endre. Nové úkoly interního auditu. Moderní řízení, Praha: Economia, 2012, č. 3. ISSN 0026-8720.
 75. HANZALOVÁ, Barbora, Václav KOHOUT, Jaroslava Barbara SPORKOVÁ a Michal TOMČÍK. O projektu. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 6-29, 23 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 76. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana a Jaromír STEMBERG. Oborová analýza pivovarnického průmyslu v ČR (The Sector Analysis of the Czech Brewery Industry). In Majtán, Š. a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2012. s. 235-240, 5 s. ISBN 978-80-225-3427-7.
 77. KUBÍČKOVÁ. Odepisování v podmínkách IFRS a využití reálné hodnoty. In Enterprise and Competitive Environment. Brno: Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, 2012. ISBN 978-80-87106-54-9.
 78. MATES, Pavel, E. JANEČKOVÁ a V. BARTÍK. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 2012. 208 s. ISBN 978-80-87576-12-0.
 79. MATES, Pavel. Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání. Trestněprávní revue, Praha: C.H.Beck, 2012, č. 6, s. 143-145. ISSN 1213-5313.
 80. ZICH, František. On the theme of marketing communication side effects. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 70-83. ISSN 1338-130X.
 81. SCHLOSSBERGER, Otakar. Out–of–court litigation in the area of the payment cards. In International Small Claims Litigation Workshop. 2012.
 82. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém jako alternativa vládní důchodové reformy. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 23 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 83. TÓTH, Endre. Paradoxy ziskovosti. Moderní řízení, Praha: Economia, 2012, č. 1. ISSN 0026-8720.
 84. PAVLÁT, Vladislav. Pátá mezinárodní konference o finančních trzích a jejich regulaci. In Helísek, M.. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 85. VOSTATEK, Jaroslav. Pensions in Crisis: Czechia. In Pensions in Crisis. 2012.
 86. VOSTATEK, Jaroslav. Political economy of pension schemes and reforms. In European Research Studies Journal: Financial Management & Economics of Health and Pension Plan Systems. 2012.
 87. ZICH, František. Politická a občanská aktivita v podmínkách místního společenství. In Pána, L., Valeš, L. Sociologie politiky: minulost, přítomnost, budoucnost. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2012. 12 s. ISBN 978-80-87472-33-0.
 88. KUBÁTOVÁ, Květa. Politika snížených sazeb DPH v zemích Evropské unie. Societas et res publica, 2012, roč. 1, č. 2. ISSN 1338-6530.
 89. MATES, Pavel. Povaha jmenování děkana fakulty veřejné vysoké školy. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 21, č. 3, s. 34-38. ISSN 1802-3843.
 90. MATES, Pavel. Požadavek předvídatelnosti ve správním právu. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 12, s. 445-447. ISSN 1210-6410.
 91. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, Jiří NĚMEC, B MERIČKOVÁ a M PETROVÁ. Practices in Outsourcing: How much could public bodies learn from private sector? In Nuha, Jahan (ed.). Proceedings of 5th Global Business and Social Sciences Research Conference. : World Business Institute Australia, 2012. ISBN 978-1-922069-06-1.
 92. MATES, Pavel. Právo na informace a jeho limity. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 21, č. 5, s. 42-45. ISSN 1802-3843.
 93. TICHÝ, Jaromír. Prezentace vzdělávacího modulu „Investice a zajištění finančních prostředků“. In Závěrečná konference projektu Pružná a efektivní firma ve 21. Století. 2012.
 94. MATĚJŮ, Petr. Proč studovat sociologii? Příloha Hospodářských novin, 2012, 25 04 2012.
 95. VOSTATEK, Jaroslav. Proč vládní reforma penzí, jak naposledy ukázal prosincový průzkum STEM, ztrácí podporu? 2012.
 96. ČEPEK, Ondřej, Petr KUČERA a V. VLČEK. Properties of SLUR Formulae. Proceedings of SOFSEM 2012. In 38th Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Špindlerův Mlýn. : Springer Verlag, 2012. s. pp. 177-189. ISBN 978-3-642-27659-0.
