N_MMV Metody marketingového výzkumu

Vysoká škola finanční a správní
zima 2016
Rozsah
1/1. 8 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
Mgr. Michal Tomčík, PhD.
Sekce managementu a marketingu (FES, KEM) – Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Květoslava Dolejšová
Předpoklady
Absolvování BS, předmětů Sociologie a Základy marketingu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu by měl student umět definovat problém pro výzkumný projekt, konkretizovat cíle a cílovou skupinu, ve vztahu k nim určit metodu a techniku řešení z používaných postupů a aplikací v oblasti marketingové praxe. Měl by být schopen z pozice marketingového manažera zadávat a řešit výzkumné problémy samostatně i ve spolupráci s profesionální výzkumnou agenturou.
Osnova
 • Struktura předmětu: 1. Marketingový výzkum jako zdroj informací, postavení marketingového výzkumu v systému marketingové strategie a MIS, Informační prameny, primární a sekundární zdroje informací, vztah agentura - klient, zadání, nabídka 2. Předmět, definice, historie, objekt, proces a typy marketingového výzkumu 3. Metody marketingového výzkumu. Základní metody kvantitativního výzkumu (pozorování, dotazování, panel, výběr vzorku, terénní techniky, tazatelské sítě) 4. Metody kvalitativního výzkumu (skupinové diskuse, individuální rozhovory, projektivní, asociační techniky) 5. Výzkumný instrument.Techniky sběru kvantitativních dat CATI, CAPI, PAPI,CASI, CAWI, TV meter, oční kamera, neuro metody aj. 6. Problematika zpracování a analýzy informací, typy ukazatelů, principy interpretace a prezentace výsledků výzkumu syntéza poznatků z výzkumu trhu, predikce 7. Pozorování trhu a analýzy konkurence, segmentační metody, produktový výzkum (techniky výrobkového výzkumu), výzkum trhu a zákazníka 8. Výzkum marketingové komunikace, reklamy a mediální projekty 9. Výzkum zákaznické spokojenosti, retence a loajality 10. Výzkum Image a hodnoty značky, 11. Produktový a cenový výzkum 12. Výzkum distribuce.
Literatura
  povinná literatura
 • ROUBAL, Ondřej, Iva PETROVÁ a František ZICH. Metodologie marketingových výzkumů. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 184 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-092-0. 2014. info
 • • KOZEL R., L. MYNÁŘOVÁ, H. SVOBODOVÁ. 2011. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha. Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3527-6
 • • KOZEL, R., a kol. 2006. Moderní marketingový výzkum. 1. Vyd. Praha. Grada, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X.
  doporučená literatura
 • • DISMAN, M. 2009. JAK SE VYRÁBÍ SOCIOLOGICKÁ ZNALOST, 3. Vyd., Praha, nakl. Karolinum. 2009. ISBN 978–80-46-0139-7
 • • HAGUE, P. 2003. Průzkum trhu: příprava, výběr metod, provedení, interpretace výsledků. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 234 s. ISBN 80-7226-917-8
 • • FORET, M. 2009. Marketingový průzkum - Poznáváme svoje zákazníky, 1. Vyd. Brno, Computer Press 2009, ISBN 978-80-251-2183-2
 • • KENT, R. 2007. Marketing Research. Approaches, Methods and Applications in Europe, London, Thomson Learning, 2007, ISBN-13 978- 1-84480-327-9
 • • VYSEKALOVÁ JITKA A KOL. 2011. Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky", Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3528-3
Výukové metody
Vyučující metody: přednášky, cvičení
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem a písemnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí: znalostní část 7 vybraných otázek z 30 zkušebních okruhů a část Případová studie - návrh řešení marketingového problému. Kriteriem pro získání zápočtu je zpracování seminárního práce Projekt marketingového výzkumu podle zadání a účast na seminářích 75% u PS a 50% u KS. Kriteriem pro úspěšné složení zkoušky je získání 30 bodů ze 60, alespoň 10 bodů z každé části.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2016/N_MMV