 97. PAVLŮ, Dušan. Před 85 lety vznikl slavný REKLUB. Strategie, Praha, 2012, č. 7, s. 32-34. ISSN 1210-3756.
 98. VALENČÍK, Radim. Příčiny problémů boje s korupcí: Proti čemu a jak bojovat? In Korupcia – právne a ekonomicke aspekty. Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o, 2012. s. 287-312, 25 s. ISBN 978-80-89608-00-3.
 99. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Marek STARÝ. Přímá volba starostů – qui bono? In Sborník XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. s. 581-593, 12 s. ISBN 978-80-261-0094-2.
 100. PRŮŠA, Ladislav. Příspěvek na péči – teoretická východiska a realita. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2012. s. 561-570, 9 s. ISBN 978-80-225-3398-0.
 101. VOSTATEK, Jaroslav. Pulic and Private Pensions: A Competitive Approach. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. s. 164-172, 8 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
 102. VOSTATEK, Jaroslav. Recenze knihy Ducháčková, E., Daňhel, J. a kol. Pojistné trhy. Změny v postavení pojišťovnictví v globální éře. Professional Publishing, 2012, 252 s. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2012, roč. XCIII, č. 29. ISSN 0862-6162.
 103. PAVLŮ, Dušan. Recenze knihy Nenadál, J., Vykydal, D., Halfarová, P. Benchmarking – mýty a skutečnost. Praha, Management Press, 2011, 265 s. ISBN 978-80-7261-224-6. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 130-132. ISSN 1338-130X.
 104. MERTL, Jan. Reformování zdravotnictví - Kdo, pro koho a za kolik? In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 31 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 105. MIHOLA, Jiří. Regresní modely a teorie velkého třesku. 2012.
 106. LACINA, Karel. Rizika řízení měst ve světle zajištění veřejných a veřejně prospěšných služeb. In Krizový management. 2012.
 107. PETROVÁ, Iva. Role of Marketing Research in Current Marketing Practice. In Annual Student Doctoral Research Conference University of Pardubice. 2012.
 108. ROUBAL, Ondřej. Rozhovor pro marketingovou společnost Elenaevents. 2012.
 109. NETOLICKÝ, Václav. Řešení environmentálních problémů v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. In Sborník XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. s. 515-521, 6 s. ISBN 978-80-261-0094-2.
 110. KUBÍČKOVÁ, Dana a Marcela VANČATOVÁ. Řízení likvidity v malém a středním podniku. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 6 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 111. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Řízení pohledávek v českých firmách. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 10 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 112. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Řízení pohledávek v různých podmínkách MSP. Finanční řízení a controlling v praxi, 2012, roč. 3, č. 7-8, s. 42-53. ISSN 1804-2996.
 113. KREBS, Vojtěch. Seminář k fiskální politice. Šortky, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 6, č. 1, s. 2-2.
 114. MATĚJŮ, Petr a N SIMONOVÁ. Socialist and post-socialist development in higher education participation in the Czech Republic. In Political Opportunity Structures and Higher Education: International Perspectives on Educational Advancement. 2012.
 115. ZICH, František. Sociální důsledky marketingové komunikace. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 11 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 116. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální modely a sociální výdaje na penze, zdravotní péči a vzdělávání: všechno je jinak. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 21 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 117. RYTINA, Jan. Sociální profil posluchače 3. ročníku bakalářského studia VŠFS 2011/2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012.
 118. MERTL, Jan. Sociální stát po ekonomické krizi. In Česká a světová ekonomika po globální finanční krizi. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 22 s. ISBN 978-80-7408-062-3.
 119. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Soukromé zdravotní pojištění v kontextu se současnými snahami o věcné vymezení pojmu „standardu” a „nadstandardu”. In Helísek, M.. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 8 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 120. KUNZ, Vilém. Specifika regionálního marketingu a náborových aktivit VŠFS v Ústeckém kraji. In Martina Ferencová (ed.). Marketing a marketingová komunikácia prepojenie teórie a praxe. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2012. s. 115-124, 9 s. ISBN 978-80-555-0539-8.
 121. ZICH, František. Studentské hodnocení kvality studia. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, č. 1, s. 8-9.
 122. PAVLŮ, Dušan. Štefan Gero. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 136-137. ISSN 1338-130X.
 123. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Teorie a praxe řízení a vymáhání pohledávek. In Majtán, Š. a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2012. s. 509-514, 5 s. ISBN 978-80-225-3427-7.
 124. VYBÍHAL, Václav. The role of tax policy in tackling the impacts of the economic crisis. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2012. 5 s. ISBN 978-80-245-1764-3.
 125. MATĚJŮ, Petr, S WEIDNEROVÁ, H VOSSENSTEYN a Tomáš KONEČNÝ. The Social Dimensions of Modernizing Higher Education. A Czech-Dutch Comparative Study on Student Finance and Equity. In Kwiek, M., Kurkiewicz, A. (eds). Modernization of European Universities. Cross-National Academic Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. s. 167-198, 31 s. ISBN 978-3-631-63796-8.
 126. VYBÍHAL, Václav. Theory of tax equity, ability to pay principle and objective distribution in the context of personal income tax – „comme il faut? In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2012. 4 s. ISBN 978-80-245-1764-3.
 127. MERTL, Jan. Transformation of Czech public health insurance to health tax. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. 7 s. ISBN 978-80-245-1764-3.
 128. SCHLOSSBERGER, Otakar. Trénink lektorů zaměřených na práci se starší střední generací. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012.
 129. SCHRÁNIL, Pavel. Účast v panelové diskusi Nekalé praktiky na finančním trhu ve vztahu ke klientům / Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana. In Symposium Poznej svého klienta. 2012.
 130. KUBÍČKOVÁ, Dana. Účetní výkazy dle IFRS a hodnocení finanční situace firem. Finanční řízení a controlling v praxi, 2012, roč. 3, č. 3, s. 37-46. ISSN 1804-2996.
 131. PAVLÁT, Vladislav. Úloha MSP ve finančním sektoru. In Malé a střední podniky nosný faktor regionálního rozvoje. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2012. s. 67-72, 5 s. ISBN 978-80-7265-222-8.
 132. FLEK, Vladislav a Martina MYSÍKOVÁ. Unemployment Dynamics in Central Europe: A Labor Flow Approach. In IES Working Paper. Praha: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, 2012. 24 s.
 133. MACH, Petr. Ústavní omezení zadlužování z hlediska veřejné volby. In Strukturální schodek rozpočtu - Měkký ukazatel k tvrdým trestům. Praha: CEP, 2012. s. 123-138, 15 s. ISBN 978-80-87460-10-8.
 134. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodník. Šortky, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, červen, s. 1-1.
 135. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodník. Šortky, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, duben, s. 1-1.
 136. SCHLOSSBERGER, Otakar. Užití platebních prostředků a související dokazování. In Symposium Poznej svého klienta. 2012.
 137. VOSTATEK, Jaroslav. Vládní zdravotní reforma - zatím bez koncepce? In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 23 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 138. KUBÍČKOVÁ, Dana. Vliv užití IFRS v malých a středních podnicích na měření jejich výkonnosti. In Paseková, M.. Implementace IFRS do malých a středních podniků. Praha: Wolters Kluver ČR, 2012. s. 137-151, 14 s. ISBN 978-80-7357-866-4.
 139. ŠMÍD, Jan. Volební zákony a volební systémy v době krize. In Metamorfózy práva ve střední Evropě III. 2012.
 140. MIHOLA, Jiří. Vyjádření vlivu intenzivních faktorů a optimální struktura lidských zdrojů. In Riadenie l´udských zdrojov v kontexte globalnych zmien. Trenčín: Trenčanská univerzita A. Dubčeka v Trenčíně, 2012. s. 62-69, 7 s. ISBN 978-80-8075-530-0.
 141. PAVLŮ, Dušan. Výstavní a veletržní komunikace očima našich předchůdců. Strategie, Praha, 2012, č. 9, s. 98-101. ISSN 1210-3756.
 142. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Vystoupení. In Pracovní veletrh VŠFS. 2012.
 143. KUBÍČKOVÁ, Dana. Vystoupení - aktivní účast. In Kongres Evropské asociace účetních (EAA). 2012.
 144. PETROVÁ, Iva. Vystupování na veřejnosti. In Sporková, B. (ed). Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 95-98, 3 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 145. SCHRÁNIL, Pavel. Výuka auditu na Vysoké škole finanční a správní. Interní auditor, 2012, roč. 16, č. 2, s. 20-20. ISSN 1213-8274.
 146. LACINA, Karel. Využívání manažerských a marketingových přístupů v regionálním rozvoji. In Sborník XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. s. 120-127, 7 s. ISBN 978-80-261-0094-2.
 147. LEGIERSKÁ, Yvona a R. BLAHA. Vývoj daňové správy v letech 1991 – 2005. In Od územních finančních orgánů k Jednotnému inkasnímu místu. Prezentace na semináři KVE VŠFS. 2012.
 148. LEGIERSKÁ, Yvona. Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010 v kontextu hospodářského cyklu. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2012. 7 s. ISBN 978-80-245-1764-3.
 149. PETRŮ, Naděžda a Josef NOVÁK. Vzdělání a rozvoj pracovníků jako zdroj konkurenční výhody podniku. In Separe Aude 2012 Vzdělávání a dnešní společnost. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 364-372, 8 s. ISBN 978-80-904877-9-6.
 150. POTOCKÝ, Tomislav. Vztah cizího jazyka (německého) a podnikové sféry v ČR z pohledu aplikované lingvistiky. In Jazyk – kultura – spoločnosť (vzájomné súvislosti). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. s. 59-67, 8 s. ISBN 978-80-558-0117-9.
 151. MERTL, Jan. What a patient must, can and wants to have. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Department of the Public Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, 2012. s. 218-225, 7 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
 152. VOSTATEK, Jaroslav. Zdanění a dotování finančního sektoru. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 29 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 153. VOSTATEK, Jaroslav. Zdanění a dotování finančních služeb (se zaměřením na česká specifika). In Regulace finančních trhů – jak dál? 2012.
 154. LEINWEBER, Václav a Michal BLAHOUT. Zvyšování výnosu pro vlastníka za pomoci projektového financování. In Majtán, Š. a kol. Aktuálné problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonóm, 2012. s. 271-276, 6 s. ISBN 978-80-225-3427-7.
 155. 2011

 156. ČEPEK, Ondřej, D. KRONUS a Petr KUČERA. Analysing DNA Microarray Data Using Boolean Techniques. Annals of Operations Research, Springer Verlag, 2011, Vol 188, No 1, s. pp. 77-110. ISSN 0254-5330.
 157. MAJOVSKÁ, Renata, Petr MARIEL a Josu ARTECHE. Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu. EKONOMICKY CASOPIS, BRATISLAVA, SLOVAKIA: SLOVAK ACADEMIC PRESS LTD, 2011, roč. 59/2011, č. 5, s. 472-487. ISSN 0013-3035.
 158. ČEPEK, Ondřej a Petr KUČERA. Disjoint essential sets of implicates of a CQ Horn function. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, Springer Verlag, 2011, Vol. 61, No 3, s. 231-244. ISSN 1012-2443.
 159. NĚMEC, Jiří, V ŠAGÁT a Markéta ŠUMPÍKOVÁ. Experience with the Outsourcing in the Public Sector: Czechia and Slovakia. Acta Aerarii Publici, 2011, roč. 8, č. 2, s. 24-36. ISSN 1336-8818.
 160. ŠMÍD, Jan. Is lawyer-rhetor an artist? In Hamuľak, O. (ed). Právo v umění a umění v právu. Praha: Leges, 2011. s. 288-296, 8 s. ISBN 978-80-87576-14-4.
 161. RYTINA, Jan. Sociální profil posluchače 3. ročníku bakalářského studia VŠFS 2010/2011. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 162. ŠAŠEK, Miloslav. Výzkum hodnototvorného procesu podniku. Moderní řízení, Praha: Economia, 2011, č. 1. ISSN 0026-8720.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 7. 2020 23:41